Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2016, 30

Noarootsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 21.04.2014 nr 10
RT IV, 20.05.2014, 4
jõustumine 01.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2016RT IV, 26.01.2016, 429.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõige 4 ja § 23 lõige 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused, määramise ja maksmise kord Noarootsi vallas.

  (2) Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on aidata vähekindlustatud või toimetulekuraskustes peredel, erivajadusega inimestel, lastel, eakatel, puuetega inimestel, töötutel ja töövõimetutel toime tulla ajutiste majandusraskustega, lähtudes võrdsete võimaluste printsiibist ja toetada teatud peresündmusi.

  (3) Sotsiaaltoetuste maksmise ülesanne on abi osutamine peredele raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või leevendamiseks ja erivajadusega inimestele sotsiaalse turvalisuse tagamiseks.

  (4) Sotsiaaltoetusi määrab ja maksab vallavalitsus.

§ 2.   Sotsiaaltoetuse taotleja

  (1) Sotsiaaltoetust saab taotleda isik, kes on Eesti kodanik või seaduslikul alusel Eestis viibiv isik ning kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse elukohaga Noarootsi vald.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi saab erandkorras taotleda ka Noarootsi vallas viibiv teise omavalitsuse elanik või isik, kellel puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) sotsiaaltoetus on valla eelarvest selleks ette nähtud summadest leibkonna või isiku toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline toetus või rahalises väärtuses mõõdetav mitterahaline toetus;
  2) toimetulek – isiku või leibkonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  3) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta või õnnetusjuhtumi läbi vara kaotanud isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  4) sotsiaalsete erivajadusega isik - väikese sissetulekuga isik (leibkond), lasterikas pere, puudega isiku pere, seadusejärgsete ülalpidajateta eakas või vanemliku hoolitsuseta laps;
  5) sissetulekust sõltumatu toetus – sünnitoetus, kooliminekutoetus, matusetoetus, eakate sünnipäevatoetus, laste jõulutoetus, lasteaia- või koolilõpetaja toetus ning vanaduspensionäri ja lasterikaste perede ravimitoetus; toetuse suurus on kinnitatud igaks eelarveaastaks;
  6) sissetulekust sõltuv toetus vähekindlustatud isikutele – toetus, mille suurus ja määramine sõltuvad leibkonna sissetulekust;
  7) leibkond – majapidamisüksus, mille moodustavad ühise eelarvega ja koos majapidamisotsuseid langetavad inimesed (enamasti ühe perekonna liikmed);
  8) küttetoetus - keskkütte, küttepuude või muude kütteainete maksumuse hüvitamine maksekviitungi alusel või kütte tasuta kojuviimine;
  9) laps – kuni 18.aastane isik;
  10) puudega isik – isik, kellele tema anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu on määratud puudeaste;
  11) sotsiaaltöötaja – valla sotsiaalhoolekande ülesandeid täitev vallavalitsuse ametnik.

§ 4.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
  1) kooli- ja lasteaiatoidu toetus;
  2) ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus;
  3) lastelaagri tuusikute hüvitamine ja valla poolt korraldatavate lastelaagrite toetamine;
  4) ravikindlustusega hõlmamata isikute hädavajalike ravikulude kompenseerimine;
  5) üritusel osalemise toetus;
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]
  6) ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks;
  7) toetus isiku hooldamiseks hoolekandeasutuses;
  8) transporditoetus;
  9) toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning
tervishoiuteenuste eest tasumiseks.

  (2) Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused:
  1) sünnitoetus;
  2) kooliminekutoetus;
  3) matusetoetus;
  4) vanaduspensionäri ja lasterikaste perede ravimitoetus.

  (3) Muud toetused:
  1) laste jõulutoetus;
  2) lasteaia- või koolilõpetaja toetus;
  3) eakate sünnipäevatoetus.

  (4) Vältimatu sotsiaalabi.

§ 5.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Sotsiaaltoetuste määrad kehtestab vallavolikogu.

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 6.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

  (1) Toetus määratakse kaks korda õppeaastas. Toetuse suurus sõltub taotlejate arvust, koolilõuna või lasteaiatoidu maksumusest ja selleks vallaeelarves ettenähtud vahendite suurusest.

  (2) Kooli- või lasteaiatoidu toetus kantakse kooli, lasteaia või toitlustaja arvele. Kui kooli õpilane ei söö koolilõunat, jääb tal toetus saamata.

