HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Varbla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2017, 7

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 22.11.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1 p 4, noorsootöö seaduse § 151 lg4 ja § 152 lg 1, Varbla Vallavolikogu 11.10.2017.a otsuse nr 126 „Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ alusel.

Hanila Vallavolikogu 7.12.2016 otsuse nr 99 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Koonga Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 144 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Lihula Vallavolikogu 8.12.2016 otsuse nr 56 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“, Varbla Vallavolikogu 21.12.2016 otsuse nr 94 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ning Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustati Hanila valla, Lihula valla, Koonga valla ja Varbla valla ühinemise tulemusena uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Lääneranna vald.
ETHS § 9² sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigusvõime kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval (lg 1). Sama paragrahvi lg 2 sätestab, et ühinemise tulemusena kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamisel ühinev kohaliku omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik juriidiline isik lõpeb ning ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. Lääneranna valla õigusvõime tekkis vastavalt Lääneranna valla valimistulemuste väljakuulutamisele 24.10.2017.
ETHS § 141 lg 12 sätestab, et pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena ühinemise teel uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste senised täitevorganid ning ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu.
ETHS § 14¹ lg 4¹ alusel kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni kehtisid. Sama paragrahvi lg 45 kohaselt kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse valla või linna põhimääruse kehtestamiseni võib moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus kasutada ühinemislepingus kokkulepitud ühinenud valla või linna sümboolikat. Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu punkti 4.6 (Varbla Vallavolikogu 21.12.2016.a otsus nr 93 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu kinnitamine“) alusel jäävad Lääneranna valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse kõigi lepinguosaliste vapid ja lipud.
KOKS § 29 lg 3 sätestab, et pärast lahkumispalve esitamist täidab valla-või linnavalitsus oma ülesandeid ja tema volitused kehtivad kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.
Arvestades, et käesoleva haldusakti vastuvõtmise ajaks on Varbla valla senised täitevorganid ning ametiasutused üle viidud ühinemise tulemusena moodustatud uue Lääneranna valla koosseisu, mille vallavalitsust veel ametisse kinnitatud ei ole, on käesoleva haldusakti andjaks Lääneranna valla nimel Varbla Vallavalitsus.
§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega (edaspidi kord) reguleeritakse Varbla vallale eraldatud täiendava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvelt Varbla valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel kulude hüvitamist 7-19.a laste ja noorte huvitegevuse kättesaadavust takistavate tegurite leevendamiseks.

 (2) Korra eesmärk on parandada vallas elavate 7.-19.aastaste laste ja noorte huvidest lähtuva ning loovust arendava mitmekülgse, regulaarse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavust ning suurendada huvitegevuses sh huvihariduses osalejate osakaalu, vähendades erisusi, mis on tingitud laste ja noorte erivajadusest, perede erinevast toimetulekust ja muudest kitsaskohtadest.

§ 2.  Mõisted

 (1) Korras kasutatakse mõisteid vastavuses noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioonile.
 1) Huviharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis on omandatud süsteemse juhendatud tegevuse käigus vaba tahte alusel tasemeõppest, täienduskoolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks. Huviharidus omandatakse huvihariduse seaduse alusel tegutsevas munitsipaalhuvikoolis või erahuvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (s.h nt muusikakool, kuntsikool, spordikool) õppekavapõhiselt.
 2) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.
 3) Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine valitud huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks eesmärgiga luua võimalused noore mitmekülgseks arenguks. Huvitegevus kuulub noorsootöö valdkonda ning toimub enamasti mitteformaalse õpe keskkonnas.

 (2) Käesolev korras kasutatakse mõistet „huvitegevus“ nii huviharidust kui huvitegevust hõlmavas tähenduses.

§ 3.  Kulude hüvitamise põhimõtted

  (1) Kulude hüvitamisel eelistatud sihtrühmadeks on 7.-19. aastased:
 1) puudega lapsed ja noored;
 2) lapsed ja noored viimasel kuuel kuul toimetulekutoetust saanud perest või 4 ja enam alaealise lapsega perest või üksikvanemaga perest või perest, kus üks vanem on töötu.

§ 4.  Hüvitatavad kulud

 (1) Mitmekesisuse tagamiseks hüvitatakse huvitegevuse kulud järgmistes valdkondades:
 1) kaunid kunstid;
 2) ajaloo- ja kultuuriväärtused;
 3) sport ja kehakultuur;
 4) loodus- ja täppisteadused;
 5) tehnoloogia.

 (2) Hüvitatavate kulude liigid:
 1) huvitegevuse osalustasud;
 2) üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste osalustasud ning üleriigilisteks ja rahvusvahelisteks võistlusteks võistlusvarustuse soetuskulud;
 3) huvitegevuses osalemiseks hädavajalike individuaalsete vahendite soetuskulud.

