Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2017, 1

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 17.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 3, § 31 lõike 6, avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“,Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Peipsiääre Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Ametnike värbamise ja valiku korra (edaspidi kord) eesmärk on tagada, et ametikoht täidetakse isikuga, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (3) Määrus on rakendusakt avaliku teenistuse seaduse II peatüki „Teenistusse võtmine“ 2. jaos „Konkursi korras teenistusse võtmine“ sätestatule, mistõttu avaliku konkursi korraldamisel tuleb lähtuda üheaegselt avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatust. Ametiasutuse töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vaba ametikoha täitmisel konkursi korraldamiseks koostatakse konkursikuulutus, milles märgitakse:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetus ning ametikoha asukoht;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) teenistustähtaeg;
  5) kandideerimisavalduse esitamise aeg ja esitatavate dokumentide loetelu;
  6) kontaktisiku andmed.

  (2) Kui avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel täidetakse vaba ametikoht sisekonkursi teel, saadetakse konkursikuulutus ametiasutuse kõikide ametnike ja töötajate, kes vastavad vabale ametikohale esitatud nõuetele, ametialaseks suhtlemiseks määratud e-posti aadressile.

  (3) Ametikoha avaliku konkursi korras täitmisel avaldatakse konkursikuulutus Eesti Töötukassa tööportaalis ja Peipsiääre valla veebilehel. Konkursikuulutuse võib täiendavalt avaldada ka teistes ajakirjandusväljaannetes.

  (4) Avalik konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast, sisekonkurss konkursiteate ametiasutuse ametnike ja töötajate e-postile saatmisest.

§ 3.   Konkursikomisjon ja selle töökord

  (1) Konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustab vallavanem oma käskkirjaga. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline ning komisjoni peab kuuluma vabale ametikohale valitava ametniku vahetu juht.

  (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjonile esimees, vajadusel aseesimees.

  (3) Komisjoni volitused algavad selle moodustamisele järgnevast tööpäevast ning lõpevad konkursi tulemuste kinnitamiseni või konkursi luhtunuks tunnistamise või luhtunuks lugemiseni.

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek on kinnine ning sellel võivad osaleda ainult komisjoni liikmed ning konkursile kutsutud isikud.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollija valib komisjon oma liikmete hulgast. Protokoll peab vastama ametiasutuse asjaajamiskorraga protokollile sätestatud nõuetele.

  (7) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud lähtuma isikuandmete kaitse seadusest ning hoidma selle käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 4.   Valiku ja värbamise põhimõtted

  (1) Enne, kui kandidaatide ametikohale sobivust hindab komisjon, kontrollib ametiasutuse personalitöö eest vastutav ametnik või töötaja (edaspidi personalispetsialist), kas kandideerimiseks esitatud dokumendid on esitatud konkursiteates märgitud tähtajal ning kas need vastavad konkursiteates sätestatud nõuetele. Puudustest teavitab personalispetsialist komisjoni.

  (2) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad ametikohale esitatud nõuetele ja kelle e-posti teel või käsipostiga edastatud dokumendid on ametiasutusele esitatud konkursikuulutuses märgitud päeval kella 17.00-ks. Posti teel laekunud dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui ümbrikul on konkursikuulutuses märgitud tähtaja lõpptähtpäeva postitempli kuupäev.

  (3) Kandidaat, kelle dokumendid ei ole ametiasutusse saabunud määratud tähtajal, konkursil osaleda ei saa ning personalispetsialist tagastab kandidaadile dokumendid 3 tööpäeva jooksul.

  (4) Komisjon hindab kandidaate vähemalt kahes voorus: dokumendivoorus ja sellele järgnevas vestlusvoorus. Vajadusel võib komisjon korraldada täiendavaid voore või praktilist kirjalikku ülesannet.

  (5) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi elulookirjelduses (CV-s) esitatud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi personalispetsialist või vaba ametikoha vahetu juht.

  (6) Hindamisel:
  1) analüüsitakse dokumentides esitatud teabe alusel kandidaadi vastavust teenistuskoha nõuetega;
  2) selgitatakse välja kandidaadi teadmised, kogemused ja oskused vestluse käigus või praktilise ülesande lahendamisel. Eelistatakse kandidaati, kelle andmed, saavutused või näitajad vastavad enim teenistuskoha nõuetele.

  (7) Dokumendivoorus koostab komisjon teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavatest kandidaatidest paremusjärjestuse, mis fikseeritakse komisjoni koosoleku protokollis. Paremusjärjestuse alusel valib komisjon kandidaadi vestlusvooru, kus kandidaadil on võimalik anda selgitusi dokumentides esitatud teabe kohta ning komisjonil võimalik saada hindamiseks täiendavat teavet kandidaadi teadmiste ja kogemuste kohta vastavas töövaldkonnas.

  (8) Konkursi lõppedes esitab komisjon vallavanemale ühe isiku kandidaadi ametikohale nimetamiseks või esitab ametikohale sobivatest kandidaatidest paremusjärjestuse, et vallavanemal oleks avaliku teenistuse seaduse § 18 lõikes 10 sätestatud alustel võimalik nimetada ametisse isik ametisse paremusjärjestuse alusel.

  (9) Kui komisjon hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud, loobub komisjon avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud alustel kandidaadi vallavanemale esitamisest.

  (10) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi konkursiga seotud asjaolude ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 5.   Valiku tegemine

  (1) Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (2) Ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (3) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 6.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised, oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumise otsustab vallavanem kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 7.   Konkursiga seonduva informatsiooni avaldamine ja edastamine

  (1) Konkursiteate koostamise vajadusest ning konkursiteatesse märgitavatest andmetest teavitab personalispetsialisti vaba ametikoha vahetu juht.

  (2) Konkursiteate avaliku teenistuse seaduse ja käesoleva määrusega sätestatud ajal ja viisil avaldamise eest vastutab personalispetsialist.

  (3) Komisjoni ettepaneku (nii ametisse kinnitamiseks kui ka paremusjärjestuse) edastab personalispetsialistile komisjoni esimees komisjoni koosolekule järgneval tööpäeval. Personalispetsialist edastab avaliku teenistuse seadusega sätestatud ajal ja korras kandidaadile teate konkursi vooru edasipääsemise või konkursitulemuste kohta.

  (4) Konkursi kohta annab informatsiooni konkursiteates märgitud kontaktisik. Üldjuhul määratakse konkursi kontaktisikuks personalispetsialist, vajadusel võib vallavanem selleks määrata teisi ametiisikuid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus ametniku ametikohale nimetamise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

  (2) Määrust ei rakendata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel Peipsiääre Vallavolikogu poolt ametisse nimetavate või valitavate ametnike suhtes.

  (3) Kuni Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustunud Peipsiääre valla veebilehe väljatöötamiseni avaldatakse konkursikuulutus ühinenud omavalitsuste ametiasutuste veebilehtedel.

  (4) Kuni Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustunud Peipsiääre valla ametiasutuse teenistuskohtade täitmiseni vaba ametikoha vahetu juhi õigusi teostab ja kohustusi täidab konkursikomisjoni esimees.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks Pala Vallavalitsuse 04.03.2013 määrus nr 1 „Ametnike värbamise ja valiku kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksandr Širokov
Peipsiääre vallavanem

Ene Zirk
Alatskivi vallasekretär

Jekaterina Aader
Kallaste linnasekretär

Maire Kasvandik
Pala vallasekretär

Elle Padar
Vara vallasekretär

Tatjana Kohtova
Peipsiääre vallasekretär

/otsingu_soovitused.json