Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuste andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2016, 10

Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuste andmise kord

Vastu võetud 20.12.2012 nr 12
RT IV, 31.01.2013, 24
jõustumine 03.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2016RT IV, 25.10.2016, 328.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.
[RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]


I ÜLDSÄTTED

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega toetada Otepää vallas või muul viisil Otepääga seotud spordiürituste korraldamist.

II TOETUSTE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust antakse juriidilisele isikule (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust antakse Otepää vallas toimuva spordiürituse korraldamiseks.

  (3) Spordiüritus, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise kalendriaastale järgneva aasta 01. veebruaril.

  (4) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning esitanud käesolevas korras nõutud aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta..

  (5) Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
[RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]

§ 4.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuse taotlemise aluseks on taotlus, mis esitatakse Otepää Vallavalitsusele hiljemalt 01. novembriks.
[RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]

  (2) Taotlus on kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee.

  (3) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja andmed;
  2) spordiürituse põhiandmed;
  3) ürituse täpne eelarve, s.h kaasfinantseerijad;
  4) taotluse sisuline põhjendus.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses või sellele lisatud dokumentides informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 6.   Taotluse rahuldamine ja toetuse määr
[Kehtetu RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuste eraldamise ja toetuste suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega. Maksimaalne toetuse määr on kuni 70% ürituse või projekti maksumusest.
[RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]

  (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest taotlejale, kes ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta § 9 sätestatud aruannet.
[RT IV, 25.10.2016, 3 - jõust. 28.10.2016]

  (3) Toetuse andmise otsustab nõuetekohaselt esitatud taotluse alusel vallavalitsus 30 päeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust.

  (4) Toetuse määramisel arvestatakse võistluse traditsioone ja jätkusuutlikkust, uudsust ja omapära, võistluse suunatust avalikkusele, omafinantseeringu ja vallapoolse finantseeringu suhet, koostööd teiste organisatsioonidega, seotust teiste üritustega ja võimalust ürituse korraldamisega tõsta Otepää valla mainet.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Kui toetuse saaja teatab, et spordiüritus, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks eraldatud summa vallavalitsusele tagastama. Ärajäänud spordiürituse korraldamiseks eraldatud summa kasutamiseks teiseks sama taotleja poolt korraldatavaks spordiürituseks tuleb esitada uus taotlus ja sõlmida uus leping vastavalt käesolevale korrale.

§ 9.   Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt 60 päeva jooksul pärast spordiürituse toimumist esitama vallavalitsusele aruande koos kuludokumentide koopiatega toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm on kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada ajutiselt toetuse väljamaksmine.

IV LÕPPSÄTTED

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json