Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Töötajate palgakorralduse alused

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2017, 12

Töötajate palgakorralduse alused

Vastu võetud 16.10.2013 nr 5
RT IV, 23.10.2013, 52
jõustumine 26.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT IV, 07.02.2014, 2410.02.2014, rakendatakse 01.01.2014
28.01.2015RT IV, 03.02.2015, 2006.02.2015, rakendatakse 01.01.2015
09.12.2015RT IV, 18.12.2015, 1501.01.2016
18.01.2017RT IV, 26.01.2017, 129.01.2017, rakendatakse 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tõlliste Vallavolikogu 18. juuni 2012. a määruse nr 9 „Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Tõlliste Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate (v. a munitspaalkool) töö tasustamist.
[RT IV, 18.12.2015, 15 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Asutuse aasta palgafondi planeerimisel võetakse aluseks töötajate koosseis ja palgamäärad.

 (3) Töötasu kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest ja käesolevast määrusest.

 (4) Töötaja palgatingimuste muutmine võib toimuda seaduses sätestatud korras kooskõlas käesoleva määrusega.

 (5) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Tööaja arvestus toimub tööaja arvestamise tabeli alusel, mille koostamise eest vastutab asutuse juht.

§ 2.  Palgaaste ja palgamäär

 (1) Põhipalk on palgaastmele vastav ühe kuu palgamäär. Põhipalga määramisel arvestatakse töötaja tööalast kompetentsust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid (töö intensiivsus jms.) Pedagoogide põhipalk määratakse 35 tunni eest nädalas, teistel töötajatel 40 tunni eest nädalas.

 (2) Töötajate palgaastmed on jagatud palgagruppidesse (Lisa 1).

 (3) Töötajale määratakse palgamäär lähtudes palgaastme grupist ja palgaastmest (Lisa 2).

 (4) Töötaja palgaastet on võimalik muuta sama palgagrupi sees ametikohal tehtava töö muutumisel, vastutuse suurenemisel ning tööülesannete lisandumisel, mis fikseeritakse töötaja ametijuhendis. Ettepaneku palgaastme muutmiseks või muutmata jätmiseks teeb asutuse juht ametikoha ümberhindamisel. Palgaastme muutmine fikseeritakse kokkuleppel töötajaga töölepingus.

 (5) Katseajal võib töötajale määrata ettenähtud palgaastmetest madalaima astme. Palgaastet võib tõsta pärast katseaja lõppu, kusjuures katseaeg lõpeb töötaja kutseoskuste, võimete ja isikuomadustele vastavuse hindamisega, mis vormistatakse kirjalikult ametialase vestluse tulemusel.

 (6) Rahvamaja huviringide juhendajad töötavad töövõtulepingu alusel. Tunnitasu ringijuhile määrab rahvamaja juhataja vastavalt eelarvele. Tunnitasu fikseeritakse töötajaga sõlmitavas töövõtulepingus.

§ 3.  Lisatasu ja ühekordsed preemiad

 (1) Töötajale võib maksta lisatasu asendamise, nõutavast tulemuslikuma töö ja täiendavate tööülesannete täitmise eest vastavalt eelarvele. Täiendavateks tööülesanneteks loetakse töötaja ametijuhendis nimetamata tööülesandeid ja vahetu juhi antud ülesandeid.

 (2) Toetust ja ühekordset preemiat, mida makstakse asutuse kõikidele töötajatele ühesuguste põhimõtete alusel, makstakse ilma täiendava sellekohase otsuseta kinnitatud palgafondi piires ka asutuse juhile.

§ 4.  Sotsiaalne garantii

  Vanaduspensionile siirdumisel makstakse töötajale hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses, kui ta on töötanud mistahes Tõlliste valla hallatavas asutuses viimased kümme aastat.

§ 41.  Haigushüvitis

  Töötajale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel teise ja kolmanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust.
[RT IV, 26.01.2017, 1 - jõust. 29.01.2017, rakendatakse 01.01.2017]

§ 5.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud keskmise töötasu maksmise korra alusel.

 (2) Puhkusetasu makstakse töötajale hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

 (3) Puhkusetasu maksmise aluseks on vallavanema käskkirjaga kinnitatud puhkuste ajakava, mis koostatakse hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.

 (4) Puhkuse katkestamise korral tasaarvestatakse töötajale välja makstud puhkusetasu puhkusejärgselt arvestatud esimese palgaga.

 (5) Tasemekoolitusega seotud õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse keskmist töötasu seaduses sätestatud korras.

§ 6.  Töötasu maksmine

 (1) Töötasu makstakse üks kord kuus.

 (2) Töötasu makstakse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.

 (3) Töötasust võib ilma töötaja nõusolekuta seaduses ettenähtud alusel, korras ja ulatuses kinni pidada seadusega kehtestatud makse, määratud trahve ja muid summasid.

 (4) Kui töötajale on arvestusvea tõttu makstud rohkem palka või hüvitist, võib selle kinni pidada kolme kuu jooksul arvestades töötaja pangaarvele kandmise päevast, kui töötaja ei vaidle nende kinnipidamise aluse või suuruse vastu.

§ 7.  Palgatingimuste täitmise kontroll

 (1) Palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab asutuse juht.

 (2) Palgafondi kasutamist kontrollib töötasusid arvestav raamatupidaja, kes informeerib kontrolli tulemustest vallavalitsust. Vallavalitsusel on õigus teostada teenistuslikku järelevalvet asutuste juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Uue palgamäära kehtestamisel ei tohi see olla väiksem eelmisest palgamäärast.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 18.12.2015, 15 - jõust. 01.01.2016]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Palgagrupid
[RT IV, 26.01.2017, 1 - jõust. 29.01.2017, rakendatakse 01.01.2017]

Lisa 2 Palgaastmed ja -määrad
[RT IV, 26.01.2017, 1 - jõust. 29.01.2017, rakendatakse 01.01.2017]