Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte omaalgatuse toetamise kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 15

Noorte omaalgatuse toetamise kord

Vastu võetud 22.11.2022 nr 20

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab tingimused Tõrva valla haldusterritooriumil elavatele noortele ja tegutsevatele noorteühendustele Tõrva valla eelarvest omaalgatusprojektide toetuse taotlemiseks.

  (2) Määrus reguleerib Tõrva valla eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise, taotluse hindamiskriteeriumite, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (3) Noorte omaalgatusprojektide eesmärk on:
  1) toetada noorte ideede elluviimist, et neist kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed ühiskonnaliikmed;
  2) motiveerida noori märkama ja lahendama Tõrva valla ja kogukonna kitsaskohti;
  3) anda noortele projektikirjutamise ja juhtimise kogemus.

  (4) Toetust taotlev noorteühendus käesoleva korra tähenduses on 7–26 aastastest noortest koosnev grupp, seltsing või mittetulundusühing, mis tegutseb Tõrva vallas.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda kõik Tõrva vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ning vallas tegutsevad noortegrupid. Alla 18-aastast noort või noorteühenduse esindajat peab toetuse taotlemisel esindama täiskasvanud isik.

  (2) Projektimeeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget vanuses 7–26 aastat ning projektitegevustesse peab kaasama vähemalt 10 noort.

  (3) Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 500 eurot ühe projekti kohta.

  (4) Toetust saab taotleda:
  1) avaliku ürituse korraldamiseks ( kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise korraldamiseks, mis on suunatud kohalikule noorele);
  2) koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega (ühistegevused, koolitused, seminarid, kontserdid, võistlused, ümarlauad, kohtumised, kampaaniad, töötoad, või muu sündmus);
  3) informatsiooni jagamiseks (teavitustöö, infopäevad, flaierid, leht, kuulutused, veebikeskkonnad jne);
  4) erandjuhul kindla asja soetamiseks, mis on üldkasutatav ning mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks. Soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu piirkonna noortekeskuse, kooli või kultuurimaja kasutusse.

  (5) Tegevused, mida ei toetata:
  1) klassiekskursioonide korraldamine;
  2) klassiõhtute korraldamine;
  3) vahendite soetamine (v.a erandjuhud);
  4) regulaarne huviringide tegevus.

  (6) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Tõrva Avatud Noortekeskusele vormikohane taotlus, plakat või video, kuhu on märgitud:
  1) noortegrupi liikmete nimed ja vanused;
  2) noortegrupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) projekti pealkiri;
  4) projekti lühitutvustus;
  5) projekti periood;
  6) planeeritavad tulemused;
  7) planeeritav teavitustegevus;
  8) taotletav summa koos eelarvega.

  (7) Taotluse esitamise tähtajad on 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober. Kui taotluse esitamise päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (8) Kui taotlusvoorudest jääb alles vabu vahendeid võib Tõrva Avatud Noortekeskus välja kuulutada täiendava konkursi.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Laekunud taotlused vaatab läbi Tõrva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad noorsootöötajad, noortevolikogu esindaja ja Tõrva Vallavolikogu noorsootöökomisjoni esindaja. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni liikmetest. Komisjoni tööd koordineerib Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja.

  (2) Hindamise kriteeriumid on:
  1) laialdane ja positiivne mõju noortele;
  2) taotletud toetuse suuruse sobivus omaalgatusprojekti elluviimiseks;
  3) omaalgatusprojektis osalejate arv;
  4) lisarahastuse või toetuse olemasolu (loob eelise);
  5) uudsus (loob eelise).

  (3) Komisjon hindab esitatud taotluse vastavust toetuse eraldamise eesmärkidele ja tingimustele.

  (4) Komisjon vaatab hiljemalt 14 tööpäeva jooksul läbi esitatud taotluse. Puuduste esinemisel taotluses antakse esitajale aega kuni 5 tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks lõpetatakse taotluse menetlemine.

3. peatükk Toetuste eraldamine ja järelevalve 

§ 4.   Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul 14 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmib Tõrva Avatud Noortekeskus toetuse saajaga lepingu 14 tööpäeva jooksul. Alla 18-aastase noore või noorteühenduse puhul sõlmitakse leping täiskasvanud esindajaga.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse kasutamise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse maksmise tingimused;
  5) Tõrva valla sümboolika kasutamise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) vajadusel muud andmed.

  (3) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 10 tööpäeva jooksul, siis lõpetatakse toetuse eraldamise menetlus.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande, kuhu on märgitud noortegrupi liikmete nimed, mentori nimi, noortegrupi esindaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, projekti pealkiri, toetuseks saadud summa, tegelikult kulunud summa, eelarve kasutamine, sisu kokkuvõte, projekti tulemused, projekti kajastus ning edaspidised projektiideed.

  (2) Aruanne peab olema esitatud 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu.

  (3) Vallavalitsus võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) projekti tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna taotluses toodud mahus toimunud

§ 7.   Rakendussätted


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Enn Mihailov
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json