SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 19

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 17.01.2018 nr 2
RT IV, 26.01.2018, 2
jõustumine 01.02.2018, paragrahve 5 ja 6 rakendatakse alates 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2018RT IV, 27.02.2018, 2202.03.2018
15.11.2018RT IV, 23.11.2018, 526.11.2018
21.03.2019RT IV, 27.03.2019, 301.04.2019
16.08.2019RT IV, 29.08.2019, 201.09.2019
27.08.2020RT IV, 04.09.2020, 315.09.2020
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 1326.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetuste määrad

  (1) Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi makstakse vallaelanikuks olemise väärtustamiseks.

  (2) Toetuste määrad kehtestab Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põlva vald.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangut ei rakendata määruse paragrahvis 6 ning paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse suhtes.

2. peatükk Toetuse liigid ja kirjeldus 

§ 4.   Sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) esimesse klassi astuja toetus;
  4) jõulutoetus.

§ 5.   Sünnitoetus

  (1) Toetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või isikul, kelle juures on laps lepingu alusel perekonnas hooldamisel.

  (2) Toetus määratakse tingimusel, et lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.
[RT IV, 04.09.2020, 3 - jõust. 15.09.2020]

  (3) Toetust makstakse kahes võrdses osas:
  1) esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
  2) teine osa makstakse lapse 1-aastaseks saamisel.

  (4) Mitmikute sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse eest.

  (5) Toetust ei määrata, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

  (6) Toetuse esimest osa on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale sünni registreerimist rahvastikuregistris, toetuse teist osa kolme kuu jooksul peale lapse 1-aastaseks saamist.
[RT IV, 04.09.2020, 3 - jõust. 15.09.2020]

  (7) Toetus makstakse välja juhul, kui lapse eest ei ole saadud sünnitoetust teisest kohalikust omavalitsusest.
[RT IV, 04.09.2020, 3 - jõust. 15.09.2020]

§ 6.   Matusetoetus

  (1) Toetust makstakse:
  1) surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elanud isiku surma korral matuse korraldajale või;
  2) erandkorras matuse korraldajale, kes on rahvastikuregistri andmetel Põlva valla elanik ning kes taotleb toetust isiku matmise kuludeks, kellel puudus rahvastikujärgne elukoht või kelle eest ei ole saadud matusetoetust teisest kohalikust omavalitsusest.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.
[RT IV, 29.08.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.

§ 7.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.

  (2) Erandjuhul makstakse toetus lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis, kui:
  1) lapse erivajadustele vastavat kooli Põlva vallas ei ole;
  2) lapse registrijärgsele elukohale lähim kool asub teise omavalitsuse haldusterritooriumil.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini.

§ 8.   Jõulutoetus

  (1) Toetus antakse jõulupakina:
  1) Põlva valla haldusterritooriumil asuvas koolieelses lasteasutuses käivatele lastele;
  2) Põlva valla haldusterritooriumil asuvate koolide esimeses kooliastmes õppivatele lastele;
  3) koolieelses lasteasutuses mittekäivatele lastele alates esimesest eluaastast.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 23.09.2022, 13 - jõust. 26.09.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 23.09.2022, 13 - jõust. 26.09.2022]

  (4) Käesolevas paragrahvis määratlemata juhtudel määratakse ja makstakse toetus vallavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

3. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja elukoht;
  3) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) pangakonto number;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri.

  (2) Määruse paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud toetuse saamiseks taotlust ei esitata.

§ 10.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta teeb volitatud ametnik 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
  3) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest.

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates taotluses näidatud arvelduskontole või erandjuhul sularahas.

  (2) Toetuse võib kanda kolmanda isiku arvelduskontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

§ 12.   Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetus makstakse tagasi vabatahtlikult või nõutakse toetuse saajalt tagasi.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 14.   Üleminekusätted

  (1) Määruse paragrahvis 5 sätestatut sünnitoetust makstakse lastele, kes on sündinud 01.01.2018 või hiljem.

  (2) Lastele, kes on sündinud 2016. või 2017. aastal, makstakse sünnitoetus lapse sündimise päeval kehtinud Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla või Vastse-Kuuste valla õigusaktidega kehtestatud korras ja määras.
[RT IV, 27.02.2018, 22 - jõust. 02.03.2018]

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.   Määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

  (2) Määruse paragrahve 5 ja 6 rakendatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json