Teksti suurus:

Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 1

Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.10.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise korraga (edaspidi kord) sätestatakse Lääneranna valla (edaspidi vald) eelarve vahenditest mittetulundusliku tegevuse toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on arendada ja toetada vallas mittetulunduslikku tegevust järgmistes valdkondades:
  1) kultuuri-ja spordielu;
  2) sotsiaal-, laste- ja noorsootöö;
  3) keskkonnakaitsealane tegevus;
  4) teadus-, haridus- ja huvialategevus;
  5) külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus;
  6) koguduse tegevus;
  7) elanike tervise edendamine;
  8) kodanikukaitse ja turvalisus;
  9) muud kodanikualgatuslikku tegevust või valla elanike koostööd soodustavad mittetulunduslikud tegevused.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Korra alusel on õigustegevustoetust, projektitoetust ja omaosaluse finantseerimise toetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja vastab ühele järgmistest tingimustest:
  1) taotleja tegevuskoht on äriregistri andmetel valla haldusterritooriumil ja taotleja tegutseb valla haldusterritooriumil ja taotleja tegevusest saavad kasu valla elanikud;
  2) taotleja tegevuskoht ei ole äriregistri andmetel valla haldusterritooriumil, kuid toetust taotletakse valla haldusterritooriumil toimuva ja valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.

  (2) Korras sätestatud tingimustel toetuse andmine peab olema kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaliste, sihtasutuse põhikirjaliste ja seltsingu seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmisega.

  (3) Toetust ei anta mittetulundusühingule, sihtasutusele ja seltsingule:
  1) kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele;
  2) kel on aruande- või maksuvõlg toetuse küsimise hetkel;
  3) kelle suhtes on algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlus;
  4) kes on kasutanud vallalt varem saadud toetust mittesihipäraselt, sealhulgas jätnud nõuetekohaselt esitamata aruanded ja muu nõutud informatsiooni;
  5) kes on varem rikkunud käesolevas korras ja/või vallaga sõlmitud lepingus sätestatud muid kohustusi;
  6) kes taotlemisel esitavad ebaõigeid andmeid, sealhulgas mittetäielikke andmeid;
  7) kes ei kasuta küsitavat toetust käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi täitmiseks ja kelle tegevus ei ole suunatud vallale ja valla elanikele.

  (4) Toetust antakse vallaeelarvest selleks otstarbeks määratud vahendite piires.

  (5) Käesoleva korra alusel ei anta toetust Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavatele asutustele.

§ 4.   Toetuse liigid

  (1) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus;
  3) omaosaluse finantseerimise toetus.

  (2) Tegevustoetusega toetatakse mittetulundusühingu ja sihtasutuse poolt vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva tegevuse korraldamist ja valla ja valla elanike arengusse panustamist. Toetus on ettenähtud mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt hallatava või mittetulundusühingu või sihtasutuse omandis olevate valla elanikele kasutamiseks mõeldud hoonete, ruumide ja rajatiste majandamiskulude, samuti personali-, koolitus-, transpordi-, side- ja kantseleikulude ning muude vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas olevate põhikirjaliste sätestatud eesmärkide täitmiseks ettenähtud tegevuste kulude katmiseks.

  (3) Projektitoetusega toetatakse mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva ürituse või muu ühistegevuse korraldamisel.

  (4) Omaosaluse finantseerimise toetusega toetatakse mittetulundusühinguid ja sihtasutusi vallale ja valla elanikele suunatud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgiga kooskõlas oleva projekti, mida rahastatakse erinevatest fondidest või programmidest, omaosaluse finantseerimisel. Omaosaluse finantseerimise toetuse taotluse esitamise eelduseks on kolmanda isiku poolt projekti vähemalt osaline rahastamine ja kolmanda isiku poolt projekti rahastamist kinnitava dokumendi esitamine.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:
  1) tegevustoetuse ning projektitoetuse saamiseks järgmisel eelarveaastal toimuvateks tegevusteks esitatakse taotlus hiljemalt jooksva eelarveaasta 1. novembriks kell 23.59;
  2) projektitoetuse taotlusi jooksva eelarveaasta tegevusteks võetakse täiendavalt vastu alates valla eelarve vastuvõtmisest kuni eelarveaasta lõpuni;
  3) omaosaluse finantseerimise toetuse saamiseks saab taotlusi esitada kogu eelarveaasta jooksul. Omaosaluse finantseerimise toetuse taotluse juurde lisatakse kolmanda isiku poolt projekti rahastamist kinnitav dokument, sh andmed finantseerija kohta.

  (2) Taotlus esitatakse elektrooniliselt digiallkirjastatuna või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna ühes eksemplaris. Taotluse eelarves näidatakse summad täiseurodes.

