Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Vormsi Koolituskeskuse kasutamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2013, 67

Vormsi Koolituskeskuse kasutamise kord

Vastu võetud 01.11.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Vormsi Vallavolikogu 2006. aasta 15. detsembri määruse nr 9 Vallavara valitsemise kord (määruse uus redaktsioon kehtestatud 2009. aasta 26. juuni määrusega nr 9) paragrahvi 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Vormsi Koolituskeskuse ( edaspidi Koolituskeskus) kasutamise tingimused ja kord

 (2) Koolituskeskus on Vormsi Vallavalitsuse (edaspidi nimetatud Vallavalitsus) poolt hallatavad Vormsi lasteaia teisel korrusel asuvad koolitustegevuseks ning koosolekuteks/nõupidamisteks jne (edaspidi nimetatud üldnimetusega Üritus) mõeldud ruumid, mille kasutamist korraldab vallavalitsus.

§ 2.  Koolituskeskuse kasutamine

 (1) Koolituskeskuse ruume kasutatakse Ürituste läbiviimiseks.

 (2) Koolituskeskuse ruume renditakse välja järgmiste hindadega:
 1) ühe tunni hind 10 EUR või
 2) ühe ööpäeva hind 130 EUR.

 (3) Vormsi elanikele suunatud Ürituste läbiviimiseks on eelnevalt vallavanema poolt kooskõlastatult võimalik Koolituskeskuse ruumide kasutusse andmine ilma hinnakirja rakendamata.

 (4) Koolituskeskuse kasutamine kooskõlastatakse vallavanema või tema poolt volitatud isikuga (edaspidi nimetatud vallavalitsuse esindaja), kes peab arvestust ruumide kasutamise üle ning korraldab ruumide üleandmise ja vastuvõtmise.

 (5) Vallavalitsuse esindaja sõlmib kasutajaga lepingu, milles on sätestatud Koolituskeskuse kasutamise aeg, kasutamise eest makstav tasu ning poolte õigused ja kohustused.

 (6) Koolituskeskuse kasutusõigus antakse üle ja saadakse kasutuslepinguga.

 (7) Koolituskeskuse kasutaja vastutab ruumide ning vahendite ja seadmete korrasoleku eest.

 (8) Koolituskeskuses kasutaja käitub ruumides vastavalt kehtestatud ruumide kasutamise eeskirjale. Eeskirja kinnitab vallavalitsus.

 (9) Koolituskeskuse kasutaja on ruumide, seadmete ja vahendite rikkumisel kohustatud hüvitama Vallavalitsusele tekitatud kahju.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsuse 2003. aasta 7. aprilli määrus nr 5 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.a.

Urmas Pau
Vallavanem