HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 6

Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.10.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 106 „Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu maakonna üldhariduskoolides ja huvikoolides (edaspidi koos nimetatud õppeasutus) õppivatele õpilastele Audru valla eelarvest sõidusoodustuse andmise tingimused ja korra.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) üldhariduskool – õppeasutus, milles omandatakse alus-, põhi- või üldkeskharidust;
 2) huvikool) – õppeasutus, milles omandataks huviharidust;
 3) õpilane – kuni 19-aastane (kaasa arvatud) üldhariduskooli statsionaarses õppes või huvikoolis haridust omandav isik;
 4) kiipkaart – ühistransporditeenuse osutaja poolt väljastatav sõidusoodustust tõendav tõend.

§ 2.  Sõidusoodustus Audru vallas õppivatele õpilastele

  Audru valla üldhariduskoolides õppivatele õpilastele tagatakse Pärnu maakonna piires tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks üldhariduskooli ja tagasi.

§ 3.  Sõidusoodustus väljaspool Audru valda õppivatele õpilastele

  Väljaspool Audru valda Pärnu maakonna üldhariduskoolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Audru vallas, tagatakse tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks üldhariduskooli ja tagasi.

§ 4.  Sõidusoodustus huvikoolides õppivatele õpilastele

 (1) Pärnu maakonna huvikoolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Audru vallas, tagatakse tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks huvikooli ja tagasi.

 (2) Audru valla omandis olevates huvikoolides õppivatele õpilastele, kes õpivad samuti Audru valla üldhariduskoolides, tagatakse tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks huvikooli ja tagasi.

§ 5.  Sõidusoodustuse taotlemine

 (1) Sõidusoodustuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja õppeasutusele, kuhu sõiduks sõidusoodustust taotletakse, avalduse, milles tuleb märkida vähemalt alljärgnevad andmed:
 1) õpilase nimi;
 2) õppeasutuse nimi;
 3) ühistransporti liikumismarsruudil sisenemiseks ja väljumiseks kasutatavad bussipeatused.

 (2) Avaldus tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks, kuid vajaduse korral võib avalduse esitada ka õppeaasta kestel.

 (3) Õppeasutus esitab avaldused ning sõidusoodustust taotlevate õpilaste koondnimekirja Audru Vallavalitsusele (edaspidi nimetatud vallavalitsus) sõidusoodustuse andmise otsustamiseks.

§ 6.  Sõidusoodustuse andmise otsustamine ja tõendi väljastamine

 (1) Vallavalitsusele esitatud avalduste ning sõidusoodustust taotlevate õpilaste koondnimekirja andmed kontrollib üle selleks määratud vallavalitsuse teenistuja (edaspidi nimetatud vallavalitsuse teenistuja) ning otsustab sõidusoodustuse andmise märkides avaldusele või koondnimekirjale teksti „Sõidusoodustus antud“, oma nime, ametikoha, allkirja ja kuupäeva.

 (2) Sõidusoodustus antakse tähtajaliselt üldhariduskoolides õppivatele õpilastele õppeaasta algusest kuni järgmise aasta oktoobrini (välja arvatud) ning huvikooli õpilastele õppeaasta algusest kuni järgmise aasta juunini (välja arvatud) õppe- ja eksamiperioodiks.

 (3) Vallavalitsuse teenistuja allkirjaga kinnitatud avaldused või õpilaste koondnimekiri esitatakse ühistransporditeenuse osutajale kiipkaardi väljastamiseks. Ühistranspordi teenuse osutaja väljastab kiipkaardi õpilasele või tema seaduslikule esindajale ühes eksemplaris. Esimene kiipkaart väljastatakse tasuta.

 (4) Sõidusoodustuse andmisest keeldutakse, kui ei ole täidetud määruse § 2 - § 4 sätestatud sõidusoodustuse saamise tingimused. Sõidusoodustuse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhataja otsusega.

§ 7.  Sõidusoodustuse lõppemine

 (1) Sõidusoodustus lõppeb, kui langevad ära määruse § 2 - § 4 sätestatud sõidusoodustuse saamise alused.

 (2) Sõidusoodustuse saamise aluste ära langemisest kohustub õpilase seaduslik esindaja vallavalitsust kohaselt teavitama.

 (3) Vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhatajal on õigus sõidusoodustuse andmine kehtetuks tunnistada, kui esinevad lõikes 1 sätestatud sõidusoodustuse lõppemise alused.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 15.12.2011 määrus nr 32 „Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 24.07.2007 määrus nr 9 „Õpilaste sõidusoodustuse võimaldamise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees