Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Noorteparlamendi põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.12.2012, 22

Narva Noorteparlamendi põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2, 3 ja 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Narva noortevolikogu valimise kord ning tegutsemise ja finantseerimise alused.

  (2) Narva noortevolikogu nimi on Narva Noorteparlament.

  (3) Narva Noorteparlament (edaspidi parlament) on noorsootöö seaduse mõistes noortevolikoguna Narva Linnavolikogu juures tegutsev Narva noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Narva noorte huve.

  (4) Parlamendi tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (5) Parlament koosneb 31 liikmest.

  (6) Narva Noorteparlamendil võib olla oma sümboolika.

  (7) Narva Noorteparlamendi asukohaks on Narva linn, Ida-Virumaa.

  (8) Parlamendi tegevust koordineerib Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

  (9) Parlament juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Parlamendi eesmärgiks on arutada linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Narva Linnavolikogule ja Narva Linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Parlamendi ettepanekud linna pädevusse kuuluvatel noori puudutavatel küsimustel on Narva Linnavolikogule ja Narva Linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (3) Parlamendi põhitegevusteks on:
  1) noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
  2) Narva linna noorte linnaelu suhtes seisukohtade väljaselgitamine ning noorte huvide esindamine ja kaitsmine linnas;
  3) Narva linna noortega seotud küsimuste linnaprobleemide analüüsimise ja Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse tasemel lahendamise abistamine;
  4) noorte kodanikualgatuse arendamine, noortes ühiskondliku elu protsessides osalusharjumuse kujundamine ning Narva linna noorte kaasamine linna oleviku ja tuleviku puudutavate küsimuste lahendamisele;
  5) linnaelus osalemine ja linnas noorsootöö arendamisele kaasaaitamine;
  6) õpilasesinduste ja teiste noortekogudega koostöö ja infovahetuse teostamine;
  7) linna noorsootööasutustega ja Narva Noortekeskusega koostöö teostamine;
  8) noorte algatusvõime arendamine ja noorteprojektide edasiliikumisele kaasaaitamine;
  9) noorsootöö arendamise projektide initsieerimine ja noorteürituste korraldamine;
  10) noortele ja noortest informatsiooni kättesaadavuse korraldamine;
  11) parlamendi tegevuse kohta informatsiooni levitamine ja selle edastamine linna asutustele ja organisatsioonidele;
  12) siseriiklike ja rahvusvaheliste koostöösuhete arendamine;
  13) Narva noorte maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel esindamine.

§ 3.   Parlamendi valimine

  (1) Parlamendis on 31 liiget, kes on valitud 7.-11. klasside õpilaste, Narva Kutseõppekeskuse õpilaste ning linna üliõpilaste hulgast.

  (2) Parlamendi liikmed valitakse salajasel hääletamisel üks kord iga kahe aasta tagant oktoobri kuus.

  (3) Parlamendi liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (4) Õpilane võib valida ja olla valitud ainult selle õppeasutuse valimisjaoskonnas, kus ta õpib.

  (5) Hääletamisõigus on 7.-12. klasside õpilastel, Narva Kutseõppekeskuse õpilastel ja linna üliõpilastel. Hääletada tohib ainult oma õppeasutuses.

  (6) Parlamendi valimiste ettevalmistamist ja läbiviimist kureerib valimiskomisjon.

  (7) Valimiskomisjoni moodustab eelmise parlamendi koosseisu esimees vähemalt üks kuu enne parlamendi valimisi.

  (8) Valimiskomisjoni liikmed ei tohi kandideerida parlamendisse.

  (9) Parlamendi kandidaadil tuleb esitada valimiskomisjonile kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri.

  (10) Igale valijale antakse üks valimissedel ning valimissedeli saamisel paneb valija oma allkirja valijate nimekirjas.

  (11) Parlamendi liikmete valimine toimub kogutud häälte arvu alusel.

