Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2019, 27

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 17.10.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Lääne-Nigula valla (edaspidi valla) eelarvest sporditegevuseks raha eraldamise tingimusi ning taotlemise, maksmise ja aruandluse korda.

  (2) Määrus ei reguleeri valla poolt spordiühendustele üürile antud kinnisvara ülevalpidamiskulude (küte, kindlustus, valvekulud, vesi- ja kanalisatsioon, elektrienergia, jäätmevedu) katmist, personali palgakulude katmist kui vastav kulu kaetakse vallaeelarvest ega spordialase huvihariduse toetamist Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise korras sätestatud tingimustel.

§ 2.   Eesmärk

  Toetuste andmise eesmärk on:
  1) arendada ja mitmekesistada spordialast ja liikumisharrastuslikku tegevust vallas;
  2) toetada edukaid sportlasi;
  3) tunnustada väljapaistva tulemuse saavutanud sportlasi.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid spordiseaduses sätestatud tähenduses kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.   Toetuse liigid

  Korra alusel makstakse järgnevaid toetusi:
  1) toetus spordiürituse korraldamiseks;
  2) tegevustoetus;
  3) saavutusspordi toetus.

2. peatükk Toetus spordiürituse korraldamiseks 

§ 5.   Eesmärk

  (1) Spordiürituse korraldamise toetuse eesmärgiks on:
  1) arendada ja mitmekesistada spordialast ja liikumisharrastuslikku tegevust vallas;
  2) luua võimalused valla meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks;
  3) toetada vallas toimuvate üleriigilisi ja rahvusvaheliste võistluste läbiviimist.

  (2) Toetust antakse vallas toimuvate spordiürituste ja võistluste korraldamise kulude katteks.

§ 6.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetust on õigustatud taotlema seltsing, mittetulundusühing, spordiklubi, maakondlik spordiliit ja spordialaliit, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) taotleja põhikirjaline või seltsingulepingus sätestatud tegevusala on spordi arendamine;
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja valla ees, sh varasemate taotluste aruannete tähtaegne esitamine ja teabe avaldamise kohustuste täitmine.

§ 7.   Tingimused toetuse taotlemisele

  (1) Toetust eraldatakse taotlusvoorude kaupa. Toetust saab taotleda vähemalt kaks korda kalendriaastas: kevadvoorus ja sügisvoorus. Taotlusvoorude tähtajad määrab Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus avaldab taotlusvooru info vähemalt 2 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega Lääne-Nigula valla infolehes ja veebilehel.

  (3) Meistri- ja karikavõistluste läbiviimisel tuleb taotlejal lähtuda Lääne-Nigula valla meistri- ja karikavõistluste läbiviimise reglemendist. Ettepaneku reglemendi kinnitamiseks teeb volikogu sporditegevusega tegelev komisjon ja reglemendi kinnitab vallavalitsus.

§ 8.   Abikõlbulikud kulud

  (1) Abikõlbulikud on spordiürituse korraldamiseks põhjendatud kulud.

  (2) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud taotluse esitamise kuupäevast kuni lõpparuande esitamiseni.

§ 9.   Taotluse esitamine

  Toetuse saamiseks vajalik vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsuse määratud tähtajaks e-posti aadressil vv@laanenigula.ee digitaalselt allkirjastatuna või sellekohasel e-vormil.

3. peatükk Tegevustoetus 

§ 10.   Eesmärk

  Toetuste andmise eesmärgiks on spordiklubide toetamisega arendada ning propageerida harrastus- ja võistlusspordialast tegevust vallas ning arendada valla täiskasvanute, laste ja noorte kehalist võimekust.

§ 11.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) spordiklubi tegevuskohaks spordi registris on Lääne-Nigula vald;
  2) spordiklubil on kantud spordiregistrisse uuendatud, asja kohased ja kontrollitud andmed;
  3) spordiklubi peab treeningrühmades osalejate arvestust nimekirjade alusel, treeningrühmadesse kuulumise aluseks on kirjalik avaldus, leping või allkiri treeningrühma nimekirjal;
  4) spordiklubis on kutseseadusele vastava treeneri kutsekvalifikatsiooniga treener või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik, kelle andmed on registreeritud spordiregistris;
  5) spordiklubil suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  6) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  7) s pordiklubi avaldab valla ja omaenda klubi veebilehel (selle olemasolul) gruppide treeningplaanid, info treenerite, treeningrühmade ning -paikade kohta, samuti on tal toimiv e-maili aadress ja kontakttelefon.

