Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna välisprojektide ideede hindamise komisjoni moodustamine ja komisjoni töökord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 4

Tallinna välisprojektide ideede hindamise komisjoni moodustamine ja komisjoni töökord

Vastu võetud 23.11.2022 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2022 määruse nr 8 „Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg-te 1 ja 3 ning Tallinna põhimääruse § 501 lg 1 alusel.

§ 1.  Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tallinna välisprojektide ideede hindamise komisjon (edaspidi komisjon), mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon. 

§ 2.  Komisjoni eesmärk

  Komisjoni eesmärk on hinnata välisprojekti ideed ja anda hinnang välisprojekti algatamise või algatamata jätmise kohta, anda soovitusi projekti paremaks arendamiseks ning teha ettepanek projekti hoidja määramise kohta.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) hindab välisprojektide andmekogus (edaspidi andmekogu) esitatud linna ametiasutuste, sealhulgas valdkondlike teenistuste välisprojektide ideede mõju ning vastavust arengustrateegiale „Tallinn 2035“ ja teistele linna arengudokumentidele;
  2) annab viie tööpäeva jooksul projekti idee esitamisest hinnangu projekti algatamise või algatamata jätmise kohta ja teeb ettepaneku projekti hoidja määramise kohta;
  3) annab projekti hoidjale soovitusi projektitaotluse koostamiseks ja vajadusel teiste asutuste kaasamise kohta.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna ametiasutustelt, sealhulgas valdkondlikelt teenistustelt, tööks vajalikke projektiga seotud dokumente ja teavet;
  2) kaasata komisjoni töösse vajadusel teisi valdkonna eksperte; 
  3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes.

§ 5.  Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, mille võib korraldada ka veebi vahendusel või meili teel. Komisjon peab koosolekuid vajadust mööda.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsustused poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl või tema puudumisel aseesimehe hääl.

  (4) Tallinna Haridusameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja ei osale enda asutuse algatatud projekti idee hääletusel. Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistuse välisprojektide kompetentsikeskuse (edaspidi välisprojektide kompetentsikeskus) juht ei osale välisprojektide kompetentsikeskuse algatatud projekti idee hääletusel.

  (5) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning selle allkirjastavad komisjoni esimees ja sekretär. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning eriarvamused.

  (6) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab ja dokumente säilitab andmekogus välisprojektide kompetentsikeskus. 

§ 6.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegiadirektor;
  2) Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsdirektor;
  3) Tallinna Strateegiakeskuse linna digidirektor;
  4) Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskuse juht;
  5) Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;
  6) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenistujatele osalevad komisjoni töös linna ametiasutuse juht ja/või valdkondliku teenistuse direktor, kes on kooskõlastanud projekti idee valdkonda kureeriva abilinnapeaga. 

  (3) Komisjoni sekretär on välisprojektide kompetentsikeskuse teenistuja.

  (4) Komisjoni esimees on linna strateegiadirektor ja aseesimees on välisprojektide kompetentsikeskuse juht.

  (5) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus kutsuda komisjoni töös osalema isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 7.  Komisjoni sekretär

  (1) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

  (2) Komisjoni sekretär:
  1)  teatab komisjoni liikmetele e-posti teel komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha ning edastab projekti idee hindamiseks vajaliku teabe kahe tööpäeva jooksul selle andmekogusse laekumisest;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid;
  3) haldab komisjoni dokumente andmekogus;
  4) lisab komisjoni protokolli andmekogusse;
  5) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json