Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Raasiku valla külavanema statuut

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.11.2016, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raasiku valla külavanema statuut

Vastu võetud 09.02.2010 nr 3
RT IV, 25.12.2012, 36
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2016RT IV, 18.11.2016, 221.11.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse külavanema valimise kord, külavanema õigused ja ülesanded ning külakoosoleku otsustusvõimelisus Raasiku vallas.

§ 2.   Külavanem ja eestseisus

  (1) Külavanem on vähemalt 18-aastane külaelanik , kes on ühe või mitme küla elanike ning nende ühiste huvide esindaja ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on ühes neist küladest. Külavanem juhindub oma tegevuses ja lepingute sõlmimises küla ühistest seisukohtadest, küla arengukavast, omavalitsuse otsustest, määrustest, kehtivast üldplaneeringust ja valla arengukavast ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

  (2) Külaelanik on inimene, kellel on selles külas alaline elukoht. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregistri andmebaas.
[RT IV, 18.11.2016, 2 - jõust. 21.11.2016]

  (3) Küla võib valida endale eestseisuse, mille liikmete arvu määrab küla koosolek. Küla eestseisusesse kuuluvad inimesed, kes on volitatud abistama külavanemat tema kohustuste täitmisel. Eestseisust saavad valida ja eestseisusesse võivad kuuluda lisaks külaelanikele ka külas elukohta (eramu, ridaelamu, korter jms) omavad isikud.

2. peatükk Küla koosolek 

§ 3.   Küla koosolek

  (1) Küla koosolek on külaelanike ühine kokkusaamine, kus valitakse või vabastatakse külavanem, kinnitatakse küla arengukava või antakse mittetulundusühingule, mille põhikirjaline eesmärk on külaelu edendamine (külaselts), volitused valla poolt küladele eraldatud rahaliste vahendite kasutamiseks või otsustatakse muid külaelu küsimusi.

  (2) Küla koosoleku võib kokku kutsuda külavanem või vähemalt kolm täisealist külaelanikku.

  (3) Küla koosolekust peab olema ette teatatud vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist.

  (4) Küla koosoleku kutses näidatakse ära toimumise koht, aeg ja päevakord. Koosoleku kutse edastatakse külaelanikele kirjalikult või teavitatakse koosoleku toimumisest kohalikus ajalehes, valla kodulehel ja küla infostendil.

  (5) Vajadusel aitab koosolekut korraldada ja tagab vajalike ruumide ning tehniliste vahendite kasutamise vallavalitsus;

  (6) Küla koosolek on otsustusvõimeline kui küla koosolekust võtab osa vähemalt 20% täisealistest külaelanikest:

  (7) Kui toimub mitme küla ühine küla koosolek, peab kvooruminõue olema täidetud iga küla puhul eraldi.

  (8) Kui küla koosolekul ei osale käesoleva paragrahvi lõikes 6 nõutud arv külaelanikke, võib 7 päeva möödudes kutsuda kokku uue küla koosoleku sama päevakorraga. Uus küla koosolek on otsustusvõimeline, sõltumata koosolekul esindatud külaelanike arvust.

  (9) Küla koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. peatükk Külavanema valimine, külavanema volituste kestus 

§ 4.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse 4 aastaks poolthäälteenamusega küla koosolekul, millest võtab osa Raasiku Vallavolikogu liige või Vallavalitsuse ametnik (edaspidi valla esindaja).

  (2) Külavanema valimise läbiviimiseks moodustatakse vähemalt kolme liikmeline valimiskomisjon. Valimiskomisjon korraldab küla koosolekul külavanema valimised.

  (3) Külavanema kandidaat seatakse üles külaelanike poolt.

  (4) Külavanem valitakse koosoleku otsusel avalikul või salajasel hääletusel.

  (5) Igal koosolekul osaleval täisealisel külaelanikul on üks hääl.

  (6) Külavanem osutub valituks kui ta kogub üle poole küla koosolekul osalejate poolt antud häältest. Juhul, kui külavanem ei osutu valituks esimeses hääletamise voorus, toimub kohapeal teine hääletamise voor, kus saab hääletada esimeses voorus kahe enam hääli saanud külavanema kandidaadi poolt.

  (7) Mitme küla ühise külavanema valimise korral osutub külavanem valituks ainult nendes külades, kus ta kogub vajaliku häälteenamuse.

  (8) Kõigis käesolevas statuudis reguleerimata hääletamise protseduuri puudutavates küsimustes võtab otsused vastu valimiskomisjon.

