Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.12.2012, 2

Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Vastu võetud 22.11.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 2 ja Maamaksuseaduse §11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Maamaksust vabastamise korraga (edaspidi Kord) reguleeritakse maamaksust vabastamise tingimusi, maamaksust vabastamise avalduste esitamise ja läbivaatamise korda ning otsuste tegemist maamaksust vabastamise kohta Narva linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Isikud, kellel on õigus maamaksust vabastamisele

  Maamaksust võib vabastada isikuid, kes on Rahvastikuregistris registreeritud Narva linna elanikena (edaspidi isik või isikud):
  1) represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonireþiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes, kelle kasutuses on elamumaa ja mis asub Narva linna haldusterritooriumil. Kasutatavast maast võib maamaksust vabastada mitte rohkem kui 0,15 ha.

§ 3.   Maamaksust vabastamise tingimused

  (1) Maamaksust vabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  (2) Isikud, kellel puudub Maksu- ja Tolliameti andmetel maamaksu võlgnevus maksustatava aasta 1.jaanuari seisuga, vabastatakse maamaksust.

§ 4.   Maamaksust vabastamise taotlus

  (1) Maamaksust vabastamiseks esitab taotleja Narva Linnavalitsuse Rahandusametile (edaspidi Rahandusamet) hiljemalt maksustatava aasta 01. jaanuariks kirjaliku avalduse alljärgnevate andmetega:
- ees- ja perekonnanimi, isikukood;
- represseeritu tunnistuse number;
- elukoha aadress Narva linnas Rahvastikuregistri andmetel;
- maksustatava krundi aadress ja pindala;
- maakasutusõiguse ulatus;
- rendi- või üüritulu aastas.

  (2) Isikud, kes on esitanud avaldust (kuni 2013 aastani) maamaksust vabastamise kohta, ei pea esitama täiendavaid avaldusi järgnevate aastate maamaksust vabastamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

§ 5.   Avalduste läbivaatamise kord

  (1) Rahandusamet vaatab laekunud avaldused läbi, koostab vastavalt antud Korra §4 lõikes 1 toodud nõuetele koondnimekirja (edaspidi nimekiri) ning edastab selle Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile ning Linnakantseleile (edaspidi Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet ning Linnakantselei).

  (2) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kontrollib esitatud nimekirja andmete õigsust ja vastavust antud Korra §2 kehtestatud nõuetele ning kannab arvestatud maamaksu summa, seejärel tagastab nimekirja Rahandusametile.

  (3) Linnakantselei kontrollib nimekirja andmete õigsust Rahvastikuregistri andmete osas. Seejärel tagastab nimekirja Rahandusametile.

  (4) Rahandusamet esitab Narva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) istungile korralduse eelnõu maamaksust vabastamise kohta hiljemalt maksustatava aasta 10.jaanuariks, milles on ära toodud:
- taotleja ees- ja perekonnanimi;
- maksustatava krundi aadress ja pindala;
- maakasutusõiguse ulatus;
- arvestatud maamaksu suurus aastas;
- maamaksust vabastamise summa.

§ 6.   Otsuse tegemine maamaksust vabastamise kohta

  (1) Linnavalitsus teeb otsuse ja annab korralduse maamaksust vabastamise kohta.

  (2) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet esitab andmed maamaksust vabastamise kohta Maksu- ja Tolliametile maksustatava aasta 01.veebruariks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Narva Linnavolikogu 21.12.2010 määrust nr 42 „Maamaksust vabastamise kord Narva linnas“ tunnistatakse kehtetuks alates 01.01.2013.a.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2013.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json