Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Libatse Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 46

Libatse Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2009 nr 12
RT IV, 03.07.2012, 21
jõustumine 08.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.11.2015RT IV, 25.11.2015, 728.11.2015

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Libatse Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded, samuti raamatukogu juhtimise korra, struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Libatse Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu, kes kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

 (2) Raamatukogu asutamise otsustab, põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Halinga Vallavolikogu (edaspidi volikogu vastavas käändes).

§ 3.  Raamatukogu asukoht ja aadressid

 (1) Raamatukogu asukoht on Libatse küla.

 (2) Postiaadress on Libatse küla, Halinga vald, 87202 Pärnu maakond.

 (3) E-posti aadress on libatse@pkr.ee.
[RT IV, 25.11.2015, 7 - jõust. 28.11.2015]

§ 4.  Raamatukogu struktuur

  Raamatukogul on järgmine struktuur:
 1) teenindusosakond;
 2) Avalik Internetipunkt.

§ 5.  Raamatukogu õiguslikud alused

 (1) Raamatukogu on Halinga valla hallatav munitsipaalasutus.

 (2) Raamatukogu kõrgemalseisev organ on Halinga Vallavalitsus (edaspidi valitsus vastavas käändes).

 (3) Raamatukogul on Halinga valla eelarves alaeelarve.

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab valitsus arvestusega, et ükski paikkond ei jääks raamatukogu teenindusest välja.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, volikogu ning valitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest, teistest tema tegevusvaldkonda reguleerivatest normatiivaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 6.  Pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Raamatukogu pitsat on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 35 millimeetrit ja selle keskel on
 valla vapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Halinga Vallavalitsus» ja sõõri alusemisel äärel on sõnad «Libatse Raamatukogu».

 (2) Raamatukogul võib olla oma sümboolika, mille kujunduse kiidab heaks valitsus ning mille kasutamise korra kinnitab juhataja.

 (3) Raamatukogul on kodulehekülg aadressiga libatserk.halingavald.ee.
[RT IV, 25.11.2015, 7 - jõust. 28.11.2015]

§ 7.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine raamatukogus toimub vastavalt valla hallatavate asutuste ühtsele asjaajamiskorrale, mille alusel kehtestab vajadusel asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded raamatukogu juhataja.
[RT IV, 25.11.2015, 7 - jõust. 28.11.2015]

 (2) Raamatukogu poolt väljaantavad ja -saadetavad ning allakirjutatavad dokumendid kannavad tema ametlikku nime ja/või sümboolikat ning vastavad dokumendi liigile esitatavatele nõuetele.

 (3) Raamatukogu raamatupidamine on valitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

§ 8.  Töökorraldus

 (1) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Raamatukogu võib osutada ka eriteenuseid (valguskoopiate tegemine, printeri väljatrükk, andmebaaside kasutamine jm). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab valitsus.

 (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (4) Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õiguste, kohustuste ja vastutuse ning Avaliku Internetipunkti kasutamise alused kinnitab volikogu.

 (5) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab valitsus.

 (7) Raamatukogu kogu komplekteeritakse ja teavikud töödeldakse maakonnaraamatukogus vastavalt maakonnaraamatukogu ja valitsuse vahelisele lepingule.

 (8) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa volikogu kehtestatud korras.

 (9) Teavikute arvestust peetakse elektronkataloogis.

2. peatükk RAAMATUKOGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 9.  Tegevuse eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 10.  Raamatukogu õigused ja kohustused

 (1) Raamatukogul on ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
 1) sihtotstarbeliselt kasutada Halinga valla poolt temale üleantud vara;
 2) korraldada tasulisi üritusi, seminare ja kursusi;
 3) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt ja muudest allikatest;
 4) osaleda raamatukogualaste organisatsioonide ja liitude tegevuses;
 5) saada vajalikku teavet ja andmeid valla asutustelt;
 6) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

 (2) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised kohustused:
 1) kogu komplekteerimine, raamatukogulik töötlemine ja kataloogi koostamine;
 2) lugejateeninduse korraldamine;
 3) kultuuripärandi, kunsti ja teadussaavutuste tutvustamine ja teadvustamine;
 4) koduloolise kirjanduse kogumine ja säilitamine ning andmebaasi pidamine;
 5) erialane nõustamine ja lugejakoolituse korraldamine;
 6) raamatukogudevahelise laenutuse korraldamine;
 7) teatme- ja teabeteeninduse korraldamine;
 8) töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine;
 9) kirjandusürituste, näituste ja muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
 10) muude põhitegevusest tulenevate ülesannete täitmine;
 11) kogude koostise kujundamine kooskõlastatult teiste raamatukogudega;
 12) elektrooniliste teenuste osutamine (avalik elektronkataloog, raamatukogu veebileht ja elektrooniliste teavikute kogu).

3. peatükk RAAMATUKOGU JUHTIMINE 

§ 11.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse oma korraldusega valitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja on raamatukogu seaduslik esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab valitsus konkursi.

 (3) Juhataja kvalifikatsioon peab vastama «Rahvaraamatukogu seaduses» sätestatud nõuetele.

