Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2021, 13

Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2014 nr 70
RT IV, 25.11.2014, 5
jõustumine 28.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2016RT IV, 26.04.2016, 1229.04.2016, rakendatakse 1. maist 2016.
10.11.2021RT IV, 13.11.2021, 816.11.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 otsuse nr 103 "Tallinna Noorsootöö Keskuse ümberkorraldamine" p 3.3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kesklinna Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Tallinna Kesklinna Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Kesklinna Vaba Aja Keskus;
  2) inglise keeles Kesklinna Leisure Centre;
  3) vene keeles Центр Досуга Кесклинн.

  (3) Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Raekoja plats 18, 10146 Tallinn.

  (4) Keskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Keskusel võib olla oma sümbol.

  (5) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Keskuse põhimääruse kehtestab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) Hopneri maja (Raekoja plats 18, 10146 Tallinn);
  2) Kesklinna noortekeskus (Raua tn 23, 10124 Tallinn);
[RT IV, 26.04.2016, 12 - jõust. 29.04.2016, rakendatakse 1. maist 2016.]
  3)
[Kehtetu - RT IV, 13.11.2021, 8 - jõust. 16.11.2021]

§ 3.  Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevusvaldkond on kultuuri säilitamine ja arendamine, luues võimalused inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks, ürituste korraldamine ja kultuurialaste teenuste osutamine, noorsootöö korraldamine ja arendamine ning noorte omaalgatuse toetamine Kesklinnas.
[RT IV, 13.11.2021, 8 - jõust. 16.11.2021]

  (2) Struktuuriüksuste tegevusvaldkondadest tulenevalt täidab keskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab kontserte, meelelahutusüritusi, ekskursioone, töötubasid, näitusi, etendusi, konkursse, festivale ja muid kultuuriüritusi ning noorteprojekte ja -üritusi;
  2) korraldab seminare, konsultatsioone, huvikoolitust ja -tegevust ning mitteformaalset õpet;
  3) teeb koostööd seltside, ühenduste, muuseumide ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
  4) arendab kultuurielu, huvi-, klubi- ja seltsitegevust;
  5) korraldab seenioride ülikooli tööd;
  6) korraldab koostöös linnaosa valitsusega linnaosas kultuuri-, spordi- ja muid üritusi, ametlikke vastuvõtte ja Tallinna linna üritusi;
  7)
[Kehtetu - RT IV, 13.11.2021, 8 - jõust. 16.11.2021]
  8) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  9) korraldab noortele linnaväliseid töö-, projekt- ja puhkelaagreid, linnalaagreid ja koolivaheaja programme;
  10) korraldab linnaosa noorte teavitamist ja nõustamist;
  11) arendab ja korraldab linnaosa noorsootööd ja parandab selle kvaliteeti;
  12) soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut ning toetab nende toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujunemist sotsiaal- ja kultuuritegevuse ja tervisekasvatuse kaudu;
  13) kujundab noorte eetilist tõekspidamist, kodanikutunnet ja austust teiste kultuuride vastu;
  14) propageerib ja toetab vabatahtlike liikumist;
  15) kogub ja haldab Kesklinnas noorsootööga seonduvaid andmeid;
  16) osaleb Tallinna mobiilses noorsootöös ja linna noorsoopoliitika kujundamisel;
  17) korraldab nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid noorteprojekte ja -vahetusi;
  18) korraldab noortele olulise teabe kogumist, säilitamist ja edastamist ning noorte nõustamist mitmesuguste infokanalite ja tegevuste kaudu;
  19) töötab välja ja viib ellu Kesklinna noorsootöö arenguks olulisi sihtprogramme ja projekte;
  20) koostab ja kirjastab trükiseid, katalooge, õppematerjale ning muid keskuse tegevusvaldkonnaga seotud väljaandeid;
  21) korraldab keskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  22) kajastab keskuses toimuvaid üritusi struktuuriüksuste veebilehtedel ja sotsiaalmeedias;
[RT IV, 13.11.2021, 8 - jõust. 16.11.2021]
  23) annab üürile ruume ja inventari;
  24) müüb teenuseid ja tarvikuid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  25) vajaduse korral kooskõlastab Raekoja platsil toimuvate avalike ürituste taotlusi.

  (3) Keskus täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Keskusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Teenuste hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.  Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Keskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Keskus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Keskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Keskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud ja annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab keskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja keskuse ettepanekust. Keskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.  Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Keskuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab keskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse tulemusliku töö, vastutab keskuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest keskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks keskusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust keskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab keskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korras; jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab keskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad ette teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra kooskõlas Tallinna õigusaktidega;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab keskuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab keskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Keskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json