Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääneranna Muuseumide põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 3

Lääneranna Muuseumide põhimäärus

Vastu võetud 18.10.2018 nr 34
jõustumine 01.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lääneranna Muuseumide eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, muuseumi juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise ja aruandluse alused ja järelevalve korra.

§ 2.   Nimi

  Muuseumi ametlik nimetus on Lääneranna Muuseumid (edaspidi muuseum).

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Muuseum on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kultuuri- ja haridusasutus, mis ei taotle majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, muuseumiseadusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Muuseumi struktuur ja sümboolika

  (1) Muuseumil on kaks struktuuriüksust. Muuseumi struktuuriüksused on:
  1) Lihula muuseum, mille asukoht on Linnuse tee, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond;
  2) August Tampärgi nimeline Hanila muuseum, mille asukoht on Hanila küla Lääneranna vald, Pärnu maakond.

  (2) Muuseumi struktuuriüksused kasutavad oma nimega sümboolikat.

  (3) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Lääneranna vallale olulise pärandi kogumine ja säilitamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tugevdamisele.

§ 6.   Muuseumi ülesanded

  Muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
  2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele, kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb uurimistööd, korraldab üritusi, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, kultuuri-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  7) korraldab kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
  8) annab konsultatsioone ja tellib ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  9) majandab muuseumi struktuuri kuuluvaid objekte ja vara;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste kehtestamiseks;
  11) avaldab oma tegevusest ülevaateid Lääneranna valla paber- ja/või veebiväljaandes;
  12) täidab muid õigusaktidest muuseumile tulenevaid ülesandeid;
  13) Hanila Muuseum kindlustab August Tampärgi tutvustavate materjalide väljapaneku;
  14) Hanila Muuseum kindlustab alaliselt Hanila kooliajalugu käsitlevate materjalide väljapaneku.

§ 7.   Muuseumikogud

  (1) Muuseumikogu on museaalide kogum, mis on jaotatud alakogudeks.

  (2) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt juhindudes väljatöötatud kogumispoliitikast. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub muuseumiseaduses kehtestatud korras.

  (3) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses kehtestatud korras.

  (4) Kogusid säilitatakse nagu valla vara, museaalide üle rahalist arvestust ei peeta.

  (5) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab ning kinnitab juhataja muuseumiseaduses kehtestatud korras.

§ 8.   Põhisuunad ja töö hindamine

  (1) Muuseum koostab oma arengukava ja tegevusplaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Arengukava kinnitab vallavolikogu ning tegevusplaanid kooskõlastab vallavalitsus.

  (2) Muuseumi põhisuundade kavandamine ning töö hindamine toimub koostöös muuseumi, Hanila Muuseumi Seltsi ning vallavalitsusega kord aastas.

3. peatükk Muuseumide tegevuse korraldamine 

§ 9.   Muuseumi juhataja

  (1) Muuseumi tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumisel või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 10.   Juhataja ülesanded

  Juhataja:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega, muuseumiseadusega ja teiste kehtivate õigusaktidega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) annab muuseumi töö korraldamiseks käskkirju, korraldab personaliarvestust, sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  3) kinnitab töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud muuseumi sisesed dokumendid;
  4) käsutab muuseumi eelarvevahendeid ja teisi muuseumi laekunud rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  5) esindab muuseumi suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  6) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  7) kasutab kooskõlas Lääneranna valla õigusaktidega muuseumi valduses olevat vallavara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) esitab vallavalitsusele muuseumi eelarveprojekti;
  9) koostab ja esitab muid muuseumi tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  10) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  11) rakendab abinõusid muuseumi majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks;
  12) kinnitab ürituste ajakava;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
  14) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks muuseumi töötajate koosseisu;
  15) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  16) täidab ja lahendab teisi talle seaduse, käesoleva põhimääruse, juhataja töölepingu ja ametijuhendiga pandud kohustusi ja ülesandeid.

4. peatükk Muuseumi finantseerimine, vara, aruandlus ja järelevalve 

§ 11.   Muuseumi vara

  (1) Muuseumi vara moodustab muuseumi kasutusse Lääneranna valla poolt antud Lääneranna vallale kuuluv vara. Vallale kuuluva vara ja vahendite (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud muuseumi teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud vallavara arvel, kuulub vallale.

  (2) Muuseum valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vallavara vastavalt riigi ja Lääneranna valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

  (3) Muuseumi poolt omandatud vara peab olema piisavalt korralikult ja täpselt dokumenteeritud, et võimaldada vara identifitseerimist ja päritolu kindlaks tegemist, samuti vara seisukorra jälgimist ja hooldust.

  (4) Vallavalitsus kui muuseumide haldaja on kohustatud kindlustama kogude füüsilise
turvalisuse ja säilimise tagamiseks vajalikud tingimused.

§ 12.   Muuseumi finantseerimine

  (1) Muuseumi tegevust finantseeritakse Lääneranna valla eelarvest.

  (2) Muuseumil on Lääneranna valla eelarves oma eelarve.

  (3) Muuseumi eelarve tuludeks on eraldised Lääneranna valla eelarvest, vahendid muuseumi poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, eraldised ja toetused Kultuuriministeeriumilt.

  (4) Muuseumi raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Muuseumi tasulised teenused

  Muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu, hinna ja tasu määramise korra kinnitab vallavalitsus.

§ 14.   Aruandlus

  Muuseum esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet muuseumi ja muuseumi juhataja tegevuse seaduslikkuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

5. peatükk Muuseumi tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine  

§ 16.   Muuseumi tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab vallavolikogu. Vallavolikogu teatab enne tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustamist muuseumi tegevuse ümberkorraldamisest või lõpetamisest ette vähemalt kuus kuud.

  (2) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise korraldab vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Muuseumi põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Muuseumi põhimääruse kehtestab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrus nr 8 „Lihula Muuseumi põhimäärus” ning Hanila Vallavolikogu 31.10.2000 määrus nr 24 „August Tampärgi nimelise Hanila Muuseumi põhimäärus”.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2018.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json