§ 12.   Tingimused toetuse taotlemiseks

  (1) Toetuse arvestamise aluseks on spordiregistri andmetel vallas tegutsevate spordiklubide ning spordiklubi treeningrühmade arv, nende iseloom ning juhendajate kvalifikatsioon.

  (2) Pool tegevustoetuseks eraldatud summast jagatakse taotluse esitanud spordiklubide vahel võrdselt (põhisumma, PS), teine pool jagatakse spordiklubide vahel lähtudes treeningrühmade arvust ja iseloomust (summa treeningrühma kohta, ST) Toetuse suurus arvestatakse järgmise valemi alusel: T = PS (Põhisumma) + TTA (täiskasvanute treeningrühmade arv)* ST (summa treeningrühma kohta).

  (3) Laste ja kuni 24 aastaste noorte treeningrühma suhtes rakendatakse koefitsienti 2,0.

  (4) Alates EKR 5 kutsekvalifikatsiooniga treeneri poolt juhendatava treeningrühma suhtes rakendatakse koefitsienti 2,0.

  (5) Toetatava treeningrühma minimaalne suurus on individuaalalade puhul 5 inimest, pallimängualade ja teiste võistkonnaalade korral 10 inimest.

  (6) Ühes piirkonnas eraldatakse raha ainult ühele sama spordialaga tegelevale treeningrühmale. Kui ühes piirkonnas tegeleb mitu spordiklubi sama spordialaga, siis otsustavad nad rahastatava treening rühma omavahelisel kokkuleppel.

§ 13.   Abikõlbulikud kulud

  Spordiklubidele eraldatakse tegevustoetust treeningrühmadele treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks ja muuks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks.

§ 14.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks vajalik vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee digitaalselt allkirjastatuna või sellekohasel e-vormil.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse taotlused toetuse kasutamise eelneva aasta 1. oktoobriks.

4. peatükk Saavutusspordi toetus 

§ 15.   Eesmärk

  (1) Toetuse eesmärgiks on sportlase ja võistkonna spordimeisterlikkuse tõstmine, valla sportlaste edukas ettevalmistus ja esinemine Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

  (2) Toetust eraldatakse sihtotstarbelise toetusena treeningtegevuseks ja spordilaagrites osalemiseks, suurvõistluste osalemise kulude katteks ning sportliku varustuse ja inventari hankimiseks.

§ 16.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib maksta sportlasele, kes elab rahvastikuregistri andmete kohaselt Lääne-Nigula vallas või võistkonnale, kes esindab valda või vallas asuvat haridusasutust, ja:
  1) kuulub oma esinduskoondisse või on saavutanud Eesti meistrivõistlustel ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel auhinnalise koha. Rahvusvaheline tiitlivõistlus antud korra tähenduses on olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused ning muud sarnase tähtsusega rahvusvahelised võistlused;
  2) taotleb toetust Koolispordi Liidu pool korraldatud väljaspool Lääne maakonda toimuvate võistluste transpordi- ja teiste osalemiskulude katteks.

  (2) Sportlasel ja võistkonnal peavad olema täidetud kõik kohustused riigi ja valla ees sh varasemate taotluste aruannete tähtaegne esitamine ja teabe avaldamise kohustuste täitmine.

  (3) Toetust makstakse ühekordse toetusena vallavalitsuse poolt määratud suuruses.

  (4) Üldjuhul eraldatakse toetust ühele sportlasele kuni 1000 eurot kalendriaastas.

§ 17.   Tingimused toetuse taotlemisele

  (1) Toetust makstakse ühekordse toetusena vallavalitsuse poolt määratud suuruses.

  (2) Üldjuhul eraldatakse toetust ühele sportlasele kuni 1000 eurot kalendriaastas.

  (3) Toetust eraldatakse avatud taotlusvoorus. Vallavalitsus informeerib taotlejaid veebilehel kui jooksva aasta toetusteks ette nähtud rahalised vahendid on ammendatud.