§ 5.  Kulude hüvitamise eeldused

  (1) Huvitegevuse kulude osaline või täielik hüvitamine toimub eelarveliste vahendite olemasolu korral järgmistel tingimustel:
 1) lapse ja tema ühe vanema või ühe eestkostja alaline elukoht või noore (alates 18. eluaastast) alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgselt valla territooriumil;
 2) hüvitis parandab lastele ja noorele suunatud huvitegevuse kättesaadavust ja laiendab huvitegevuses osalejate ringi;
 3) huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul järjestikku vähemalt 5 kuu vältel vähemalt üks kord nädalas vähemalt üks akadeemiline tund;
 4) huvitegevuse osalustasude hüvitist saab taotleda huvitegevuseks juhul kui puuduvad samal tasemel tasuta või väiksemate kuludega võimalused valla territooriumil;
 5) teenuse osutaja on registreeritud vastavas riiklikus registris (Eesti Hariduse Infosüsteem, Eesti spordiregister, äriregister, mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register) ja tema suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 6.  Kulude hüvitamise ulatus

 (1) Ühele lapsele või noorele hüvitatakse kuni kahes huvitegevuses osalemisega seotud kulud. Arvestust peetakse ja kulusid kaetakse tegeliku osalemise järgi kuu põhiselt.

 (2) Huvitegevuse kulude hüvitamise ulatus:
 1) huvitegevuse kulu hüvitatakse kuni 75% ulatuses esimese huvitegevuse osalustasust ja kuni 50% ulatuses teise huvitegevuse osalustasust vastaval kalendriaastal;
 2) üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste osalustasu kuni 100% ulatuses kuni kahel korral vastaval kalendriaastal;
 3) üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistlustel vajaliku individuaalse võistlusvarustuse soetamiskulu kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 200 € vastaval kalendriaastal;
 4) huvitegevuses osalemiseks hädavajalike individuaalsete vahendite soetamise kulude kuni 75% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 150 € kalendriaastal.

 (3) Eelistatud sihtrühmade puhul hüvitatakse kulud kuni 100% ulatuses vastavalt eelarvevahendite olemasolule ja lapse või noore huvidele ja vajadustele, s.h huvitegevuses osalemiseks hädavajalike individuaalsete vahendite soetamise kulude katteks kuni 300 € kalendriaastas.

 (4) Hüvitamisele ei kuulu:
 1) huvitegevuse osalustasu, kui kohapeal on kättesaadav valla eelarvest finantseeritud samal tasemel huvitegevuse võimalus osalustasuta või madalama osalustasuga.

§ 7.  Kulude hüvitamine

 (1) Vormikohane taotlus (lisa 1) esitatakse vallavalitsusele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

 (2) Taotlusele lisatakse treeningtasu, õppetasu, võistluste osalustasu maksmise aluseks olev või vahendi soetamist tõendav dokument (arve) ning maksmist tõendav dokument või nende koopiad ning huvitegevuse teenuse pakkuja kinnitus huvitegevuses osalemise kohta vastaval perioodil.

 (3) Taotleja soovil menetluse kiirendamiseks esitakse vormikohane taotlus vallavalitsusele esimesel võimalusel. Kiirendatud menetluses kantakse hüvitis kulu tõendava dokumendi (arve) alusel huvitegevuse teenuse pakkuja või kauba müüja arvelduskontole.

 (4) Taotluse vaatab läbi kolmeliikmeline huvitegevuse komisjon, mille koosseisu kuuluvad töö- ja ametikohajärgselt Varbla kooli direktor, Varbla valla piirkonnas sotsiaalvaldkonna eest vastutav ametnik ja arendustegevuse eest vastutav ametnik.

 (5) Komisjon esitab vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamiseks või tagasilükkamiseks 5 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast.

 (6) Menetluse kiirendamiseks esitatud taotlused vaadatakse läbi 5. kuupäeval. Komisjoni põhjendatud ettepanek esitatakse vallavalitsusele samal päeval.

 (7) Hüvitis määratakse või taotlus lükatakse tagasi vallavalitsuse korraldusega.

 (8) Vallavalitsuse korralduse alusel kantakse hüvitis taotleja arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul korralduse tegemisest. Kiirendatud menetluse korral kantakse kuluhüvitis huvitegevuse teenuse osutaja või kauba müüja arvelduskontole.

§ 8.  Järelevalve

 (1) Hüvitise taotleja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast korralduse teatavaks tegemisest edastama vallavalitsusele info huvitegevuses osalemises s.h huvikoolis õppimise katkestamise kohta. Kuluhüvitise maksmine lõpetatakse katkestamisele järgnevast kuust.

 (2) Huvitegevuse, sh huvikoolis õppimise kuluhüvitise maksmine lõpetatakse, kui taotleja või lapse või noore Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei ole valla territooriumil.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda hüvitis tagasi, kui hüvitise taotlemisel on esitatud valeandmeid või huvitegevuses osalemine on hüvitise perioodil katkestatud.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda hüvitise saajalt teavet hüvitatava huvitegevuses osalemise kohta.

 (5) Käesoleva korras sätestatud tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada hüvitise maksmine ning edaspidi keelduda huvitegevuse kulude hüvitamisest.

§ 9.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Selberg
Vallavanem

Õnneli Varend
Vallasekretär

Lisa Huvitegevuse hüvitise taotluse vorm