Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paikuse Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 30

Paikuse Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.10.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Paikuse Vallavolikogu 15.10.2012 määruse nr 9 „Paikuse valla põhimäärus“ § 3 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Paikuse Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab spordikeskuse ülesanded ning selle juhtimise, finantseerimise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Paikuse Spordikeskus on Paikuse valla asutus.

  (2) Spordikeskuse põhiülesandeks on valla kehakultuuri- ja sporditöö korraldamise ja spordi edendamisega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

  (3) Spordikeskus asub Paikuse vallas ning tema postiaadress on Paide mnt 19, 86602, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnu maakond.

  (4) Spordikeskusel on oma nimega pitsat ja Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kinnitatud sümboolika.

  (5) Spordikeskusel on oma alaeelarve Paikuse valla eelarves.

  (6) Spordikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paikuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (7) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Ülesanded

  Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks spordikeskus:
  1) korraldab kehakultuuri ja spordi edendamiseks mitmesuguseid üritusi;
  2) teeb koostööd Eesti ja välisriikide spordiasutuste ja -ettevõtjatega;
  3) võimaldab Paikuse vallale kuuluvatel lasteasutustel kasutada spordikeskuse ruume kehalise kasvatuse tundide ja laste huviringide töö läbiviimiseks vastavalt nende asutustega kooskõlastatud ajakavale;
  4) korraldab oma valduses olevate ruumide kasutamist eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ajakavale;
  5) teenindab eelkõige Paikuse valla elanikke;
  6) võtab vastu treeninglaagreid;
  7) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muu taolise;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Õigused ja kohustused

  Spordikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) moodustada oma ülesannete täitmiseks osakondi ja muid struktuuriüksusi;
  2) osutada spordikeskuse kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite rentimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
  3) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Paikuse valla asutustelt tasuta;
  4) sõlmida oma ülesannete täitmiseks oma eelarve piires oma nimel lepinguid;
  5) vallata, kasutada ja käsutada spordikeskuse valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning täidab muid tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

  (2) Juhataja:
  1) korraldab valla kehakultuuri- ja sporditegevust ja selle arvestust, aruandlust ja analüüsi;
  2) hangib oma ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja –materjale;
  3) korraldab spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  5) kinnitab iga aasta detsembris hooaja ajakava ning korrigeeritud kujul kehakultuuri- ja spordiürituste kalendri kolmeks aastaks;
  6) koostab spordikeskuse eelarve eelnõu ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
  7) esindab spordikeskust;
  8) tagab spordikeskus valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kehakultuuri- ja sporditöö korraldamise üldküsimustes, spordikeskusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks, laste ja noorte vaba aja sportliku veetmise korraldamiseks ning vastavate tingimuste loomiseks, kooli kehalise kasvatuse, klassi- ja koolivälise sporditegevuse korraldamiseks, sportliku tegevuse korraldamiseks, mis on suunatud elanikkonna tervise tugevdamiseks, haiguste ennetamiseks ja töövõime tõstmiseks, valla spordiauhindade, -toetuste ja -preemiate määramiseks ning muudes spordiga seotud küsimustes.
  10) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Kehakultuuri ja sporditegevuse korraldamise kohta kohalikule omavalitsusele ettepanekute tegemiseks, spordikeskuse töö hindamiseks ja muude spordikeskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline kehakultuurinõukogu (edaspidi nõukogu).

  (4) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kaks liiget.

  (5) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks liiget.

§ 6.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Spordikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest.

  (2) Spordikeskuse töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu ning täidab muid tööandja õigusi ja kohustusi spordikeskuse juhataja. Töötajate ametijuhendid, töökorralduse reeglid, töökaitsejuhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks spordikeskuse juhataja.

  (3) Spordikeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused kehtestatakse spordikeskuse kodukorras, mille kinnitab ja korraldab igale kliendile teatavaks tegemise spordikeskuse juhataja.

  (4) Spordikeskuse kasutamise eeskirjas sätestatakse teenustasu võtmise ja spordikeskuse valdusesse antud rikutud või tagastamata vallavara eest tasumise kord.

  (5) Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus ja nende väljapaneku (avalikustamise) spordikeskuses tagab spordikeskuse juhataja.

  (6) Spordikeskuse lahtioleku aja kehtestab vallavalitsus ja spordikeskuse juhataja tagab lahtioleku aegade avalikustamise spordikeskuse ustel.

§ 7.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikeskust finantseeritakse Paikuse valla eelarvest ja muudest allikatest (projektid, ruumide rentimine, osalustasu jms) saadud vahenditest.

  (2) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (3) Spordikeskuse põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (4) Spordikeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Paikuse Vallavolikogu 17. august 1999 määrus nr 8 „Paikuse Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json