Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Räpina valla preemiate andmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2022, 10

Räpina valla preemiate andmise kord

Vastu võetud 21.04.2021 nr 5
RT IV, 28.04.2021, 4
jõustumine 01.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2022RT IV, 25.10.2022, 428.10.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse Räpina valla preemiate kategooriad ning reguleeritakse ettepanekute esitamise, menetlemise ja preemiate andmise kord.

  (2) Määruse eesmärk on aasta jooksul Räpina vallas silma paistnud kodanike ja tegude tunnustamine preemiate andmisega ettevõtluse, kodanikualgatuse, haridus- ja noorsootöö, kultuuri ja spordi valdkonnas.

§ 2.   Preemiate andmise tihedus

  Preemiaid antakse välja kord aastas valla pidulikul üritusel, mis üldjuhul toimub jaanuarikuus, eelnenud aastal silma paistnud isikutele ja kollektiividele.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. detsember.

  (2) Ettepanekud preemiate kandidaatide kohta esitatakse kirjalikult, kusjuures ettepaneku lahutamatuks osaks on kandidaadi kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber) ning selgitus, miks kandidaat preemiat väärib. Iga kandidaat igas kategoorias esitatakse eraldi vastaval vormil, mis on leitavad Räpina valla kodulehelt.

  (3) Ettepanekud kandidaatide tunnustamiseks vormistatakse vastavale vormile ning esitatakse Räpina Vallavalitsuse kantseleisse digitaalselt allkirjastatuna Räpina valla e-postil [email protected] või Räpina Vallavalitsusse aadressil Kooli 1, Räpina 64504.

2. peatükk HINDAMISKOMISJON 

§ 4.   Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab Räpina Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Hindamiskomisjon on üheteistkümneliikmeline ning selle koosseis on järgmine: neli Räpina Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) esindajat, üks Vallavalitsuse esindaja, üks ettevõtjate esindaja, kolm kodanikualgatuse esindajat, SA Räpina Kultuurkapital nõukogu esimees ning Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

  (3) Hindamiskomisjoni ettevõtjate esindaja on eelmise aasta ettevõtja preemia laureaat ning kodanikualgatuse esindajad eelmise aasta kodanikualgatuse preemia laureaat ning kaks Vallavalitsuse määratud kodanikualgatuse esindajat. Juhul, kui eelneval aastal pole välja antud
ettevõtja preemiat või kodanikualgatuse preemiat, määrab komisjoni nende valdkondade esindajad vastavalt SA Räpina Inkubatsioonikeskus ja Räpina Vallavalitsus.

  (4) Hindamiskomisjoni töös peab kohapeal või interneti vahendusel isiku tuvastamise võimalusega osalema vähemalt kaheksa liiget.

  (5) Hindamiskomisjon valib liikmete seast esimehe.

  (6) Hindamiskomisjoni tööd koordineerib Vallavalitsuse vastava valdkonna teenistuja.

  (7) Kui hindamiskomisjoni liige on esitatud vastava preemia kandidaadiks, siis ta taandab end kogu kategooria üle hääletamiselt, osaledes interneti vahendusel logib end suhtluskeskkonnast välja.

  (8) Hindamiskomisjonil on õigus esitatud kandidaat tõsta sobivama preemia kategooriasse ning hääletada kandidaadi üle uues määratud kategoorias. Seejuures peab kandidaadi teise kategooriasse üle viimine olema esitajaga kooskõlastatud.

  (9) Hindamiskomisjoni liikmetel on hindamisprotsessi käigus õigus esitada vastava preemia kategooriasse täiendav kandidaat kui kandidaadi esitamisega on nõus kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.
[RT IV, 25.10.2022, 4 - jõust. 28.10.2022]

§ 5.   Hindamiskomisjoni ülesanded

  (1) Hindamiskomisjon valib esitatud kandidaatide seast preemiate laureaadid.

  (2) Hindamiskomisjon selgitab preemia laureaadi hääletamisega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Kandidaadi poolt peab hääletama vähemalt viis hindamiskomisjoni liiget ja preemia saab enim hääli kogunud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

  (3) Kui ükski kandidaat ei saa I hääletamise voorus vähemalt viit häält avatakse uuesti arutelu ja antakse hindamiskomisjoni liikmetele võimalus motiveeritud sõnavõttudeks. Seejärel viiakse läbi II hääletamise voor I voorus kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel ja preemia laureaat on see, kes saab enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

  (4) Kui komisjoni liikmel pole võimalik koosolekul osaleda ega hääletada, siis esitab ta oma seisukohad kirjalikult vähemalt üks tööpäev enne hindamiskomisjoni koosoleku toimumist. Tema seisukohtadega arvestatakse hääletamise I voorus. II voorus ta hääletada ei saa.

