HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 48

Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.08.2013 nr 2
RT IV, 03.09.2013, 92
jõustumine 06.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.10.2014RT IV, 25.10.2014, 4028.10.2014

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Anija valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimusi ning korda.

  (2) Lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti.

  (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor koostöös Anija Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Lapsevanema õigused

  (1) Vanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta, vanema poolt kaetava osa suuruse kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava, töökorraldust ning arengukava.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis puudutavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (3) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 3.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu koolieast nooremaid lapsi, kelle elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on märgitud Anija vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole Anija vald lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikirja või kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem vormikohase avalduse lasteaia direktorile. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.
[RT IV, 25.10.2014, 40 - jõust. 28.10.2014]

  (4) Kui lasteasutuse vastavas rühmas puudub vaba koht, registreeritakse laps vanema avalduse alusel lasteasutuse koha taotlejana järjekorda. Järjekorda peetakse lasteasutuses avalduste laekumise ajalises järjestuses.

  (5) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema avaldusel märgitud tähtajani. Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast saab selle järjekorras olev järgmine laps.

  (6) Koha vabanemisel lasteasutuses eelistatakse lapsi järgnevalt:
  1) lapsi, kelle vanem töötab vallavalitsuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses, keda tööandja on tööle tagasi kutsunud enne lapsehoolduspuhkuse lõppemist, mida tööandja tõendab kirjalikult;
  2) 5-6-aastaseid lapsi nende ettevalmistamiseks kooliks;
  3) üksikvanemate lapsi;
  4) puuetega vanemate lapsi;
  5) lapsi, kes on saanud 3-aastaseks ja kelle vanem naaseb tööle pärast lapsehoolduspuhkuse lõppemist;
  6) lapsi, kelle kodus pole tagatud normaalset arengu- ja kasvukeskkonda valla lastekaitse või sotsiaaltöö spetsialisti soovitusel;
  7) nelja- ja enamalapseliste perede lapsi.

  (7) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor järjekorras oleva lapse vanemat nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu aasta kestel.

  (8) Lapse vastuvõtmisel lasteasutuse nimekirja esitab vanem lasteasutuse direktorile järgnevad dokumendid:
  1) perearsti poolt väljastatud vormikohane arstitõend;
  2) Eesti Rahvastikuregistri andmeil väljaspool valda elava lapse elukohajärgse omavalitsuse nõusolek (garantiikiri või vastastikuse arvlemise leping) lapse eest lasteaia kohamaksumuse tasumiseks;
  3) koopia sünnitunnistusest või sünnitõendist;
  4) nõustamiskomisjoni otsus lapse sobitusrühma paigutamiseks või koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks.

§ 4.   Osaajakoht

  (1) Osaajakoht on koht lasteasutuses, kus laps saab viibida alates lasteaia avamise kellaajast hommikul kuni lõunauinakuni.

  (2) Kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob vallavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht sobivate tingimuste olemasolul.

  (3) Osaajalised kohad loob lasteasutus tähtajaliselt kuni õppeperioodi lõpuni.

  (4) Osaajalise koha kasutamise ajaks säilitab laps vanema soovil oma koha lasteasutuse järjekorras.

§ 5.   Lasteasutuse rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuste rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks toimub järjekorras registreeritud ja § 3 lg 6 märgitud eelisõigust omavate laste vanemate avalduste alusel arvestades võimalusel vanema eelistust konkreetse lasteasutuse suhtes.

  (2) Hiljemalt 1. juuniks teatab lasteasutuse direktor vanemale lapse lasteasutuse nimekirja kandmisest.

  (3) Saadud teatise alusel allkirjastab vanem 20. juuniks lasteasutusega kokkuleppe koha taotlemise algusaja kohta või teatab kirjalikult lasteaiakohast loobumisest või soovist kohta ajutiselt mitte kasutada, säilitades oma koha järjekorras. Vanem, kes ei ole nimetatud tähtaja jooksul teatanud koha kasutamise algusaega, loetakse kohast loobunuks ja lülitatakse lasteasutusse vastuvõtu järjekorra lõppu.

  (4) Rühmad komplekteerib lasteasutuse direktor hiljemalt 30. juuniks. Rühmade nimekirjad kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks ja esitab need vallavalitsusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

§ 6.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja lasteasutuse direktori käskkirjaga järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustusliku ea saabudes;
  3) lapse tervisliku seisundi halvenemisel arsti tõendi alusel ja/või kohanematusel lasteasutusega, mis ei luba lapsel püsivalt kollektiivis viibida;
  4) lapse suunamisel erilasteaeda;
  5) laps on puudunud lasteasutusest rohkem kui üks kuu ning vanem ei ole lasteasutust informeerinud puudumise põhjustest;
  6) vanemal on tekkinud võlg enam kui ühe kuu kulude ulatuses ja vanem pole direktori poolt antud täiendava tähtaja jooksul võlgnevust tasunud ning lapse väljaarvamine lasteasutuse nimekirjast on kooskõlastatud hoolekoguga;
  7) vanem on korduvalt rikkunud lasteasutuse kodukorda.

  (2) Lapsele säilitatakse koht lasteasutuses kui tema puudumisest on lasteasutusele teatatud ühe nädala jooksul arvates lapse puuduma jäämisest.

  (3) Kui lapse puudumise periood kestab rohkem kui üks kuu, suunatakse laps ajutiselt välja vanema avalduse alusel, kus on näidatud ära lapse lasteasutusse taastoomise kuupäev. Kui vanem määratud ajaks last lasteasutusse ei too ega teavita lasteasutust ajutise puudumise pikenemisest, arvatakse laps lasteasutuse nimekirjast välja.

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (5) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor vanemale kirjalikult otsuse langetamisest viie tööpäeva jooksul.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub komandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Lisa nr 1 Avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtuks
[KehtetuRT IV, 25.10.2014, 40 - jõust. 28.10.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json