HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Erra Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2014, 32

Erra Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 19.11.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Põhimääruse eesmärk

  Erra Lasteaia põhimääruse (edaspidi Põhimäärus) eesmärk on sätestada asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja lastevanemate ning lasteaia töötajate õigused ja kohustused ning hoolekogu tegutsemise protseduur ja töökord.

§ 2.  Lasteaia liik ja eesmärk

 (1) Erra Lasteaed (edaspidi Lasteaed) on Sonda Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteaed, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, oma põhimäärusest ning Sonda Vallavolikogu (edaspidi Volikogu) ja Vallavalitsuse õigusaktidest.

 (2) Lasteaed on ühe liitrühmana tegutsev eestikeelne lasteaed.

 (3) Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus– ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

 (4) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastele, kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist ning luua tingimused ja võimalused:
 1) alushariduse omandamiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
 2) tervikliku isiksuse kujunemiseks;
 3) lapse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks;
 4) lapse emotsionaalse, kõlbeliste sotsiaalsee, vaimse ja kehalise arengu toetamiseks;
 5) töötajatele oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
 6) koostööks lapse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lapsevanema või muu seadusliku esindajaga (edaspidi lapsevanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, Vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega.

§ 3.  Lasteaia asukoht, haldusala, eelarve ja sümboolika

 (1) Lasteaed asub aadressil: Puiestee tänav 8, Erra alevik, Sonda vald 43131, Ida- Virumaa.

 (2) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus.

 (3) Lasteaia lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab Vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekutest.

 (4) Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini.

 (5) Lasteaia teeninduspiirkond on Sonda vald. Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda. Väljapoolt teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 (6) Lasteaial on oma eelarve, mis on Volikogu poolt kinnitatud Sonda valla eelarve üks osa.

 (7) Lasteaial võib olla oma sümboolika, milleks on logo ja/või lipp.

§ 4.  Lasteaia õppekeel ja asjaajamine

 (1) Õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise kord on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

 (2) Lasteaia õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

 (3) Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSTE ALUSED  

§ 5.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe– ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava määrab kindlaks:
 1) õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel;
 2) õppe– ja kasvatustegevuse korralduse (päevakava koostamise põhimõtted, õppe– ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sh suveperioodil;
 3) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korra;
 4) lapsevanematega koostöö põhimõtted;
 5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korra;
 6) õppekava uuendamise ja täiendamise korra.

 (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (5) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridusminister oma määrusega.

 (6) Lasteaia õppekava läbinule annab Lasteaed välja sellekohase tunnistuse.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 6.  Laste õigused

  Lapsel on Lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 7.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last Lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal Lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates kaasa nende tingimuste loomiseks, saada nõu õppe– ja kasvatusküsimustes;
 3) tutvuda Lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
 5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda lasteaia direktori, lasteaia hoolekogu, Vallavalitsuse või lasteaia üle riikliku järelvalvet teostava organi poole.

 (2) Vanemate kohustused:
 1) võimaldama lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama Lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või Lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest ning lasteaiakohast loobumisest.

4. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 8.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajate (edaspidi personal) koosseisu määrab lasteaia direktor. Personali koosseisu kinnitab Volikogu, lähtudes Lasteaia direktori ettepanekust ja haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 9.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid koos ülejäänud personaliga loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest Lasteaias.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja pidajale õppe- ja kasvatustöö parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (4) Lasteaia personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

 (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (6) Personal jälgib Lasteaia territooriumi, ruumide, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

§ 10.  Konkursi korraldamine

 (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab Lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogide kutseoskused, kutsemeisterlikkus ja kvalifikatsioonitase peavad vastama haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud määrusele.

5. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE KORRALDAMINE JA JUHTIMINE 

§ 11.  Direktor

 (1) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Vallavalitsus.

 (2) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (3) Direktori ülesanne on tagada Lasteaia tulemuslik töö ja juhtida Lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on Lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (4) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (5) Direktor kannab vastutust Lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (6) Direktor peab õppeaasta lõpus esitama Vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ja teatama järelevalve organi tehtud ettekirjutustest.

