Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Rae valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2020, 4

Rae valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.11.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361, § 36 lõigete 3 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Rae valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on valla haldusterritooriumil tagada kvaliteetne elukeskkond, sh territooriumi puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile valla haldusterritooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Rae valla jäätmehoolduseeskirjaga, Rae valla kaevetööde eeskirjaga, Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Puu raieloa andmise korraga Rae vallas ning Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) aia- ja haljastujäätmed – aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, puude- ja põõsaste oksad jne;
  2) agrotehniliselt õige aeg – rohu kõrgus mitte rohkem kui 15 cm;
  3) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) ebaseaduslik grafiti – omaniku loata hoonele, rajatisele, inventarile ning sõidukile vms kantud kiri või pilt;
  5) ehitaja – isik, kes teostab ehitustöid, sh kaeve- või remonditöid;
  6) haljasala – taimestikuga kaetud ala välisruumis, mis ei ole mets või metsa tunnustega ala. Samuti ala, mis on ettenähtud haljasalana, kuid millel tegelikkuses on taimestik rikutud või hävinenud;
  7) heakorratööd – tolmu, liiva, jäätmete, lume, jää ja lemmikloomade ekskrementide koristamine, libedusetõrje teostamine, rohu niitmine ning umbrohutõrje, maha langenud puulehtede, okste ja tuulemurru koristamine, ebaseadusliku grafiti eemaldamine, kuivenduskraavide puhastamine rohust, põõsastest, puudest, jäätmetest, setetest jms;
  8) kaevis – looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi, muld jne), mida kasutatakse tagasitäiteks samal kinnistul või maapinna tõstmiseks samal või muul kinnistul;
  9) juurekaitsevöönd – puude ja põõsaste juurte kaitsevöönd, mis võrdub võraprojektsiooniga maapinnal ja lisaks 1,5 m võraprojektsiooni raadiusest väljapoole;
  10) kasutusest väljas olev sõiduk – sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus või tehnoülevaatus või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära;
  11) kinnistu – kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, maatükk, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  12) kõnnitee – jalgsi ja kergliiklusvahendiga (nt jalgratas, tasakaaluliikur jms) liiklemiseks ettenähtud tee või sõidutee osa;
  13) puhastusala – tiheasustusalal sõiduteega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel asuv kõnnitee;
  14) pühkmed – teedelt, tänavatelt ja väljakutelt kokkupühitud liiv, kruus ning jäätmed;
  15) reostamine (sh risustamine, saastamine, saastus, reostus) – ainete (sh jäätmed), vibratsiooni, soojuse, valguse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või kaudne väljutamine ümbritsevasse keskkonda, sh õhku, vette, maapinnale või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimeste tervist või keskkonda, põhjustada varalist kahju või kahjustada või häirida keskkonna puhkeotstarbelist või muud õiguspärast kasutamist;
  16) rohi – rohu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: muru, hein, heintaimed, rohttaimed, taimkate ja kulu jms;
  17) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mille kere on roostetanud ning mis ei suuda liikuda omal jõul ja mis oma välimusega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub selle puhtust ja heakorda;
  18) tiheasustusala – kõik valla üldplaneeringutes määratud tiheasustusalad.

  (2) Eeskirjas kasutatavate mõistete definitsioonid, mis ei ole loetletud käesoleva paragrahvi esimeses lõikes, on sätestatud vastava valdkonna seaduses.

2. peatükk Heakorranõuded, kohustused ja keelud 

§ 3.   Heakorranõuded avalikus kohas

  (1) Haljasala on kohustatud korras hoidma selle omanik.

  (2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada ainult Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kirjalikul loal ning nende korrasoleku ja ohutuse tagab nimetatud loas märgitud isik.

  (3) Puu raie ja hoolduslõikus võib toimuda kinnistu omaniku nõusolekul ja vallavalitsuse poolt vastavalt puu raieloa andmise korrale Rae vallas väljaantud raieloa alusel.

  (4) Avalikus kohas (sh haljasalad, sõidu- ja kõnniteed jms) loomaga viibija peab tema vastutusel oleva looma väljaheited koheselt koristama. Avalikus kohas hobusega viibides peab hobuse eest vastutav isik tagama hobusele sõnnikukoti paigalduse selliselt, et oleks välistatud sõnniku sattumine avalikku kohta.

  (5) Liikleja peab tagama, et tema tegevuse käigus teele sattunud pori, tootmissaadused jms koristatakse koheselt, kuid hajaasustusalal mitte hiljem kui 24 tunni jooksul ja tiheasustusalal mitte hiljem kui 1 tunni jooksul nende sattumisest teele.

  (6) Veose vedamisel peab liikleja kinnitama ja katma veose selliselt, et veetava veose sattumine teele oleks välistatud. Liikleja peab koheselt koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal mahakukkunud asjad/esemed, materjalid jms. Keskkonnaohtliku reostuse tekkimisest tuleb viivitamatult teavitada riiklikku keskkonnajärelevalve asutust ja Päästeametit ning vallavalitsust.

  (7) Heakorratöid takistava mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustatud ise heakorratöid teostama sõidukist 1 m raadiuses.

