Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõelähtme valla keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2019, 15

Jõelähtme valla keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.10.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõelähtme valla keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib raamatukogu ja selle haruraamatukogude teeninduse korraldust, lugejate õigusi ja kohustusi.

  (2) Jõelähtme valla raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks.

  (3) Käesolevat eeskirja tutvustatakse lugejale lugejaks registreerimisel ning selle täitmine on raamatukogu kasutajatele kohustuslik.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (teavik – mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt. trükis, foto, heliplaat) kohalkasutus, kojulaenutus ja ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiad, väljatrükid jne) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord.

  (2) Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja isikuandmed:
  1) lugeja nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) kuni 15-aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esinadaja isikuandmed.

  (3) Lugejaks registreerumisel annab lugeja nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks.

  (4) Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest 30 päeva jooksul.

  (5) Võlglastel puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

  (6) Vastavalt lugeja soovile väljastatakse talle kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta iseseisvalt kasutada raamatukogude elektroonilist andmebaasi külastades lehekülge www.lugeja.ee.

§ 4.   Lugejate andmete kasutamine

  (1) Registreeritud lugeja kohta peetakse elektroonilist andmebaasi, mille eesmärgiks on osutavate teenuste sidumine lugejaga.

  (2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks, andmete juurdepääs on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs ainult õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (3) Lugeja tuvastamiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti. Elektronkataloogi sisenemiseks võib lugeja kasutada ID-kaarti või siseneda kasutajanime ja parooliga. Parool on raamatukogutöötajatele programmis nähtav krüpteerituna.

  (4) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

  (5) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

§ 5.   Teavikute laenutamine ja kasutamine

  (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks, perioodikat 7 päevaks.

  (2) Perioodika viimaseid numbreid üldjuhul koju ei laenutata.

  (3) Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikute laenutusele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

  (4) Lugejal on võimalus koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni või e-posti teel), kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

  (5) Lugeja võib teda huvitava, kuid väljalaenutatud raamatu saamiseks panna end järjekorda või reserveerida vajaliku trükise interneti teel. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat. Kui lugeja teavikule 3 päeva jooksul järele ei tule, antakse see edasi järgmisele soovijale.

  (6) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

§ 6.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest. Raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) teenuse osutamisega kaasnevate kulude (koopiate valmistamine, postikulud) hüvitamise määr sõltub saatva raamatukogu seatud tingimustest ning need jäävad lugeja kanda.

  (3) Lugejal on õigus kasutada arvutit avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

  (4) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

  (5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, elektronposti või telefoni teel.

§ 7.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

  (2) Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

  (3) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul või vajadusel laenutustähtaega pikendama.

  (4) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiri teisi lugejaid ega kahjusta raamatukogu vara.

  (5) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

§ 8.   Avaliku Internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine

  (1) Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teenuseid võivad kasutada kõik soovijad.

  (2) AIP-i arvutite kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kas kohapeal või telefoni teel. Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja raamatukogu lugejakaardi või isikut tõendava dokumendi. Kasutamisaeg ühele kasutajale on reeglina üks tund päevas. Lastele on arvuti kasutamise aeg pool tundi päevas.

  (3) Registreeritud AIP-i kasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

  (4) Igal arvutil on korraga ainult üks kasutaja.

  (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline sisse- ja väljalülitamine;
  2) teha muudatusi arvuti seadistustes;
  3) programmide omavoliline installeerimine;
  4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  5) ebasündsate ja tasuliste interneti lehekülgede külastamine.

  (6) Nõuande ja abi saamiseks pöördub arvutikasutaja raamatukogutöötaja poole.

  (7) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel teavitab arvuti kasutaja koheselt raamatukogutöötajat.

  (8) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

  (9) Arvutist väljatrüki tegemiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

  (10) Raamatukogu ei kanna vastutust raamatukogu külastaja poolt interneti kasutamisel toimepandud autoriõiguse seaduse rikkumise eest. Antud tegevuse eest vastutab interneti kasutaja.

  (11) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

  (12) Raamatukogu töötajal on õigus arvuti kasutamine keelata, kui arvuti kasutaja ei täida eelnimetatud tingimusi.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 11.05.2017 määrus nr 110 „Jõelähtme valla keskraamatukogu kasutamise eeskiri“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json