ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.12.2012, 8

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 20.03.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reovee kohtkäitlust, kogumismahutitest äravedu ja ühiskanalisatsiooni purgimist Kehtna valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Kehtna vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Eeskirja ei kohaldata juhul, kui peab olema vastavalt veeseadusele reovee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovee kohtkäitlus - reovee kogumine kogumismahutisse, vajadusel puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele, juhtimine veekogusse, kompostimine heitvee tekkekoha kinnistu või maatüki piires;
  2) purgimine – reovee väljalaskmine purgimiskohta;
  3) kogumismahuti - vettpidav ja äravooluta rajatis reovee ja fekaalide kogumiseks.

§ 2.   Reovee kohtkäitluse kasutamistingimused

  (1) Reovee kohtkäitlust võib üldjuhul kasutada aladel, mida valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (2) Reovee kohtkäitlust lubatakse kasutada isikliku majapidamise või muu olmereovee käitlemiseks reovee tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Erandina võib hoonestatud ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni, uute ja rekonstrueeritavate ehitiste puhul kasutada reovee kogumist kogumismahutisse.

  (4) Reovee kogumismahuti tuleb ehitada nõuetekohaselt ja selliselt, et ei oleks takistatud reovee regulaarne äravedu ning saaks toimuda kinnistu kanalisatsiooni liitumine ühiskanalisatsiooniga peale selle valmimist.

  (5) Eelnevalt nõuetekohaselt puhastatud reovee osaliseks või täielikuks paigutamiseks pinnasele, pinnasesse või veekogusse kinnistu või maatüki piirides peab kinni pidama veeseaduse sätetest, tervisekaitse nõuetest ning teiste vastavate õigusaktide nõuetest.

§ 3.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine

  (1) Kinnistu või maatüki omanik või valdaja (edaspidi kinnistu omanik), kes taotleb reovee kohtkäitlusluba, esitab vallavalitsusele:
  1) vormikohase taotluse;
  2) kinnistu plaani koos olemasolevate ja projekteeritavate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ja paigutusega ning joogivee kaevu paigutusega. Plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni ja joogivee kaevuni.

  (2) Veeheite loa taotluse puhul on vallavalitsusel õigus nõuda sõltuvalt reovee paigutusviisist täiendavaid andmeid pinnakatte, pinnase, põhjavee taseme ja joogivee saamise kohta.

  (3) Vallavalitsus vaatab nõuetekohaselt esitatud dokumendid läbi ühe kuu jooksul. Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava reovee esitatud nõuetest. Kohtkäitlusluba antakse üldjuhul kuni viieks aastaks, kusjuures ühiskanalisatsiooni valmimisel on kinnistu omanik kohustatud sellega liituma.

  (4) Reovee kohtkäitlusloas määratakse kindlaks käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlemisviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlusrajatistele.

§ 4.   Reovee kohtkäitlusrajatise rajamine, kasutamine ja järelevalve

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatiste projekteerimine, ehitamine ja kasutusele võtmine toimub vastavalt õigusaktide sätetele.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamisel tuleb jälgida ehitise kasutamis- ja hooldustingimusi, reovee kohtkäitlusloa nõudeid. Rajatise kasutamise ja hooldamise eest vastutab kinnistu omanik.

  (3) Kinnistu omanik on kohustatud kohtkäitlusrajatisel toimunud avarii, sealhulgas reovee kogumismahuti lekke või ületäitumise korral tarvitusele võtma koheselt kõik meetmed reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus, kes teeb vajadusel kinnistu omanikule kohustuslikke ettekirjutusi.

  (5) Järelevalve teostajal on õigus nõuda kinnistu omanikult kahe aasta jooksul tekkinud ja kogumismahutisse kogutud reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

§ 5.   Reovee äravedu ja purgimine

  (1) Kinnistu omanik sõlmib kokkuleppe reovee purgimisteenuse saamiseks vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine või vastavat teenust osutava ettevõtjaga.

  (2) Reovett on lubatud purgida valla territooriumil üksnes valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas ettenähtud purgimiskohtadesse.

  (3) Reovee äraveo tellib ja tasub teenuse eest kinnistu omanik.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva eeskirja §-s 4 sätestatud järelevalvet teostatakse ka enne eeskirja jõustumist ehitatud kohtkäitlusrajatiste üle.

  (2) Käesolevas eeskirjas sätestatud reovee kohtkäitlusluba peab taotlema reovee kohtkäitlusrajatise kohta, mille ehitamist on alustatud pärast eeskirja jõustumist.

  (3) Kehtna Vallavalitsus kehtestab käesoleva eeskirja rakendamiseks vastavate dokumentide vormid.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01.aprillil 2012.a.

Karl Tamme
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json