§ 12.  Juhataja

   
 1) korraldab lugejateenindust, st tagab igakülgse abi lugejale vajalike teavikute leidmiseks;
 2) korraldab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele;
 3) tagab kultuuriministri poolt kinnitatud raamatukogu töökorralduse juhendi täitmise;
 4) tagab teeninduse korralduse, lugejate õiguste, kohustuste ja vastutuse ning Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskirja täitmise;
 5) juhib raamatukogu tegevust ja korraldab raamatukogu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
 6) vastutab raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide ja raamatukogu eelarve sihipärase ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru valitsusele;
 7) teeb volikogule ja valitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korralda­miseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid;
 8) järgib raamatukogutöö ühtseid põhimõtteid, korraldab töö arvestust ja aruandlust;
 9) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle valitsusele;
 10) kasutab raamatukogu valduses olevat vallavara ja vahendeid kooskõlas vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega;
 11) esindab raamatukogu;
 12) töötab välja raamatukogu arengusuunad ja rakendab abinõusid raamatukogu majandusliku ja tehnilise baasi arenguks;
 13) vastutab raamatukogus tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest;
 14) vastutab raamatukogu asjaajamise eest;
 15) täidab muid raamatukogu juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

§ 13.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Valitsus moodustab vallas ühe raamatukogude nõukogu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste vaheliseks ajaks (edaspidi nõukogu).

 (2) Nõukogu teeb raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekuid, hindab raamatukogude tööd ja arutab läbi muud raamatukogude tegevust puudutavad olulised küsimused.

 (3) Nõukogusse kuuluvad üks valitsuse ja üks volikogu liige, samuti igast valla territooriumil asuvast raamatukogust üks lugejate esindaja.

 (4) Iga raamatukogu juhataja teeb ettepaneku lugeja esindaja kinnitamiseks raamatukogude nõukogu liikmeks.

 (5) Nõukogu liikmete tagasikutsumise ja koosseisu muutmise otsustab valitsus.

 (6) Nõukogu valib liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

 (7) Nõukogu töösse võib vastavalt vajadusele kaasata arutatavate küsimuste analüüsiks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjad.

§ 14.  Raamatukogu nõukogu ülesanded

  Raamatukogu nõukogu:
 1) vaatab läbi raamatukogu juhataja poolt koostatud eelarve;
 2) vaatab läbi raamatukogu tööplaani ja tegevuskava;
 3) vaatab läbi raamatukogu mittevajaliku kirjanduse tasuta üleandmise või müümise ettepanekud;
 4) teeb ettepanekuid raamatukogu arenguks, koostööks teiste kohalike asutustega, raamatukoguteeninduse lülitamiseks valla arengukavasse;
 5) teeb valitsusele ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade ja raamatukogu kasutamise eeskirja kohta;
 6) kuulab ära raamatukogu juhataja aruanded vähemalt üks kord aastas;
 7) teeb ettepanekuid juhatajale ja valitsusele raamatukogu töö organiseerimiseks.

§ 15.  Raamatukogude nõukogu kokkukutsumine ja otsustamine

 (1) Nõukogu koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Nõukogu töö vorm on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka juhataja või valitsus.

 (2) Koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki nõukogu liikmeid vähemalt viis päeva ette.

 (3) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

 (4) Nõukogu koosolekutest võivad osa võtta raamatukogude juhatajad, teised isikud nõukogu esimehe loal.

 (5) Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel algatatakse täiendav arutelu ja korraldatakse uus hääletamine.

 (6) Nõukogu koosoleku käik protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla esimees ja sekretär. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele ja need säilitatakse valitsuses. Protokoll peab olema vormistatud 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

4. peatükk RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.  Raamatukogu vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Halinga valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu ruumid, kogu, andmebaas ja muu vara on Halinga valla vara.

 (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

 (4) Raamatukogu tegevust finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest ning sihtannetustest ja sihtkapitalidest.

§ 17.  Arvestus ja aruandlus

 (1) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ning nendes tehtud muudatuste kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis. Arvestuse alusel kontrollitakse varade olemasolu, koostatakse statistikaaruandeid ja analüüsitakse töötulemusi.

 (2) Elektronkataloogis peetakse kõikide teavikute arvestust.

 (3) Raamatukogu elektroonilises andmebaasis peetakse teavikute hulgiarvestust arvuliselt, laadiliselt ja rahaliselt, lisandunud ja kustutatud teavikute ning kogude hetkeseisu üle.

 (4) Raamatukogu peab arvestust lugejate kaotatud ja asendatud või rahas tasutud teavikute üle. Vastavad parandused tehakse elektronkataloogis. Koostatakse kustutus- ja vastuvõtuakt.

 (5) Raamatukogu esitab maakonnaraamatukogule raamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande.

§ 18.  Järelevalve

 (1) Raamatukogu tegevuse üle teostab kontrolli valitsus.

 (2) Raamatukogu valduses oleva vallavara kasutamise sihipärasust ning eelarve kulude vastavust valla eelarvele kontrollib volikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 19.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

 (2) Raamatukogu tegevuse lõpetab valitsus volikogu poolt kehtestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 8. mail 2009.