  (9) Külavanem kinnitatakse Raasiku Vallavalitsuse korraldusega. Korralduse aluseks on valla kantseleile esitatud küla koosoleku protokoll, valimiskomisjoni protokoll, kandidaadi küla koosolekul antud kirjalik nõusolek kandideerimiseks ja registreerimisleht küla koosolekust osavõtnute nime ja allkirjaga.

4. peatükk Külavanema õigused 

§ 5.   Külavanema ametimärk

  Külavanemale antakse valla poolt tunnistus ja külavanema ametimärk.
  1) Ametimärk antakse välja vallavalitsuse korraldusega ning Vallavalitsus väljastab külavanemale tema õigusi tõendava tunnistuse.
  2) Külavanem või tema asendaja kannab ametimärki ametikohuste täitmisel.
  3) Külavanem võib ametimärki kanda ainult oma volituste kehtivuse ajal.
  4) Tähtaegse volituste lõppemise korral külavanem ametimärki ei tagasta.
  5) Käesoleva määruse § 8 lg 1 ja 2 ning lg 4 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel on külavanem kohustatud ametimärgi ja tunnistuse Raasiku vallavalitsusele tagastama.

§ 6.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) Esindada külaelanikke suhetes omavalitsuse, riigiasutuste ja muude institutsioonidega;
  2) Kutsuda kokku küla koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi;
  3) Osaleda valla volikogu, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse tema poolt esindatava(te) küla(de) eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
  4) Saada ja vahendada vallavolikogult ja vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni;
  5) Teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks kohalikus omavalitsuses, avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks;
  6) Esitada vallavolikogule, selle komisjonidele ja vallavalitsusele kirjalikke järelepärimisi, millele vastamine toimub valla põhimääruses sätestatud korras;
  7) Talletada küla ajalugu ja pidada külakroonikat;
  8) Volitada endale asendaja äraoleku, haiguse jms. puhul;
  9) Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu küsimustes, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
  10) Saada külavanema tööks vajalikku koolitust.

5. peatükk Külavanema ülesanded ja vastutus 

§ 7.   Külavanema ülesanded ja vastutus

  (1) Külavanema ülesanded on:
  1) Näidata üles aktiivsust ja propageerida külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja organiseerida külas ühistegevust ja ühisüritusi, ärgitada külaelanikke koostööle;
  2) Teavitada omavalitsust küla probleemidest, edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud külaseltsile, vallavolikogule või vallavalitsusele arutamiseks istungil või muudele institutsioonidele;
  3) Korraldada infovahetust külaelanike ning vallavalitsuse, vallavolikogu ja muude institutsioonide vahel;
  4) Teavitada vallavalitsust külas elavatest abivajajatest ning võimaluse korral korraldada nende abistamist;
  5) Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
  6) Korraldada küla arengukava koostamist;
  7) Esitada küla koosolekul kinnitatud küla arengukava vallavolikogule ja vallavalitsusele arvesse võtmiseks valla eelarve ja arengudokumentide koostamisel. Arengukava registreeritakse valla kantseleis;
  8) Tutvustada küla arengukava vallavolikogu istungil;
  9) Viia vähemalt kaks korda aastas läbi küla koosolekud ja esitada külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta;
  10) Tutvuda regulaarselt omavalitsuse õigusaktidega;
  11) Suhelda ja teha regulaarselt ja süstemaatiliselt koostööd külaseltsiga.

  (2) Külavanem vastutab isiklikult oma ametikohustuste täitmata jätmise eest, mis on ette nähtud käesoleva statuudiga ning oma ametivõimu kuritarvitamise eest.

6. peatükk Külavanema volituste lõppemine 

§ 8.   Külavanema volituste lõppemine

  (1) Külavanema omal soovil vabastamiseks esitab külavanem avalduse Raasiku Vallavalitsusele.

  (2) Külavanema ülesannetest vabastamist võib taotleda küla koosolek. Külavanema vabastamiseks külaelanike nõudmisel korraldatakse küla koosolekul salajane hääletamine. Külavanema ülesannetest vabastamise poolt peab olema antud üle poole küla koosolekul osalejate häältest.

  (3) Külavanem vabastatakse Raasiku Vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on külavanema isiklik avaldus või küla koosoleku protokoll.

  (4) Külavanema volitused lõppevad automaatselt:
  1) uue külavanema valimisel;
  2) rahvastikuregistri andmete muutumisel selliselt, et külavanem ei vasta käesoleva statuudi paragrahvi 2 lõikes 1 toodud tingimustele
  3) süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
  4) surma korral.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2010.

/otsingu_soovitused.json