  (8) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik peab tagama atraktsioonide/mänguvahendite nõuetele vastavuse, ohutuse ja heakorra. Liivakastides peab omanik vähemalt korra kahe aasta jooksul liiva vahetama.

§ 4.   Kinnistu ja/või ehitise omaniku kohustused

  Omanik on kohustatud:
  1) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu ja/või ehitise reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) kinnistu ja/või ehitise reostamisel selle viivitamata puhastama, kui tegelikku reostajat ei ole võimalik kindlaks teha;
  3) keskkonnaohtliku reostuse tekkimise või avastamise korral tuleb sellest viivitamata teavitada riiklikku keskkonnajärelevalve asutust ja Päästeametit ning vallavalitsust;
  4) hoidma korras oma kinnistu piirded;
  5) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ja muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
  6) tiheasustusalal niitma hoonestatud haljasalal rohtu agrotehniliselt õigel ajal, v.a käesoleva paragrahvi punktis 7 nimetatud kinnistuid;
  7) tiheasustusaladel hoonestamata kinnistutel (v.a PRIA põllumassiivide registris olevatel ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) või hoonestatud elamu- või maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute osadel, mis on suuremad kui 1 hektar, tuleb niita rohtu kaks korda aastas hiljemalt 15. juuniks ja 1. augustiks;
  8) hajaasustusalal asuval kinnistul tuleb rohtu niita ja koristada hoone ümber vähemalt 15 m raadiuses vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutus;
  9) kärpima põõsaste- ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit ja/või piiravad nähtavust;
  10) korraldama puhastusala koristuse, sh lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda;
  11) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoonel või piirdeaial, ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  12) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  13) kõrvaldama ehitiselt ohtlikud kivid, plaadid, jääpurikad ja muud ohtlikud objektid ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Ajutise piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest;
  14) kütte-, ehitus- ja muu materjali (sh põlevmaterjal) hoiustamisel seda nõuetekohaselt (sh tuleohutusnõuded) ladustama ja korrektselt virnastama oma kinnistu piires. Keelatud on materjali hoiustada vastu kasvavaid puid ja põõsaid ning nende juurekaitsevööndi ulatuses;
  15) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikuks muutumist või kõrvaldama varisemisohtliku ehitise varisemisohu, sulgema ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ehitisse ning paigaldama ehitise ümber vastavad hoiatussildid;
  16) tagama talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
  17) tagama reo- ja heitvee kogumismahuti ja/või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise;
  18) lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide puhul koguma reo- ja/või heitvett kanalisatsiooni abil kogumismahutisse nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
  19) tagama kogumismahuti õigeaegse tühjendamise;
  20) omama väikepuhasti ja kogumismahuti, v.a kuivkäimla hajaasustusaladel, püstitamiseks vallavalitsuse poolt välja antud luba;
  21) säilitama kogumismahuti, v.a kuivkäimla hajaasustusaladel, tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitama need esimesel nõudmisel vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
  22) taotlema kaevise ladustamiseks (sh ajutine ladustamine) vallavalitsuselt vastava loa. Taotlusele tuleb lisada ladustamiseks kasutatava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek ning maaüksuse plaan, millel on näidatud ladustatava kaevise asukoht ja kogus. Vallavalitsusel on õigus nõuda andmeid ladustustööde tehnoloogia ja kaevise käitlemise kohta, ladustamisala piiramist turvaaiaga ning ladustamisala naabrite kooskõlastust. Ladustamisala tuleb heakorrastada pärast ladustamise lõpetamist. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus;
  23) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine on lubatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis sätestatud alal ja ulatuses;
  24) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaaskodanike turvalisuse. Tehnovõrgu kaevud (sh endised ja praegused maaparandussüsteemi drenaažikaevud) peavad olema kaanega suletud;
  25) tagama heakorratööde teostamise tehnovõrgu jaoks määratud hooldusalal või kinnistul;
  26) tagama tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  27) tee omanik peab tagama tänava- või teenimega liiklusmärgi paigaldamise nähtavale kohale.

