Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luunja valla keskraamatukogu ja Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2017, 6

Luunja valla keskraamatukogu ja Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 11.01.2017 nr 22

Määrus kehtestatakse Luunja Vallavolikogu 29.10.2015. a määruse nr 47 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskse põhimääruse § 8 lg 1 ja 26.03.2015. a määruse nr 16 Luunja valla keskraamatukogu põhimääruse § 5 lg 2 alusel

§ 1.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Luunja valla keskraamatukogu direktori ja Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskse direktori (edaspidi direktor) vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras.

  (2) Konkursi asutuse direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja Luunja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

§ 2.   Konkursiteade

  (1) Konkursiteade avaldatakse valla veebilehel, võimalusel valla infolehes ja ühes interneti tööportaalis arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursiteate avaldamise päevast arvates.

  (2) Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) asutuse nimi ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) asutuse direktori kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  5) koos avaldusega konkursikomisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

  (3) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast arvates.

§ 3.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi viib läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud konkursikomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

  (3) Komisjonile esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

§ 4.   Komisjoni kokkukutsumine

  Vallasekretär korraldab komisjoni liikmetele dokumentidega tutvumise vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist ja kutsub kokku esimese koosoleku.

§ 5.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (3) Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega.

  (4) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumentidevooru ja vestlusvooru.

§ 6.   Komisjoni esimene koosolek

  Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
  2) kinnitatakse esitatud dokumentide alusel kandidaadi vastavust ametikohale kandideerimiseks;
  3) otsustatakse kandidaatide vestlusvooru kutsumine;
  4) määratakse kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava;
  5) otsustatakse muud komisjoni pädevusse kuuluvad küsimused.

§ 7.   Komisjoni koosoleku protokollimine

  Komisjoni koosolekud protokollib protokollija ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija. Protokolli märgitakse komisjoni liikmete eriarvamused ja märkused.

§ 8.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada lisateavet asutuse kohta, mille direktori ametikohale ta kandideerib.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal. Iga kandidaadiga vesteldakse vestlusvoorus eraldi.

§ 9.   Kandidaatide pingerea moodustamine

  (1) Peale vestlusvooru läbiviimist võtab komisjon iga vestlusvoorus osalenud kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
  3) tunnistada kandidaat vestlusvooru mitteilmunuks.

  (2) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatidest koostab komisjon kandidaatide pingerea, mille esitab vallavanemale otsuse tegemisele järgneval tööpäeval pingereas esikohal oleva või tema loobumise korral järgmise kandidaadiga töölepingu sõlmimiseks.

§ 10.   Töölepingu sõlmimine

  Vallavanem sõlmib konkursi võitnud isikuga töölepingu kahe nädala jooksul vallavalitsuse poolt ametisse kinnitamise päevast arvates.

§ 11.   Töölepingu sõlmimata jätmine

  Vallavanem ei sõlmi temale esitatud isikuga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avaldusega direktori ametikohast;
  2) isik ei ole ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haigestumise või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

§ 12.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon otsustas loobuda kandidaadi esitamisest ametisse kinnitamiseks.

  (2) Kui vallavanem ei sõlminud töölepingut käesoleva korra § 9 lg 2 pingerea alusel või § 11 loetletud asjaoludel, loetakse konkurss luhtunuks.

  (3) Kui vallavalitsus ei ole ühe kuu jooksul konkursi luhtumisest arvates oma korraldusega kuulutanud välja uut konkursi või määranud uue konkursi läbiviimise tähtaega on vallavanemal õigus sõlmida direktori leidmiseni määratud kohusetäitjaga tööleping direktori ametikohustuste täitmiseks.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavalitsuse 29.05.2008. a määrus nr 171 Luunja valla rahvaraamatukogu juhataja valimise kord.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Anderson
Vallavanem

Aime Koor
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json