 (7) Direktor koostab Lasteaia eelarvetaotluse kooskõlastatult hoolekoguga ja esitab selle Vallavalitsusele.

 (8) Direktor kinnitab Lasteaia sisehindamise korra ja esitab sisehindamise aruande.

 (9) Direktor koostab ja kinnitab Lasteaia kodukorra ning töötajate ametijuhendid.

 (10) Direktor sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Lasteaia töötajatega.

 (11) Direktor teeb ettepanekuid Vallavalitsusele Lasteaia struktuuri ja koosseisude muutmiseks ja kinnitamiseks.

 (12) Direktor annab välja käskkirju ja võtab vastu otsuseid oma pädevuse piires.

 (13) Korraldab Lasteaeda saabunud kirjade ja avalduste lahendamist ning muud Lasteaeda käsitletavat asjaajamist.

 (14) Direktori äraolekul täidab tema kohuseid käskkirjaga määratud isik.

§ 12.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad Lasteaia pedagoogid ja mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja Vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuste parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (2) Pedagoogiline nõukogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Põhimäärusest, Vallavalitsuse ja Lasteaia hoolekogu otsustustest ning pedagoogilise nõukogu tegutsemise korrast.

 (3) Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 13.  Hoolekogu

 (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on koostöös lasteaia töötajatega luua lapsele õppe- ja kasvatustegevuseks ja tema arengule ja huvidele vastav keskkond.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad: lasteaia õpetaja, neli lapsevanemat ja Vallavalitsuse esindaja.

 (3) Valla esindaja nimetatakse hoolekogusse Vallavalitsuse poolt.

 (4) Hoolekogusse valivad lastevanemad oma esindajad lastevanemate koosolekul, mis toimub iga õppeaasta alguses. Valitakse ka üks asendusliige. Asendusliikmel on hääleõigus põhiliikme asendamisel.

 (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu Vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (6) Hoolekogu volitused kestavad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni Vallavalitsuse poolt.

 (7) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja Vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (8) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete seast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

 (9) Hoolekogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamine Lasteaia nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
 4) liikme surma korral;
 5) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel;
 6) hoolekogu aruandluskohustuse rikkumise korral käesolevas määruses toodud alustel.

 (10) Hoolekogu liikme volituse enneaegsest lõppemisest teavitab Lasteaia direktor Vallavalitsust kirjalikult.

 (11) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel kinnitatakse asendusliige hoolekogu liikmeks, vajadusel korraldab lasteaia direktor uue liikme valimised.

 (12) Hoolekogu koosolekute läbiviimine:
 1) hoolekogu tööst võtab osa Lasteaia direktor;
 2) hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või Lasteaia direktori ettepanekul;
 3) koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist;
 4) hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, Lasteaia direktori või Vallavalitsuse ettepanekul;
 5) erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki liikmeid vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist;
 6) koosolekust võivad osa võtta hoolekogusse mittekuuluvad isikud hoolekogu esimehe loal;
 7) hoolekogu liige on kohustatud teatama oma puudumisest (võimalusel asendab asendusliige);
 8) hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees;
 9) hoolekogu koosolekuid protokollitakse. Hoolekogu koosolekute protokollid, koos muude hoolekogu tööd puutuvate materjalidega, säilitatakse Lasteaias ühtsetel alustel muude Lasteaia dokumentidega;
 10) hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele teostab hoolekogu esimees või tema asetäitja;
 11) hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed.

 (13) Hoolekogu otsused ja nende täitmine:
 1) hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, kuid võib korraldada ka salajase hääletamise;
 2) hoolekogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt ja vastuhäälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl;
 3) hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega lasteaia õppe- kasvatustegevuse üle riikliku järelvalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest;
 4) hoolekogu otsuste täitmist korraldab Lasteaia direktor koostöös hoolekogu, lasteaia töötajate ning Lasteaia pidajaga;
 5) hoolekogu otsused on avalikud ja nendega on võimalik asjast huvitatud isikutel tutvuda Lasteaia infostendil kuuendal päeval pärast otsuste vastuvõtmist.