  (5) Hindamiskomisjoni otsus fikseeritakse hindamiskomisjoni koosoleku protokollis.

  (6) Hindamiskomisjon võib jätta preemia välja andmata, kui pole tähtaegselt esitatud käesolevas määruses sätestatud tingimustele esitatud kandidaati või kui hääled jagunevad mitmete kandidaatide vahel hajusalt ja hindamiskomisjon ei jõua omavahel kokkuleppele.

3. peatükk PREEMIATE KATEGOORIAD JA KANDIDAADIKS ESITAMISE TINGIMUSED 

§ 6.   Ettevõtja preemia

  (1) Räpina valla ettevõtja preemia antakse väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel. Preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele.

  (2) Preemia kandidaadiks esitatav isik või ettevõte peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks aastat;
  2) ettevõttel ei ole maksuvõlgasid;
  3) ettevõttel on vähemalt kaks alalist töötajat.
[RT IV, 25.10.2022, 4 - jõust. 28.10.2022]

  (3) Ettevõtja preemiaks on 300 eurot ning nimeline mälestusese.

§ 61.   Väikeettevõtja preemia

  (1) Räpina valla väikeettevõtja preemia antakse märkimisväärse ettevõtliku tegevuse eest. Preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele.

  (2) Preemia kandidaadiks esitataval isikul või ettevõttel ei ole maksuvõlgasid.

  (3) Väikeettevõtja preemiaks on 150 eurot ning nimeline mälestusese.
[RT IV, 25.10.2022, 4 - jõust. 28.10.2022]

§ 7.   Kodanikualgatuse preemia

  (1) Räpina valla kodanikualgatuse preemia antakse väljapaistva kohalikku elu edendava kodanikualgatusliku tegevuse eest Räpina vallas tegutsevale isikule, seltsingule või mittetulundusühingule.

  (2) Preemia kandidaadiks esitatav isik, seltsing või mittetulundusühing on preemiale kandideerimise aastal saatnud korda vähemalt ühe laialdast tähelepanu pälvinud ürituse või kodanikuaktsiooni.

  (3) Kodanikualgatuse preemiaks on 300 eurot ja nimeline mälestusese.

§ 8.   Haridus- ja noorsootöö preemia

  (1) Räpina valla haridus- ja noorsootöö preemia antakse väljapaistva tegevuse eest Räpina valla hariduse ja/või noorsootöö valdkonna edendamisel.

  (2) Antakse välja kolm preemiat:
  1) noore preemia (kuni 26-aastasele isikule);
  2) täiskasvanu preemia;
  3) kollektiivi preemia.

  (3) Preemia kandidaadiks esitatav noor, täiskasvanu või kollektiiv on preemiale kandideerimise aastal paistnud silma oma aktiivse tegevuse või saavutustega hariduse ja/või noorsootöö valdkonnas.

  (4) Haridus- ja noorsootöö preemia noorele ja täiskasvanule on 150 eurot ja nimeline mälestusese, kollektiivile 300 eurot ja nimeline mälestusese.

§ 9.   Kultuuripreemia

  (1) Räpina valla kultuuripreemia antakse väljapaistva tegevuse eest Räpina valla kultuurivaldkonna edendamisel.

  (2) Antakse välja kolm preemiat:
  1) noore preemia (kuni 26-aastastele isikutele);
  2) täiskasvanu preemia;
  3) kollektiivi preemia.

  (3) Preemia kandidaadiks esitatav noor, täiskasvanu või kollektiiv on preemiale kandideerimise aastal paistnud silma oma aktiivse tegevuse või saavutustega kultuuri valdkonnas.

  (4) Kultuuripreemia noorele ja täiskasvanule on 150 eurot ja nimeline mälestusese, kollektiivile 300 eurot ja nimeline mälestusese.

§ 10.   Spordipreemia

  (1) Räpina valla spordipreemia antakse väljapaistva tegevuse eest Räpina valla spordivaldkonna edendamisel.

  (2) Antakse välja kolm preemiat:
  1) noore preemia (kuni 26-aastastele isikutele);
  2) täiskasvanu preemia;
  3) kollektiivi preemia.

  (3) Preemia kandidaadiks esitatav noor, täiskasvanu või kollektiiv on preemiale kandideerimise aastal paistnud silma oma aktiivse tegevuse või saavutustega spordi valdkonnas.

  (4) Spordipreemia noorele ja täiskasvanule on 150 eurot ja nimeline mälestusese, kollektiivile 300 eurot ja nimeline mälestusese.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse rakendamine

  Kõik preemiate andmisega kaasnevad maksud tasub Räpina Vallavalitsus.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json