HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2016, 27

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 14.10.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Are Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava Are Kooli töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga, arvestades Are Vallavolikogu kinnitatud eelarvet ning tagades õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmise.

  (2) Kooli direktor kooskõlastab koolitöötajate koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.

  (3) Kooli direktor esitab koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.

  (4) Koolitöötajate koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist vallavalitsusele koosseisu kooskõlastamise taotluse ja seletuskirja, näidates ära vahendid täiendava personalikulu katmiseks.

  (5) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor tähtajatult.

  (6) Käskkiri vormistatakse ja menetlustoimingud viiakse läbi kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json