Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 6

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 15.11.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 3, veeseaduse § 104 lõike 7 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 30.08.2016 määruse nr 25 „Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 30.08.2016 määruses nr 25 "Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse veeseaduse § 104 lõike 7 alusel“;
  2) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisosakond“ sõnaga „keskkonnaosakond“ vastavas käändes;
  3) määruse lisas 4 asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisosakond“ sõnaga keskkonnaosakond ning määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruse nr 7 "Raiemäärus" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruses nr 7 "Raiemäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisosakond“ sõnaga „keskkonnaosakond“ vastavas käändes.

§ 3.   Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse nr 10 "Viimsi valla heakorra eeskiri"muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruses nr 10 "Viimsi valla heakorra eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „keskkonna- ja planeerimisosakond“ sõnaga „keskkonnaosakond“ vastavas käändes.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Lisa Vedaja kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json