  (3) Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele käesoleva korra § 23 loetletud dokumendid hiljemalt 5. septembriks ja 5. jaanuariks.

  (4) Pere sissetuleku olulisel vähenemisel võib taotleja erandkorras esitada avalduse vallavalitsusele väljaspool kehtestatud tähtaega.

  (5) Pere sissetuleku suurenemisel ühe liikme kohta enam kui 50 % toimetulekupiirist on koolilõuna/lasteaiatoidu toetuse saaja kohustatud informeerima sellest vallavalitsust.

§ 7.   Ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus

  (1) Toetus eraldatakse arsti poolt määratud retseptiravimite, prilliklaaside, põetus- ja hooldusvahendite, ortopeediliste- või invatehniliste abivahendite ostmiseks või teenuse eest tasumiseks kuludokumendi alusel.

  (2) Toetuse määramisel on sotsiaaltöötajal õigus küsida pere- või eriarsti arvamust toetuse määramise vajaduse kohta.

  (3) Toetuse suurus on üldjuhul 50 % isiku kanda jäävast ravimi, prilliklaaside, abivahendi või teenuse maksumusest. Toimetulekupiiri tagamiseks võib erandkorras eraldada taotlejale toetust suuremas ulatuses.

§ 8.   Lastelaagri tuusikute hüvitamine ja valla poolt korraldatavate lastelaagrite toetamine

  (1) Riiklikult osaliselt doteeritavate lastelaagrituusikute jääkmaksumuse võib kompenseerida kuni 100 % ulatuses.

  (2) Valla poolt korraldatavaid lastelaagreid toetatakse valla eelarves selleks vahendite olemasolu korral vastavalt eelarve koostamise käigus esitatud taotlustele.

§ 9.   Ravikindlustusega hõlmamata isikutehädavajalikeravikulude kompenseerimine

  (1) Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud kompenseeritakse ainult eelneval kokkuleppel vallavalitsusega ning vallavalitsuse garantiikirja alusel.

  (2) Arstiabi kulude kompenseerimiseks ravikindlustusega hõlmamata isikule tasutakse ravikulude arve raviteenuseid osutanud asutusele.

§ 10.   Üritusel osalemise või ürituse korraldamise toetus

  Sihtgrupile ja/või sihtgrupi esindusorganisatsiooni poolt korraldatud üritusel osalemiseks võib eraldada toetust kolme- ja enamalapselisele perele, eakale ja puudega isikule 50 % ulatuses isiku osalemiskuludest.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

§ 11.   Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks

  (1) Toetus on ette nähtud toidu, kütte või küttekolde remondi või hooldamise, laste koolitarvete, töövihikute, koolirõivaste, huviringide, spordivahendite, koolisõidu, keelepraktika, suvelaagri jms eest tasumiseks.

  (2) Toetust (v.a. küttetoetust) makstakse üldjuhul vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealisi või töötute pereliikmetega peredele toimetuleku tagamiseks.

  (3) Küttekolde remondi või hooldamise toetust makstakse üldjuhul töötute või vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealine või üksikutele pensioniealistele isikutele toimetuleku tagamiseks.

  (4) Küttetoetuse võib määrata üksikule pensioniealisele isikule või töövõimetuspensionärile või vähekindlustatud peredele, mille hulgas on alaealine, kui isiku või pere sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla kahekordset toimetulekupiiri ja isikul või perel puudub metsamaa või raieõigusega metsamaa pind ei taga vajalikku küttepuude aastast kogust.

  (5) Toetust (v.a. küttetoetust ja küttekolde remondi ja hoolduse toetust) võib määrata taotlejatele kuni 3 korda aasta jooksul volikogu kehetestatud piirmäära ulatuses.

  (6) Küttetoetust ja küttekolde remondi või hoolduse toetust võib määrata taotlejale 1 kord aasta jooksul volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.

  (7) Erandkorras, sõltuvalt toetuse taotlemise põhjusest, võib vallavalitsus määrata toetust lastega peredele ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab käesoleva korraga kehtestatud piirmäära, kui toetuse andmisega hoitakse ära pere sattumine kriisiolukorda.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

§ 12.   Toetus isiku hooldamiseks üldhoolekandeasutuses

  (1) Toetust üldhooldekodu kohatasu osaliseks tasumiseks omavalitsuse eelarvest võib taotleda eakas või puudega isik, kes ei ole ise suuteline toime tulema, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada avahooldusteenusega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole oma toimetulekuraskuste tõttu eaka hooldust suutelised tagama.

