Teksti suurus:

Noarootsi Vallavolikogu 21. aprilli 2014 määrusenr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“muutmine

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2016, 6

Noarootsi Vallavolikogu 21. aprilli 2014 määrusenr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“muutmine

Vastu võetud 18.01.2016 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 131 lõike 3 ja 7 ning § 133 alusel.

§ 1.   Noarootsi Vallavolikogu 21. aprilli.2014 määruse nr 10 „Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tehakse muudatused

  (1) Paragrahv 4 „Sotsiaaltoetuste liigid“ sõnastatakse järgmiselt
(1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
5) üritusel osalemise toetus;

  (2) Paragrahv 10 „Üritusel osalemise toetus“ sõnastatakse järgmiselt
Sihtgrupile ja/või sihtgrupi esindusorganisatsiooni poolt korraldatud üritusel osalemiseks võib eraldada toetust kolme- ja enamalapselisele perele, eakale ja puudega isikule 50 % ulatuses isiku osalemiskuludest.

  (3) Paragrahv 11 „Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks“ sõnastatakse järgmiselt
(1) Toetus on ette nähtud toidu, kütte või küttekolde remondi või hooldamise, laste koolitarvete, töövihikute, koolirõivaste, huviringide, spordivahendite, koolisõidu, keelepraktika, suvelaagri jms eest tasumiseks.
(2) Toetust (v.a. küttetoetust) makstakse üldjuhul vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealine või töötute pereliikmetega peredele toimetuleku tagamiseks.
(3) Küttekolde remondi või hooldamise toetust makstakse üldjuhul töötute või vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealine või üksikutele pensioniealistele isikutele toimetuleku tagamiseks.
(4) Küttetoetuse võib määrata üksikule pensioniealisele isikule või töövõimetuspensionärile või vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealine, kui isiku või pere sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla kahekordset toimetulekupiiri ja isikul või perel puudub metsamaa või raieõigusega metsamaa pind ei taga vajalikku küttepuude aastast kogust.
(5) Toetust (v.a. küttetoetust ja küttekolde remondi ja hoolduse toetust) võib määrata taotlejale kuni 3 korda aasta jooksul volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.
(6) Küttetoetust ja küttekolde remondi või hoolduse toetust võib määrata taotlejale 1 kord aasta jooksul volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.
(7) Erandkorras, sõltuvalt toetuse taotlemise põhjusest, võib vallavalitsus määrata toetust lastega peredele ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab käesoleva korraga kehtestatud piirmäära, kui toetuse andmisega hoitakse ära pere sattumine kriisiolukorda.

  (4) Paragrahv 17 „Kooliminekutoetus“ sõnastatakse järgmiselt
(3) Väljaspool Eesti Vabariiki kooli mineva lapse lapsevanem esitab kooliminekutoetuse saamiseks vallavalitsusele avalduse (lisa 5).

  (5) Paragrahv 18 „Vanaduspensionäride ja lasterikaste perede ravimitoetus“ sõnastatakse järgmiselt
(1) Ravimitoetust makstakse vanaduspensionärile või vähemalt kolmelapselisele perele ravimite hüvitamiseks üks kord aastas käesoleva kalendriaasta eest kuludokumentide alusel.

  (6) Paragrahv 21 „Lasteaia lõpetaja või koolilõpetaja toetus“ sõnastatakse järgmiselt
(4) Põhikooli kiituskirjaga (eksamite tulemusi ei arvestata) või hindega 4-5 lõpetajad, kutseõppeasutuse kiituskirjaga, gümnaasiumi medaliga ning kõrgkooli cum laude lõpetajatele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald, makstakse rahalist toetust vallavolikogu poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud määras.

  (7) Paragrahv 23 „Sotsiaaltoetuse avalduse esitamine“ sõnastatakse järgmiselt
(1) Sotsiaaltoetuse taotleja esitab Noarootsi Vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4 või lisa 5).

  (8) Paragrahv 27 „Sotsiaaltoetuse maksmine“ sõnastatakse järgmiselt
(1) Vallavalitsuse korraldusega määratud toetus kantakse taotleja Eestis tegutseva panga arvelduskontole või makstakse välja sularaha vallavalitsuse kassast 5 tööpäeva jooksul peale teatavakstegemist.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json