  (3) Seltsingul tuleb esmakordsel toetuse taotlemisel lisada taotlusele koopia seltsingulepingust. Kui enne toetuse aruande esitamist muutub seltsingu koosseis või muudetakse seltsingulepingut, tuleb vastavast asjaolust viivitamatult informeerida vallavalitsust. Kui järgmise toetuse taotlemise ajaks ei ole toimunud seltsingu koosseisus või seltsingulepingus muudatusi, tuleb järgmise toetuse taotlemisel kinnitada seltsingulepingu ja varasema seltsingu koosseisu kehtivust.

  (4) Tegevustoetuse taotlemisel peab spordiklubi või spordikool esitama või võimaldama vallavalitsusele elektroonilise juurdepääsu järgmistele andmetele:
  1) treeningutel osalejate nimekiri vähemalt taotluse esitamise hetke seisuga;
  2) treeningplaanid;
  3) treenerite arv ja andmed nende kvalifikatsiooni kohta.

  (5) Projektitoetuse taotluse esitaja omafinantseeringu osa peab moodustama vähemalt 10% toetuse taotluse aluseks oleva projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringust vähemalt 50% peab olema rahaline ja kuni 50% võib olla mitterahaline panus. Mitterahalise panuse arvestuse aluseks on kehtiv Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud töötasu alammäär.

  (6) Omaosaluse finantseerimise toetuse maksimummääraks on 90% toetuse taotluse aluseks oleva projekti kohaselt taotlejale määratud omafinantseeringu osast.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need taotluses märgitud tegevused ja kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja otseselt vajalikud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks ning kooskõlas käesoleva korraga.

  (2) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

§ 7.   Mitteabikõlbulikud tegevused ja kulud

  (1) Käesoleva korra tähenduses ei ole abikõlbulikud sellised tegevused ja kulud, mis ei ole vajalikud käesoleva korra §-s 2 sätestatud eesmärgi saavutamiseks või mis ei ole kooskõlas käesoleva korraga.

  (2) Projektitoetuse tähenduses ei ole abikõlbulikud lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustele ja kuludele ka järgmised tegevused ja kulud:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulud;
  2) kinnisvara soetamine;
  3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud.

§ 8.   Taotluse menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Taotluse menetlemiseks moodustab vallavalitsus neljaliikmelise taotluse läbivaatamise komisjoni (edaspidi komisjon), kes:
  1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
  2) hindab taotluse vastavust valla üldistele huvidele ja arengukavas sätestatud põhimõtetele;
  3) hindab taotluse põhjendatust lähtuvalt tähtsusest piirkonnale, piirkonnas toimuvate sarnaste ürituste ja projektide olemasolust, taotleja omafinantseeringust ning hooldus- ja halduskuludest.

  (2) Projektitoetuse andmise puhul arvestab komisjon lisaks § 8 lõikes 1 toodule ka:
  1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti eelarve kulude põhjendatust;
  3) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  4) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi või muid ebatäpsusi, teavitatakse sellest toetuse taotlejat ning antakse täiendav tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisainformatsiooni esitamiseks. Taotleja peab nõutavad andmed esitama komisjoni poolt määratud täiendava tähtaja jooksul. Kui toetuse taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab komisjon taotluse menetlemise.

  (4) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Komisjonil on õigusteha vallavalitsusele ettepanek rahuldada taotlus osaliselt.

  (5) Komisjon esitab vallavalitsusele protokolli ettepanekutega toetuste eraldamiseks:
  1) tegevustoetuste ja projektitoetuste taotluste kohta jooksva eelarveaasta 15. novembriks;
  2) omaosaluse finantseerimise toetuste ning § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud korras esitatud projektitoetuste osas 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (6) Lähtudes komisjoni poolt koostatud protokollist, vallavalitsus:
  1) jätkab taotluste menetlemist;
  2) otsustab jätta taotluse rahuldamata.

  (7) Taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult.

  (8) Taotluste menetluse aluseks on vallavalitsusele esitatud taotlused ning komisjoni ettepanekud.

  (9) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhul:
  1) keelduda toetuse eraldamisest;
  2) suurendada või vähendada komisjoni protokollis taotlejale ettenähtud toetuse summat.

  (10) Toetuste eraldamised otsustab vallavalitsus pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt järgmiselt:
  1) tegevustoetused ja projektitoetused 20 päeva jooksul;
  2) omaosaluse finantseerimise toetused ning § 5 lõike 2 alusel antavad projektitoetused 20 päeva jooksul pärast komisjoni protokolli laekumist vallavalitsusse.

  (11) Toetuse andmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Korraldus peab sisaldama:
  1) toetuse saaja nime;
  2) toetuse rahalist suurust;
  3) toetuse andmise sihtotstarvet;
  4) toetuse saaja poolt aruande esitamise kohustust;
  5) toetuse kasutamise kohta lepingu sõlmimise kohustust käeoleva paragrahvi lõike 10 punktis 2 sätestatud juhul.