  (2) Hooldatav või tema seadusjärgsed ülalpidajad on kohustatud tasuma vähemalt 70 % hoolduskuludest.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja tal puudub isiklik vara ning tema hooldust ei ole võimalik korraldata muul viisil, võib eraldada toetust isiku hoolduskulude katteks kogu puudujääva summa ulatuses peale isiku pensioni tasumist hoolduskuludeks.

  (4) Kui hooldust vajaval isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, kuid hooldataval on kinnisvara, võib vallavalitsus sõlmida lepingu isikuga ja hoolekandeasutusega ülalpidamiskulude katmiseks hooldatava olemasoleva vara arvelt. Vallavalitsus võtab sellisel juhul endale kohustuse hooldada isikut elu lõpuni.

§ 13.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetust makstakse puuetega inimestele, puuetega laste vanematele, eakatele või vähekindlustatud peredele arsti juurde või rehabilitatsiooniasutusse sõiduks kuludokumentide alusel kuni 50 % ulatuses sõidukulude maksumusest.

  (2) Kütusekulu kompenseerimisel kompenseeritava kulu arvestuse aluseks võib olla kütusekulu mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

§ 14.   Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks

  (1) Toetust sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks makstakse rehabilitatsiooniplaani alusel raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatavate alljärgnevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste puhul:
  1) isikliku abistaja teenus;
  2) tugiisiku teenus;
  3) psühholoogi teenus;
  4) logopeedi teenus;
  5) füsioteraapia teenus;
  6) muud rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenused või abivahendid, mis toetavad puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

  (2) Toetusi määratakse ja makstakse vallavalitsuse korralduse alusel puudega laste ja nende perede individuaalsest abivajadusest lähtuvalt ühekordselt või kindlaks perioodiks.

  (3) Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga eelarves.

§ 15.   Vältimatu abi

  Vältimatut abi osutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 281 sätestatud korrale.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED 

§ 16.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale, kes on lapse sünni hetkeks rahvastikuregistrisse kantud Noarootsi valla elanikuna ning laps registreeritakse rahvastikuregistris Noarootsi valla elanikuna. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapsevanema avalduste (lisa 2 ja 3) alusel kahes võrdses osas - ½ peale lapse sündi ja ½ lapse ühe aasta ja kuue kuuseks saamisel aastaseks saamisel juhul, kui laps ja lapsevanem on katkematult olnud Noarootsi valla elanikud.

  (3) Sünnitoetuse määra kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 17.   Kooliminekutoetus

  (1) Kooliminekutoetust makstakse lapsevanemale, kelle enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja, makstakse lapse koolimineku-toetus välja eestkostjale või hooldajale.

  (2) Juhul kui laps, kellel on õigus saada kooliminekutoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus vallavalitsuse korralduse alusel hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

  (3) Väljaspool Eesti vabariiki kooli mineva lapse lapsevanem esitab kooliminekutoetuse saamiseks vallavalitsusele avalduse (lisa 5).
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

  (4) Kooliminekutoetuse määra kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

§ 18.   Vanaduspensionäride ja lasterikaste perede ravimitoetus

  (1) Ravimitoetust makstakse vanaduspensionärile või vähemalt kolmelapselisele perele ravimite hüvitamiseks üks kord aastas kuludokumentide alusel.

  (2) Ravimitoetuse suuruse kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus makstakse rahvastikuregistrisse Noarootsi valla elanikuna kantud isiku surma korral matuse korraldajale avalduse alusel (lisa 4).

  (2) Omasteta isiku surma korral katab matusekulud täies ulatuses Noarootsi vald, kui seda ei ole võimalik teha isiku säästude või vara arvelt.

  (3) Matusetoetuse määra kehtestab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

4. peatükk MUUD TOETUSED 

§ 20.   Laste jõulutoetus

  (1) Jõulutoetust eraldatakse lastele alates 1. eluaastast kuni 4. klassini kaasaarvatud.

  (2) Toetuse moodustab kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

§ 21.   Lasteaia lõpetaja või koolilõpetaja toetus

  (1) Lasteaia lõpetajale eraldatakse lasteaia kevadpeoks toetus, mille moodustavad kingitus ja lilled vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Igale Noarootsi Kooli lõpetajale antakse toetuse raames kingitus ja lilled.

  (3) Koolilõpetaja toetus eraldatakse kooli, gümnaasiumi ja kutseõppe lõpetajale.

