PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Kiili valla detailplaneeringukohaste ja planeeringlahenduse elluviimiseks vajalike ja sellega seotud rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 21

Kiili valla detailplaneeringukohaste ja planeeringlahenduse elluviimiseks vajalike ja sellega seotud rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 22.11.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on Kiili valla haldusterritooriumil tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavahelise proportsionaalsuse tagamine.

  (2) Kiili valla detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud teede ja sellega seonduvad rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Kiili vallas detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud teede ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse, pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteemi ning tehnorajatiste väljaehitamist.

§ 2.   Rajatiste väljaehitamise juhud

  (1) Rajatiste väljaehitamist eeldatakse, kui huvitatud isik on detailplaneeringu elluviimisest huvitatud ning valla arengukava ei näe ette huvitatud isiku poolt planeeritava rajamist ning valla eelarves ei ole investeeringuna ette nähtud detailplaneeringuga hõlmatud alale ja selle teenindamiseks kavandatud teede, tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks ning võõrandamiseks vajalikke rahalisi vahendeid.

  (2) Nimetatud rajatiste väljaehitamiseks sõlmivad huvitatud isik ja vald PlanS § 131 lõikes 2 nimetatud halduslepingu, milles on toodud vähemalt PlanS § 131 lõikes 5 sätestatud asjaolud.

§ 3.   Rajatiste väljaehitamisega seotud kulude kandmise kohustused

  Kõik rajatiste väljaehitamisega seotud kulud on kohustatud kandma huvitatud isik, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Huvitatud isik kohustub:
  1) sõlmima piirkonna võrguettevõtetega liitumislepingud ning rahastama detailplaneeringuga kavandatudkrunte teenindava taristu, kaasa arvatud selle liitumispunktide, rajamist vastavalt sõlmitud liitumislepingutele ja detailplaneeringule;
  2) omal kulul ja koostöös valla või piirkonna vee-ettevõtjaga tagama pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteemiväljaehitamise kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringuala;
  3) välja ehitama või ehitamist rahastama selliseid rajatisi, mis on detailplaneeringualaga funktsionaalselt lahutamatult seotud;
  4) lisaks määruse § 3 punktides 1, 2 ja 3 sätestatule tagama detailplaneeringualast väljajäävate rajatiste korrasoleku ja endise olukorra taastamist;
  5) omal kulul tagama detailplaneeringuga ettenähtud avalikult kasutatavate teede, planeeritud jalg- ja/võikergliiklusteede koos tänavavalgustuse ning haljastusega väljaehitamise ja riigiteede ümberehitamise vastavalt detailplaneeringu lähialale või funktsionaalsuse tagamiseks;
  6) omal kulul ja koostöös pädeva isikuga tagama maaparandussüsteemi rekonstrueerimise kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringu ala ning rekonstrueerima maaparandussüsteemi terviklikult kogu planeeringu alal ja vajadusel ka väljaspool planeeringu ala (planeeringu mõjualal) selliselt, et on tagatud naaberkinnisasjadele jääva maaparandussüsteemi osa nõuetekohane toimimine;
  7) tasuma kõik kulud, mis on seotud määruse § 3 punktis 1 toodud teede ehitamise ja omanikujärelevalveteostamisega;
  8) omal kulul moodustama detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud transpordimaa kinnistud koos päraldistega ja andma kinnistud tasuta vallale üle lepingus ettenähtud tingimustel ja korras;
  9) omal kulul projekteerima ja vastavalt valla poolt heaks kiidetud projektile välja ehitama detailplaneeringuga ettenähtud mänguväljakud, terviserajad ja haljasalad;
  10) omal kulul moodustama detailplaneeringuga ettenähtud mänguväljaku, terviseradade ja haljasala jaokskavandatud üldkasutatava maa kinnistud ja andma kinnistud tasuta vallale üle lepingus ettenähtud tingimustel ja korras.

§ 4.   Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude kandmine ja arvutamise kord

  (1) Huvitatud isik on kohustatud kandma rajatistega seotud kulud täielikult, kui taristu teenindab otseselt detailplaneeringuala ja/või seob detailplaneeringuala juba olemasoleva taristuga.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud kandma rajatistega seotud kulud osaliselt juhul, kui taristu rajamise kulusid on võimalik jagada mitme huvitatud isiku vahel.

  (3) Huvitatud isik või projekteerija kohustub taotlema tehnilised tingimused piirkonna võrguvaldajatelt ja tasuma kulud vastavalt nende vahelisele lepingule.

  (4) Huvitatud isik katab taristu väljaehitamise kulud, mis teenindavad otseselt detailplaneeringuala ja seob detailplaneeringuala juba olemasoleva taristuga.

  (5) Rajatiste maksumus (D) sõltub kasutatud materjalide hinnast (A), rajatise mahust või pindalast (B) ning ehitamise maksumusest (C) (A + B + C = D).

§ 5.   Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja tähtajad

  (1) Detailplaneeringuga kavandavate hoonete ehitusload väljastatakse peale seda, kui on täidetud kõik järgnevad eeldused:
  1) lõpetatud maakorraldustoimingud;
  2) seatud vajalikud servituudid (sh hoidumisservituut);
  3) rajatud detailplaneeringuga kavandatud teed, tänavavalgustus ja trassid ning neile on väljastatud kasutusload va. juhul, kui määruse §-s 3 märgitud eesmärgil sõlmitud kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti;
  4) rajatud liikluslahendused;
  5) välja on ehitatud pinnase- ja sademevee ärajuhtimise süsteem kuni eesvooluni ka selles osas, mis jääb detailplaneeringualast väljapoole, kuid mis teenindab detailplaneeringuala;
  6) rekonstrueeritud terviklikult maaparandussüsteem;
  7) muud detailplaneeringu menetlusprotsessis selgunud detailplaneeringuga kaasnevad kohustused;
  8) täidetud on halduslepinguga võetud kohustused.

  (2) Huvitatud isik on kohustatud halduslepinguga võetud kohustused täitma hiljemalt 60 kuu möödumisel detailplaneeringu kehtestamisest või halduslepingus märgitud tähtaegadel.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json