HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.12.2012, 33

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Vastu võetud 13.10.2009 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel ja arvesse võttes Raasiku Vallavalitsuse ettepanekut.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Toetuse saamise õigus on eralasteasutustel, kus käivad/õpivad lapsed, kelle enda ja kelle ühe lapsevanema (hooldaja, eestkostja – edaspidi lapsevanem) elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Raasiku vald ning kellele ei ole tagatud sõime- või lasteaiakoht elukohajärgses munitsipaallasteaias.

§ 2.   Toetuse saamiseks peab laps olema oma elukohajärgse munitsipaallasteaia järjekorras. Munitsipaallasteaias koha saamisel kaob lapsevanemal õigus eralasteaia toetusele.

§ 3.   Toetust ei maksta isikutele, kellel on toetuse saamiseks avalduse esitamise hetkel võlgnevus Raasiku valla munitsipaallasteaedade ees.

§ 4.   Eralasteasutus käesoleva korra mõistes on Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav lasteasutus.

§ 5.   Eralasteasutuse toetamise (edaspidi toetus) kulud kaetakse Raasiku valla eelarvest.

§ 6.   Toetuse suuruse kinnitab Raasiku Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) igaks eelarveaastaks eraldi jooksva aasta 1. novembriks.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja määramine 

§ 7.   Toetuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus vallavalitsusele.

§ 8.   Toetust makstakse vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud finantseerimislepingu alusel.

§ 9.   Eralasteasutuses peavad olema järgmised kehtivad dokumendid:

 
  1) koolitusluba;
  2) arengukava;
  3) õppekava;
  4) alushariduse riiklik statistiline aruanne (eralasteasutus, kes on tegutsenud kauem kui üks aasta);
  5) taotlus, kus on märgitud toetatavate laste arv, laste ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid.

3. peatükk Finantseerimislepingu sõlmimine 

§ 10.   Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra §-des 1-3 ja 9 sätestatud tingimustele. Kui tingimused on täidetud, sõlmib vallavalitsus eralasteasutusega finantseerimislepingu. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus sellest eralasteasutust ning annab viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ja menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõpetatakse.

§ 11.   Finantseerimislepingus sätestatakse:

 
  1) lepingu periood;
  2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 12.   Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõppenuks.

4. peatükk Aruandlus ja kontroll 

§ 13.   Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 14.   Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

§ 15.   Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida eralasteasutusele eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Käesolev määrus jõustub 01. novembril 2009 a.

Kaido Kirsip
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json