§ 5.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) reostada ja/või kahjustada territooriumi ja ehitisi ning avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad jms);
  2) ebaseadusliku grafiti tegemine;
  3) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud kohta (nt tänavalgustuspostid, piirdeaiad). Välireklaami paigaldamisel tuleb järgida selleks riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korda;
  4) avalikus kohas vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda, lõigata või hävitada puid ja põõsaid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma kinnistuomaniku nõusolekuta;
  6) avalikus kohas kahjustada haljasala, rohukamarat ja taimi ning teekatet (v.a ehitus- ja/või kaeveloas ette nähtud juhtudel);
  7) juhtida loata heitvett suublasse või sademeveekanalisatsiooni või reostada neid muul viisil või omavoliliselt ühendada kinnistu drenaaži üldkasutatavasse sademeveekanalisatsiooni;
  8) kuivenduskraavi ja -truubi või selle osa ümberehitamine ilma vallavalitsuse loata;
  9) juhtida kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  10) heit- ja reovee juhtimine selleks mitte ette nähtud kohta;
  11) hoida kütte-, ehitus-, või muud materjali (sh põlevmaterjal) kinnistul nii, et ladustatava materjali kõrgus maapinnast oleks enam kui 2 m või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on vallavalitsuse kirjalikul loal lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu materjali mahalaadimine ja ladustamine väljaspool kinnistu piiri asuvale üldkasutatavale maa-alale, tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul või loal märgitud tähtajaks;
  12) pesta sõidukit avalikus kohas, veekogus või veekogule lähemal kui 10 m veepiirist; vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel lubada sõiduki pesemist avalikus kohas;
  13) paigutada teemaale kive ja teisi väikevorme ilma teeomaniku nõusolekuta;
  14) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedusetõrjeks avalikul kõnni- või pargiteel;
  15) kuhjata kloriidisegust lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsamaale, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  16) parkida romusõidukit avalikus kohas ja kinnistu tänavapoolses osas või muu avaliku kohaga külgeval alal, kus see risustab avalikku kohta visuaalselt;
  17) sõita mootorsõidukiga või parkida mootorsõidukit ja/või haagist ning kasutusest väljas olevat sõidukit haljasalal, laste mänguväljakutel, kalmistutel, kõnniteel ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades, v.a kinnistuomaniku loal;
  18) sõita ja parkida tähistatud spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviserajad) mootorsõidukiga ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  19) viibida loomaga spordirajatistel, laste mänguväljakutel ja avalikes ujumiskohtades, v.a juhul, kui selleks on rajatise või ujumiskoha omaniku luba;
  20) paigutada lund kõnni- või sõiduteele;
  21) valla haldusterritooriumil kasutada teede hoolduses umbrohutõrjeks taimekaitsevahendeid ilma vallavalitsuse eelneva kirjaliku loata.

3. peatükk Küttekoldevälise tule tegemine 

§ 6.   Küttekoldevälise tule tegemine

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmiseid nõudeid:
  1) põletada tohib ainult puhast puitu, sütt, briketti, paberit, oksi ja lehti, v.a punktis 4 toodud juhtudel;
  2) küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tule tegemise üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul;
  3) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) tiheasustusaladel on keelatud aia- ja haljastujäätmete põletamine.

4. peatükk Heakorra- ja haljastusnõuded ehitamisel 

§ 7.   Heakorranõuded ehitajale

  (1) Ehitaja on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise ehitus- ja puhastusalal;
  2) vältima objektilt jäätmete, ehitusmaterjalide, pori, tolmu ja muu sellise kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama ehituse ajal kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed, kui teede reostumine on seotud ehitus- ja/või kaevetöödega;
  4) tagama ehitusobjekti maa-alalt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse;
  5) enne ehitamise alustamist kooskõlastama vallavalitsusega meetmed, kuidas tagatakse ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtus;
  6) objektilt jäätmete, ehitusmaterjali, pori, tolmu jms kandumisel sõidu- ja kõnniteele või naaberkinnistule puhastama selle 1 tunni jooksul alates kandumisest;
  7) alates ehitamise alustamise teatise esitamisest piirama ehitusplatsi piiretega. Kui ehitusala jääb sõidu- ja/või kõnniteele, tuleb tagada ehitusala märgistus ja liiklejate ohutus.

  (2) Täiendavad heakorranõuded tehnovõrkude ja teede rajamisel:
  1) trassikoridori pinnase reljeefi muutmine toimub vastavalt projektile või vallavalitsuse loal;
  2) tööde teostamise ajal peab ehitaja tagama juurdepääsu olemasolevatele tehnovõrkudele ja ehitisele ning kaevetööga piirnevale alale;
  3) ehitustöö lõpetamise järel tuleb ehitusala ning selle alaga piirnevad maa-alad heakorrastada. Kaeviku täitmine, teekatte ja haljastuse taastamine ning ehitustööga rikutud ala heakorrastamine on ehitaja kohustus.

§ 8.   Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel

  (1) Projekteerija ja ehitaja on kohustatud järgima käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud nõudeid haljastuse rajamisel, hooldamisel ja kaitsmisel.

  (2) Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel kehtestab vallavalitsus määrusega.

5. peatükk Tänavakaubanduse korraldaja kohustused 

§ 9.   Tänavakaubanduse korraldaja kohustused

  Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha paigaldamise vallavalitsuse korraldusega määratud kohta;
  2) tagama müügikoha ümbruses puhtuse minimaalselt 6 m raadiuses ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, kui hooldusala ei ole määratletud teisiti, ja teostama sellel alal heakorratöid;
  3) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning sõlmima nende tühjendamiseks lepingu vastavat õigust omava jäätmekäitlusettevõttega;
  4) pärast hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja selle ümbruse ning ära viima kõik müügitegevusega seonduvalt müügikoha ümbrusesse paigaldatud esemed 12 tunni jooksul.

6. peatükk Vastutus, järelevalve ja rakendussätted 

§ 10.   Vastutus

  Eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 11.   Järelevalve

  Kontrolli eeskirja täitmise üle teostavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud vastavalt oma pädevusele.

§ 12.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 10 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 17.04.2012 määrus nr 80 “Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json