  (4) Põhikooli kiituskirjaga (eksami tulemis ei arvestata) või hindega 4-5 lõpetajad, kutseõppeasutuse kiituskirjaga, gümnaasiumi medaliga ning kõrgkooli cum laude lõpetajatele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald, makstakse rahalist toetust vallavolikogu poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud määras.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

§ 22.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Sünnipäevatoetus määratakse isikule tema 70., 75., 80., 85., 90., 95. ning enama sünnipäeva puhul.

  (2) Sünnipäevatoetuse saajate igakuise nimekirja koostab sotsiaaltöötaja.

  (3) Sünnipäevatoetuse moodustab õnnitluskaart ja kingitus, mille väärtus sõltub vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite suurusest.

5. peatükk SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE 

§ 23.   Sotsiaaltoetuse avalduse esitamine

  (1) Sotsiaaltoetuse taotleja esitab Noarootsi Vallavalitsusele vormikohase avalduse (lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4 või lisa 5).
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse avalduses märgib taotleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, perekonna koosseisu, sissetulekud, väljaminekud ning selgitab abivajaduse põhjuse, samuti märgib avalduse esitamise kuupäeva ja allkirja.

  (3) Koos sissetulekust sõltuva toetuse avaldusega esitab taotleja sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

  (4) Sotsiaaltöötajal on õigus avalduse õigsuse kontrollimiseks hankida lisateavet (sh andmeid leibkonna kohta) ning nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid (sh kulusid tõendavaid dokumente toetuse sihtotstarbe tõendamiseks).

  (5) Kui abivajaja ise ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on vajadusel avalduse esitamise õigus sotsiaaltöötajal, lasteaia- ja koolitoidu toetuse puhul on avalduse esitamise õigus ka lasteaiaõpetajal või kooli esindajal.

§ 24.   Sotsiaaltoetuse avalduse läbivaatamine

  (1) Sissetulekust sõltuvate toetuste avaldused vaadatakse läbi kuni kaks korda kuus.

  (2) Sissetulekust sõltumatute toetuste avaldused vaadatakse läbi üldjuhul 5 tööpäeva jooksul peale avalduse laekumist.

6. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE ALUSED 

§ 25.   Sissetulekust sõltumatute toetuste määramine

  Sissetulekust sõltumatud toetused määratakse käesolevas korras sätestatud alustel ning volikogu kehtestatud määrades.

§ 26.   Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Sotsiaaltoetust määratakse reeglina sotsiaalsete erivajadustega inimestele (leibkondadele), kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kahekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri, vajalike kulutuste osaliseks või erandkorras täielikuks katmiseks, eesmärgiga säilitada taotleja või tema leibkonna võimalikult iseseisev toimetulek. Kui mõne sissetuleku suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.

  (2) Sissetulekute varjamise või valeandmete esitamise korral katkestab vallavalitsus toetuse menetluse. Esitatud valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

  (3) Toetuse suurus sõltub eelarveaastas sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja või tema seadusjärgse ülalpidaja sissetulekutest ning taotleja põhjendatud vajadusest.

  (4) Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägemata asjaolude puhul on vahendite olemasolu korral õigus määrata toetust ka suurema netosissetulekuga peredele või kehtestatud piirmäärast suurema summa ulatuses.

  (5) Toetus määratakse taotleja avalduse ja sotsiaaltöötaja poolt kontrollimise tulemusena olukorrale antud hinnangu alusel Noarootsi Vallavalitsuse korraldusega, milles on ära näidatud:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja elukoht;
  3) toetuse suurus;
  4) toetuse liik;
  5) toetuse väljamaksmise viis.

  (6) Sotsiaaltoetuse määramise või määramisest keeldumise korralduse koopia edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul peale vastuvõtmist.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 27.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  (1) Vallavalitsuse korraldusega määratud toetus kantakse taotleja Eestis tegutseva panga arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast 5 tööpäeva jooksul peale teatavakstegemist.
[RT IV, 26.01.2016, 4 - jõust. 29.01.2015]

  (2) Teenuste eest tasumiseks määratud toetuse puhul on vallavalitsusel õigus kanda toetus teenuse osutaja pangaarvele.

§ 28.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juuni 2014.

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Sünnitoetuse avaldus I

Lisa 3 Sünnitoetuse avaldus II

Lisa 4 Matusetoetus

Lisa 5 Kooliminekutoetuse avaldus

/otsingu_soovitused.json