KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 20

Lääne-Harju valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 32 lõike 4 ja Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 määruse nr 3 „Lääne-Harju valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse Lääne-Harju valla lemmikloomade register (edaspidi register) ja sätestatakse registri pidamise kord.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
  1) Registri asutamise ja pidamise eesmärk on:
  2) registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  3) seaduses nõutud vaktsineerimise üle arvestuse pidamine.

§ 3.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Lääne-Harju vald.

  (2) Registri asutaja on Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise standardlahendusega andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust „Lemmikloomaregister“, mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

  (3) Registri pidamist finantseeritakse Lääne-Harju valla eelarvest.

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab ja juhib registri pidamist;
  2) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  3) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  4) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  5) annab vastutava töötleja registripidajale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik.

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatusi ja parandusi;
  4) teavitab muudatuste sisseviimisest andmete esitajat ja vajadusel jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi vastavalt vajadusele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) vastutab tema registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  8) annab registri likvideerimisel andmed üle selleks nimetatud isikule;
  9) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täidavad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhenditega.

  (4) Registrit majutav volitatud töötleja on Aktsiaselts SPIN TEK.

  (5) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) osutab registri majutus-, hooldus-, arendus- ja juurutusteenust;
  2) arendab ning tagab registri pidamiseks vajalikku tarkvara kasutamise;
  3) tagab registri turvalisuse ja andmete säilimise;
  4) võimaldab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  5) täidab vastutava töötleja juhiseid andmete töötlemisel ja registri majutamisel;
  6) täidab muid vastutava töötleja antavaid ülesandeid registri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse loomaomaniku kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) elukoht;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress.

  (2) Registrisse kantakse looma kohta järgmised andmed:
  1) registrikood - tarkvara omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) nimi;
  4) vanus/sünniaeg;
  5) loomaliik;
  6) tõug või välimuse lühikirjeldus;
  7) sugu;
  8) asukoht;
  9) looma staatus;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  12) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  13) surma aeg;
  14) surma põhjus;
  15) märkused.

§ 8.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse kantavad registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) andmete töötleja isikukood;
  3) andmete töötleja roll;
  4) andmete töötleja organisatsioon;
  5) andmete töötleja telefon ja e-posti aadress;
  6) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
  7) märkused.

§ 9.   Registri andmeandjad

  Registrisse andmeandjad on:
  1) Lääne-Harju vallas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

§ 10.   Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) registri veebiaadressi https://www.llr.ee/e-teeninduse kaudu esitatud andmed.

§ 11.   Andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu sooritatakse päring aadressiandmete süsteemi, millest kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 12.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Lääne-Harju valla territooriumil asuvate loomade omanikud.

  (2) Andmed kannab registrisse loomaomanik registri veebiaadressi https://www.llr.ee/e-teenindus kaudu või loomaomaniku taotluse alusel veterinaararst või registripidaja.

  (3) Registripidaja kannab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Taotluses märgitakse käesoleva määruse §-s 7 nimetatud andmed.

  (4) Registripidajal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (5) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (6) Kui registripidaja avastab andmekogust ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise. Võimalusel lisatakse registrisse selgitus andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 13.   Andmetele juurdepääs

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule iseenda ja enda loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja registripidajale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 14.   Andmetel väljastamise kord

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete saamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Lääne-Harju valla poolt määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 15.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude (edaspidi konto) loomine vastutava töötleja taotluse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse teenistuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

  (3) Registri kasutajaõigused lõppevad konto sulgemisega.

  (4) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 16.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris üks aasta peale looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Lääne-Harju Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt Lääne-Harju Vallavalitsuse dokumentide liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, andmete sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Üks kord ööpäevas tehakse turvakoopia andmemuudatustest (koopiat säilitatakse kuni üks nädal), üks kord nädalas tehakse turvakoopia andmetest (koopiat säilitatakse kuni rakendusest koopia tegemiseni koos andmetega) ning üks kord kuus tehakse turvakoopia rakendusest koos andmetega (koopiat säilitatakse kuni kolm kuud).

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 18.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Lääne-Harju Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

  (4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete terviklikkuse eest.

§ 19.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json