ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 7

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 15.10.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja lähtudes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punktist 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõikest 1 ja § 42 lõikest 2 ning sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktist 1.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib eluruumi kohandamise toetuse taotlemist ja andmist Kose vallas.

  (2) Toetuse eesmärk on soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja vähendada või leevendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

  (3) Toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Kose Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja taotluste esitamise tähtaja. Tähtajast teavitatakse valla kodulehel, facebooki lehel ja ajalehes Kose Teataja vähemalt kaks (2) nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – kohanduse saajal on tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) toetuse taotleja – kohanduse saaja või tema (seaduslik) esindaja.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Käesoleva korra alusel toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Toetust on õigustaotleda puudega isiku eluruumi kohandamiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja kohandatav eluruum on Kose vallas.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse vallavalitsusele, milles märgitakse:
  1) kohanduse saaja andmed (nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress);
  2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega isik;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi kohandamise vajaduse ja planeeritava kohanduse kirjeldus;
  5) annab loa isikuandmete töötlemiseks ja kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (3) Taotlusele lisatavad dokumendid on:
  1) puuet tõendavad dokumendid;
  2) eluruumi omandiõigust tõendav dokument või üürikorteri puhul korteriomaniku omandiõigust tõendav dokument koos omaniku nõusolekuga plaanitavaks kohandamiseks.

  (4) Kui vajaminevale kohandusele ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, esitab taotleja töö ja materjali hinnapakkumise. Kui kohanduse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning taotleja on kohanduse saaja, tuleb esitada vähemalt kaks hinnapakkumust.

  (5) Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid dokumente, külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid optimaalsete lahenduste kasutamiseks.

  (6) Taotluseid menetletakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris.

  (7) Taotluste eelkontrolli teostab sotsiaalosakond, selgitades välja:
  1) kas taotlus vastab meetme tingimustele ja eesmärkidele;
  2) kas taotlus on põhjendatud;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia.

  (8) Taotlused vaatab läbi sotsiaalosakonna ametnik, kes hindab taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente, viib läbi kodukülastuse ja vajadusel hangib lisainformatsiooni. Hindamisel võetakse arvesse isikule koostatud muid olemasolevaid dokumente ja hinnanguid ning vajadusel teiste spetsialistide hinnanguid.

  (9) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 4 lõikes 3 ja 4 nimetatud dokumente, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (10) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Toetuse saajate nimekirja koostamise alused

  (1) Toetuse saajate nimekirja koostamisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis-ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

  (2) Sotsiaalosakond koostab toetuse saajate nimekirja, võttes arvesse avalduste laekumise järjekorda, kohanduse mõju kohanduse saaja iseseisvamaks toimetulemiseks, esitatud dokumente sh kohandamise projekti ja hinnapakkumusi.

  (3) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna ettepanekul vallavalitsus

  (4) Tekkinud vaidlused lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Kohanduste tegemiseks vajalikud kokkulepped

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab üldjuhul taotleja.

  (2) Vajalikud tööd on näiteks tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt, abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike lubade, sh ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.

  (3) Toetuse saajal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

§ 7.   Lepingute sõlmimine, kohanduse elluviimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui taotleja ei sõlmi kahe kuu jooksul, arvates toetuse eraldamise otsuse kätte saamisest, lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõppaktide ning tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (3) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (4) Sotsiaalosakond teostab kohandatud eluruumi ülevaatuse, koostades vastavasisulise kontrollakti, milles märgitakse muu hulgas:
  1) eluruumi kohandamiseks tehtud tööd;
  2) hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele;
  3) hinnang kohanduse mõju kohta;
  4) hüvitamisele kuuluv lõplik summa.

  (5) Toetus makstakse üldjuhul välja 30 kalendripäeva jooksul pärast tööde üleandmisakti allkirjastamist lepingus kokku lepitud arvelduskontole.

  (6) Vajadusel on taotlejal õigustaotleda ettemaksu kuni 50% ulatuses kohanduse tegemiseks kokkulepitud toetusest.

  (7) Kui taotlejale on eraldatud toetust mitme kohanduse tegemiseks, makstakse pärast kaetud tööde vaheakti allkirjastamist 30 kalendripäeva jooksul taotlejale üle toetuse summa, mis vastab tehtud kohanduse/kohanduste maksumusele.

§ 8.   Toetuse tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud toetuse taotlemisel valeandmeid või kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt.

§ 9.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Kohandamise toetusega seotud dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale.

  (2) Järelkontrolli kohandamise toetust saanud projektide üle ning kohanduse mõju hindab sotsiaalosakond.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus kehtib kuni 31.08.2023.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json