  (12) Toetusesumma toetuse saajale ülekandmise aluseks on:
  1) kuni 500 euro suuruse toetuse korral vallavalitsuse korraldus;
  2) üle 500 euro suuruse toetuse korral sõlmitakse lisaks korraldusele leping.

§ 9.   Lepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu 15 päeva jooksul arvates toetuse määramise korralduse toetuse saajale teatavakstegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse tagasinõudmise juhud;
  4) lepingu kehtivuse, muutmise ja poolte vaidluste lahendamise kord.

  (3) Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 10 päeva jooksul pärast toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu vallavalitsusele tagastamist.

  (4) Juhul, kui toetuse saajaga lepingut ei sõlmita, kantakse toetus saaja arveldusarvele 10 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse toetuse saajale teatavakstegemisest.

  (5) Kui toetuse saaja ei tagasta toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingut 10 tööpäeva jooksul arvates valla poolt lepingu toetuse saajale saatmise päevast või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, on vallavalitsusel õigustunnistada toetuse saajale toetuse andmise korraldus kehtetuks.

  (6) Tegevustoetuse saajal on õigustoetust kasutada taotluses näidatud ajaperioodil, mis ei saa olla pikem kui 12 kuud.

§ 10.   Toetuste kasutamise ajaperioodi pikendamine

  (1) Projektitoetuse või omaosaluse finantseerimistoetuse saajal on õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vallavalitsusele taotlus toetuse kasutamise ajaperioodi pikendamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vaatab läbi ning toetuse kasutamise ajaperioodi pikendamise otsustab vallavalitsus.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingu olemasolul ka lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) enne toetusega rahastatava ürituse toimumist esitama vastavasisulise ürituse toimumise kohta teate valla paberlehes ja/või veebikeskkonnas avaldamiseks;
  3) esitama vallavalitsusele tähtaegselt aruande toetuse kasutamise kohta;
  4) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel informatsiooni toetuse kasutamise kohta;
  5) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  6) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 12.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuste andmise kohta peab arvestust vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond koostöös finantsosakonnaga.

  (2) Toetuse saaja tohib toetust kasutada vaid taotluse tegevuskavas ja eelarves esitatud kulude katteks taotluses fikseeritud ajaperioodil.

  (3) Projektitoetuse saaja peab kajastama raamatupidamises toetuse ja omafinantseeringu kulud eraldi raamatupidamiskontodel.

  (4) Kõik projektitoetusega ja omaosaluse finantseerimise toetusega tehtavad kulutused peavad olema teostatud pangaülekannetega.

  (5) Projektitoetuseks ja omaosaluse finantseerimise toetuseks saadud toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist. Aruandele lisatakse toetuse kasutamist tõendavad kuludokumendid koos maksekorraldustega.

  (6) Tegevusetoetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise aruande hiljemalt toetuse saamisele järgneva kalendriaasta 15. oktoobriks.

  (7) Vallavalitsusel ja volikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida jooksvalt kuni 3 aastat tagasiulatuvalt taotleja raamatupidamist ja muud dokumentatsiooni, mis on esitatud vallale seoses saadud toetustega.

  (8) Käesoleva määruse alusel antud toetuse osalise või täies mahus tagasinõudmise otsustab vallavalitsus.

  (9) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse tagastamist osaliselt või täielikult juhul, kui:
  1) taotleja on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh jätnud osaliselt või täielikult toetuse kasutamata või ei ole tõendanud toetuse sihipärast kasutamist;
  2) taotleja on esitanud toetuse taotlemisel või toetuse kasutamise aruandes ebaõigeid andmeid, sealhulgas mittetäielikke andmeid;
  3) taotleja ei ole võimaldanud kontrollida taotluse sihtpärast kasutamist, sealhulgas keeldunud informatsiooni esitamisest taotluse sihipärase kasutamise kohta;
  4) taotleja ei ole tähtaegselt esitanud aruannet toetuse sihipärase kasutamise kohta;
  5) taotleja ei ole täitnud käesolevas korras ja/või toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi.

  (10) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Toetuse taotluse, lepingu ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute alusel eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada vastavalt toetuslepingus märgitud tingimustele.

  (3) 2018. aastal rakendatakse käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 toodud tähtajana 15. november kell 23.59 ning § 8 lõike 5 punktis 1 toodud tähtajana 29. november.

  (4) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 25. märtsi 2015 määrus nr 26 „Hanila valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord”, Lihula Vallavolikogu 18. märtsi 2010 m äärus nr 9 „Lihula valla eelarvest ühenduste toetamise kord”, Koonga Vallavolikogu 18. veebruari 2016 määrus nr 9 „Koonga valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord”.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json