§ 18.   Taotluse esitamine

  Toetuse saamiseks vajalik vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele e-posti aadressil vv@laanenigula.ee digitaalselt allkirjastatuna või sellekohasel E-vormil. Alaealise nimel esitab taotluse lapsevanem või eestkostja. Käesoleva korra § 16 lõike 1 punkti 2 alusel makstava toetuse taotluse esitab haridusasutuse direktor.

5. peatükk Tunnustused 

§ 19.   Eesmärk

  Toetuse eesmärk on tunnustada individuaalsportlasi ja valla esindusvõistkondi, kes on saavutanud väljapaistva sportliku tulemuse Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Esindusvõistkondade alla loetakse ka valla haridusasutuste esindusvõistkonnad.

§ 20.   Tunnustamise tingimused

  Tunnustatav sportlane peab olema rahvastikuregistri järgi Lääne-Nigula valla elanik ja võistkond esindama võistlustel valda või olema valla üldhariduskooli õpilane ja esindama võistlustel valda või oma õppeasutust.

§ 21.   Tunnustuse määramine ja üleandmine

  (1) Tunnustatavad ja tunnustamise viisi otsustab vallavalitsus. Põhjendatud juhul võib tunnustus olla rahaline.

  (2) Tunnustus antakse üle pidulikul üritusel ja tunnustuse saaja märgitakse valla veebilehel.

6. peatükk Toetuse taotluse menetlemine, määramine ja väljamaksmine, toetuse saaja kohustused, aruandlus ning teabe avalikustamine 

§ 22.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kuni 14 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

§ 23.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib kuni 14 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

§ 24.   Toetuse määramine

  (1) Spordiürituste korraldamise toetuse määramisel arvestatakse järgmiseid asjaolusid:
  1) ürituse traditsioonid, tähtsus vallale või konkreetsele piirkonnale, eeldatav osavõtjate arv ning ürituse turunduslik väärtus;
  2) kavandatavate tegevuste ning kulude asjakohasus ja põhjendatus;
  3) taotleja oma- ja kaasfinantseering. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20% ürituse korraldamise kuludest;
  4) piirkondade tasakaalustatud areng.

  (2) Tegevustoetuse suuruse määramisel lähtutakse käesolevas korras sätestatust.

  (3) Saavutusspordi toetuse määramisel arvestatakse järgmiseid asjaolusid:
  1) kavandatavate tegevuste ning kulude asjakohasus ja põhjendatus;
  2) sportlase või võistkonna senised saavutused;
  3) taotlusele lisatud treeneri või alaliidu soovitused.

  (4) Toetuste saajad otsustab vallavalitsus korraldusega. Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest vallavalitsus:
  1) rahuldab taotluse täielikult või osaliselt otsustades toetuse väljamaksmise ja näidates ära väljamaksmise kulurea vallaeelarves;
  2) jätab taotluse rahuldamata taotleja või taotluse käesolevale korrale mittevastavuse või valeandmete esitamise tõttu;
  3) jätab taotluse rahuldamata rahaliste vahendite lõppemise tõttu.

  (5) Vallavalitsus annab korralduse kuu aja jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest ning teavitab otsusest taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 25.   Toetuse maksmine

  (1) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  2) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg ning kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ning kord;
  4) vallavalitsuse ja revisjonikomisjoni õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral.

  (2) Toetuse maksab välja eelarve- ja raamatupidamisosakond lepingu alusel toetuse saajaga sõlmitud lepingus sätestatud tähtaegadel.

§ 26.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi sh teabe avaldamise kohustust;
  2) esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid;
  3) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  4) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 27.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon teostavad järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel ja revisjonikomisjonil on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt seitse kalendripäeva ette.

  (3) Vallavalitsusel on õigus omal algatusel või revisjonikomisjoni ettepanekul väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 28.   Teabe avalikustamine

  (1) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist.

  (2) Toetuse saaja (spordiklubi, treeningrühma liige või üksiksportlane) kajastab valda, kui oma toetajat spordiürituste reklaamis, riietusel ning avalikel esinemistel kui see ei ole vastuolus kui see ei ole vastuolus võistlusmäärustega.

§ 29.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 49 „Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord“.

  (2) Vallavalitsusel kehtestada käesoleva korra rakendamiseks vajalikud toetuse taotlemise ja aruannete vormid.

  (3) 2020. aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 01.12.2019.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json