  (12) Mandaatide jaotamine toimub proportsionaalselt igas õppeasutuses 7.-11. klasside õpilaste, üliõpilaste ja Narva Kutseõppekeskuses õpilaste arvule.

  (13) Enne parlamendi valimisi iga õppeasutus saab parlamendi valimise korra, millega sätestatakse kuidas peavad olema valimised korraldatud/läbiviidud.

§ 4.   Parlamendi juhatus

  (1) Parlamendi esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kaks aseesimeest.

  (2) Parlamendi esimees ja aseesimehed valitakse parlamendi volituste ajaks salajasel hääletusel.

  (3) Parlamendi juhib esimees, tema äraolekul esimehe poolt määratud aseesimees.

  (4) Parlament võib esimehe või aseesimehe tema volitustest vabastada enne tähtaega kui selle poolt hääletab 2/3 parlamendi koosolekul viibivatest parlamendi liikmetest alljärgmistel põhjustel:
  1) kui ta ei osale käesolevas põhimääruses sätestatud parlamendi põhitegevustes;
  2) kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (5) Juhatus:
  1) kinnitab parlamendi tegevusplaani igaks tegevusaastaks ning kontrollib selle täitmist;
  2) kord aastas esitab Narva Linnavolikogule parlamendi tegevuse aruande tegevusaasta eest kirjalikul kujul;
  3) kontrollib parlamendi tegevuseks saadud finantsvahendite kasutamise protsessi;
  4) korraldab parlamendi koosolekud;
  5) koostab ja edastab parlamendi liikmetele parlamendi koosolekute päevakorda;
  6) kontrollib parlamendi komisjonide esimeeste tööd ning koordineerib komisjonide tegevust;
  7) annab aru tehtud tööst üldistungil vähemalt 1 kord 3 kuu jooksul;
  8) esitab parlamendi otsused ettepanekutena linnavolikogule ja -valitsusele;
  9) korraldab parlamendi asjaajamist;
  10) täidab teisi käesoleva põhimääruse ja parlamendi poolt kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid.

§ 5.   Parlamendi töökord

  (1) Parlamendi töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kuus.

  (2) Koosseisu kutsub kokku parlamendi esimees.

  (3) Koosseisu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 4 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (4) Parlamendi koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (5) Parlament on otsustusvõimeline, kui parlamendi koosolekust võtab osa üle poole parlamendi koosseisust.

  (6) Parlamendi koosolekud on avalikud.

  (7) Parlamendil võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

  (8) Parlamendi liikmetest võib moodustada komisjone, kuhu võib kaasata noori väljapoolt parlamendi.

  (9) Vähemalt kord aastas esitab parlament kirjalikul kujul ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule.

  (10) Parlamendi töö sisekorra eeskirja kehtestab parlament.

§ 6.   Parlamendi liikmete väljaarvamine

  (1) Liikme võib parlamendist välja arvata:
  1) parlamendi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei osale käesolevas põhimääruses sätestatud parlamendi põhitegevustes;
  2) parlamendi juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Parlamendis vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme toetajaliikmete seast, kes löövad aktiivselt kaasa noortevolikogu tegevuses, või võtab parlamendis vabanenud liikme kohale sama õppeasutuse valimisjaoskonnas parlamendi valimistel enim hääli saanud noort, kes valimiste tulemusel ei ole parlamendi liikmeks saanud, kuid soovib parlamendi liikmeks saada.

  (3) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

  (4) Väljaarvatavat liiget informeerib tema väljaarvamisest parlamendi esimees.

§ 7.   Parlamendi tegevuse finantseerimine

  (1) Parlamendi eelarve moodustub Narva linna eelarve sees, lisaks sellele ka sihtotstarbelistest toetustest (erinevate fondide poolt rahastatud projektid).

  (2) Parlamendi tegevus rahastatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna kaudu.

§ 8.   Põhimääruse muutmine

  Parlamendi põhimääruse muudatused kinnitab linnavolikogu parlamendi ettepanekul.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json