Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

"Antsla valla Aasta Tegu" statuudi kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 39

"Antsla valla Aasta Tegu" statuudi kinnitamine

Vastu võetud 01.11.2011 nr 14
RT IV, 29.12.2012, 81
jõustumine 05.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.11.2015RT IV, 25.11.2015, 2201.12.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahv 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Antsla valla poolt igal aastal välja antava Antsla valla tunnustuse „Antsla valla Aasta Tegu” (edaspidi tunnustus) määramise kord.

 (2) Tunnustuse eesmärk on väärtustada vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja toonud tuntust aasta jooksul.

 (3) Kandidaadiks sobib inimene, organisatsioon, ettevõte või asutus, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Antsla valla arengule ja silma paistnud mingi konkreetse, Antsla valla jaoks olulise saavutusega sellele eelnenud aasta jooksul.

§ 2.  Ettepanekute esitamine

 (1) Ettepanekuid tunnustuse määramiseks saavad esitada:
 1) juriidilised isikud;
 2) füüsilised isikud;
 3) organisatsioonid;
 4) vallavolikogu komisjonid;
 5) vallavalitsus.

 (2) Kirjalik ettepanek peab sisaldama:
 1) saavutuse nimetust;
 2) argumenteeritud põhjendust;
 3) esitaja nime ja kontaktandmeid.

 (3) Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleisse või e-postiga, aadressil vald@antsla.ee, iga aasta 31. jaanuariks.
[RT IV, 25.11.2015, 22 - jõust. 01.12.2015]

 (4) Vallavalitsus edastab nominentide nimekirja vallavolikogu poolt moodustatud komisjonile.

§ 3.  Komisjoni moodustamine

 (1) Vallavolikogu moodustab „Antsla valla Aasta Tegu“ laureaadi väljaselgitamiseks 5-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu.

 (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
 1) vallavolikogu esindaja, kes nimetatakse vallavolikogu liikmete hulgast;
 2) vallavalitsuse esindaja;
 3) kodanikuühenduste esindaja;
 4) noorte esindaja;
 5) eakate esindaja.

 (3) Komisjon valib liikmete hulgast esimehe, vajadusel aseesimehe ja protokollija.

 (4) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

§ 4.  Ettepanekute menetlemine

 (1) Tunnustuse nominentide nimed avalikustatakse alates 1. veebruarist Antsla valla veebilehel.
[RT IV, 25.11.2015, 22 - jõust. 01.12.2015]

 (2) Alates 4. veebruarist kuni 20. veebruarini saab anda hääle nominentidele Antsla valla kodulehel www.antsla.ee ja Antsla valla facebook`i lehel http://www.facebook.com/Antslavald.
[RT IV, 25.11.2015, 22 - jõust. 01.12.2015]

 (3) Komisjon valib nominentide seast välja laureaadi ja teeb hiljemalt 21. veebruariks motiveeritud otsuse tunnustuse „Antsla valla Aasta Tegu“ saamiseks, arvestades ka isikute poolt tehtud ettepanekuid.
[RT IV, 25.11.2015, 22 - jõust. 01.12.2015]

 (4) Komisjon võib jätta tunnustuse „Antsla valla Aasta Tegu“ välja andmata, kui ei ole ellu viidud piisava mõjuga tegu.

§ 5.  Tunnustuse üleandmine

 (1) Antsla vald autasustab tunnustuse saanud laureaati tänukirja ja meenega.

 (2) Tunnustuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Käesolev määrus jõustub 5. novembril 2011. a.