 (14) Lasteaia direktor esitab hoolekogule ja vallavalitsusele aruande õppe- ja kasvatustööst ning majandamisest iga õppeaasta kohta.

 (15) Hoolekogu ülesanded:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja Vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja Vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist lasteasutuse direktori poolt;
 7) teeb ettepaneku Vallavalitsusele lasteaias lapse arenguks vajalikke tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks kuni kahe lapse võrra;
 8) teeb koostööd pedagoogilise nõukoguga Lasteaia arengukava väljatöötamisel;
 9) kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 10) kooskõlastab Lasteaia sisehindamise aruande enne selle kinnitamist;
 11) teeb Vallavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning Lasteaia lahtioleku aja kohta;
 12) toetab Lasteaeda ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;
 13) kuulab ära Lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 14) täidab teisi seaduse alusel või Vallavalitsuse poolt hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (16) Hoolekogu õigused:
 1) saada direktorilt ülevaadet Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, raha kasutamisest ja järelevalve asutuse tehtud ettekirjutusest;
 2) saada direktorilt ja Vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
 3) teha vajadusel Vallavalitsusele ettepanek järelevalve teostamiseks lasteaia tegevuse üle;
 4) kaasata vajadusel ja kooskõlas Vallavalitsusega hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ja eksperte;
 5) teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

§ 14.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja Lasteaia pidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Direktor koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

 (3) Sisehindamise aruande kinnitab Lasteaia direktor kooskõlastades selle eelnevalt Lasteaia hoolekogu ja Vallavalitsusega.

§ 15.  Lasteaia nõustamine sisehindamise küsimustes

 (1) Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale nõustab lasteaeda sisehindamise küsimustes Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Nõustamise eesmärk on anda lasteaiale soovitusi sisehindamise kohta.

 (2) Sisehindamise aruandes väljatoodud tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega arvestab lasteaed arengukava tegevuskava koostamisel.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.  Vara ja majandamine

 (1) Lasteaia vara kuulub Sonda valla munitsipaalomandisse. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

 (2) Lasteaia eelarve tuludeks on laekumised riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Lasteaia direktor peab annetustest teavitama Vallavalitsust. Vanema kaetava osa suuruse kehtestab Vallavolikogu.

§ 17.  Aruandlus ja järelvalve

 (1) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi, Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidele.

 (3) Riikliku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ja maavanem õigusaktidega sätestatud korras ja alusel.

 (4) Lasteaia tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet Volikogu ja Vallavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab, kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Volikogu otsuse alusel Vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid), töötajaid ning maavanemat hiljemalt neli kuud enne ümberkorraldamist, ümberkujundamist või tegevuse lõpetamist.

 (3) Lasteaia ümberkorraldamine seisneb lasteasutuse ühinemises või jagunemises:
 1) lasteasutused ühendatakse üheks lasteasutuseks, kusjuures ühendatavad lasteasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus lasteasutus;
 2) lasteasutus liidetakse teise lasteasutusega ja liidetav lasteasutus lõpetab tegevuse;
 3) lasteasutus jaotatakse vähemalt kaheks lasteasutuseks ja jagunev lasteasutus lõpetab tegevuse;
 4) lasteasutus eraldatakse teisest lasteasutusest, mille tulemusena moodustatakse uus lasteasutus ja säilib esialgne lasteasutus.

 (4) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
 1) Lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
 2) Volikogu on vastu võtnud otsuse, et Lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
 3) Lasteaia tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras;
 4) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab Vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.  Lasteaia põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Lasteaia põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Volikogu.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise ja täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor koostöös hoolekogu ja Vallavalitsusega.

 (3) Lasteaia põhimääruse ja selle muudatused kooskõlastab lasteaia direktor hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

 (4) Lasteaia direktor esitab põhimääruse ja selle muudatused arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks Vallavalitsusele.

 (5) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees