Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 2

Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.10.2018 nr 46
jõustumine 01.11.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Asutuse nimi on Laheda Sotsiaalkeskus (edaspidi sotsiaalkeskus).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Sotsiaalkeskus on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) haldusalas.

  (2) Sotsiaalkeskus on eakatele ja puuetega isikutele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus.

  (3) Sotsiaalkeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Sotsiaalkeskus asub aadressil Pansionaadi, Vana-Koiola küla, Põlva vald, Põlva maakond.

  (2) Sotsiaalkeskus tegutseb aadressidel Pansionaadi, Vana-Koiola küla, Põlva vald ja Sotsiaalkeskuse, Tilsi küla, Põlva vald.

  (3) Sotsiaalkeskuse teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Sotsiaalkeskuse asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Sotsiaalkeskuse korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Sotsiaalkeskus võib kasutada oma nimetusega pitsatit ja sümboolikat.

  (2) Sotsiaalkeskuse sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab sotsiaalkeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Tegevuse eesmärgid

  Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
  2) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.

§ 7.   Sotsiaalkeskuse ülesanded

  Sotsiaalkeskus osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) üldhooldusteenus;
  4) riiklikud erihoolekandeteenused;
  5) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.

3. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 8.   Juhataja

  (1) Sotsiaalkeskuse tööd juhib ja korraldab juhataja. Juhataja vastutab sotsiaalkeskuse üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja kindlustab sotsiaalkeskuse tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (3) Juhataja täidab Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib sotsiaalkeskuse igapäevast tegevust;
  2) esindab sotsiaalkeskust ja tegutseb sotsiaalkeskuse nimel, teeb sotsiaalkeskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab sotsiaalkeskuses viibivate isikutega või nende seaduslike esindajatega hooldusepingud;
  4) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  5) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega sotsiaalkeskuse valitsemisel olevat Põlva vallale kuuluvat vara;
  6) korraldab sotsiaalkeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) kinnitab sotsiaalkeskuse töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab sotsiaalkeskuse töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  10) osaleb sotsiaalkeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ning arengukava koostamisel;
  11) koostab ja esitab vallavalitsusele sotsiaalkeskuse eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  12) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks sotsiaalkeskuse struktuuri ning töötajate koosseisu;
  13) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks sotsiaalkeskuse tasuliste teenuste hinnakirja.

  (4) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 9.   Personal

  (1) Sotsiaalkeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (2) Sotsiaalkeskuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 10.   Vara ja finantseerimine

  (1) Sotsiaalkeskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Sotsiaalkeskuse valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Sotsiaalkeskus kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Sotsiaalkeskusel on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Sotsiaalkeskus kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (6) Sotsiaalkeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Sotsiaalkeskuse ja sotsiaalkeskuse juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (2) Sotsiaalkeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaalkeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 13.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Sotsiaalkeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja sotsiaalosakond või sotsiaalkeskuse juhataja. Eelnõu kooskõlastatakse vallavolikogu sotsiaalkomisjoniga.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Laheda Vallavolikogu 19. novembri 2007. a määrus nr 15 "Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. novembril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json