SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 20

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 17.01.2018 nr 3
RT IV, 26.01.2018, 3
jõustumine 01.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 27.03.2019, 301.04.2019
20.02.2020RT IV, 28.02.2020, 402.03.2020
30.06.2020RT IV, 08.07.2020, 201.08.2020
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 1326.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid ning toetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Toetuste eesmärgid ja määrad

  (1) Toetust makstakse valla elanikele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.

  (2) Toetuste määrad kehtestab Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetus määratakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põlva vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõigetes 2–5 nimetatud juhtudel.

  (2) Toetus määratakse taotlejale, kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra.

  (3) Määruse paragrahvis 8 nimetatud toetus määratakse isikule, kelle taotlemisele eelnenud kuue kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra.

  (4) Erandjuhul ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piirangut määruse paragrahvi 9 lõikes 2 ja paragrahvis 10 nimetatud toetuse suhtes.

§ 4.   Toetuse taotlemise tähtaeg

  Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

2. peatükk Toetuse liigid ja kirjeldus 

§ 5.   Toetuse liigid

  Toetused on:
  1) koolitoetus;
  2) laste- ja noortelaagri toetus;
  3) toidukulutoetus;
  4) ravitoetus;
  5) [kehtetu - RT IV, 08.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  6) küttetoetus;
  7) ühekordne toetus;
  8) vanaduspensionäri jõulutoetus.

§ 6.   Koolitoetus

  Toetus määratakse õpilase õppekulude, sealhulgas huviharidusega seotud kulude, koolitarvete, riiete, jalanõude ja muude vajalike kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

§ 7.   Laste- ja noortelaagri toetus

  Toetus määratakse laagrikulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

§ 8.   Toidukulutoetus

  (1) Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva koolieelse lasteasutuse toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetus määratakse kuni kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. jaanuar ja 1. veebruar kuni 31. august. Taotlus esitatakse vastavalt 15. septembriks või 15. jaanuariks.

§ 9.   Ravitoetus

  (1) Toetus määratakse retseptravimite ja invatehniliste abivahendite rentimise või soetamise kulude hüvitamiseks.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Toetus prillide soetamiseks määratakse üldjuhul prilliklaaside maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni 26-aastasele kuludokumendi alusel.

  (3) Toetus retseptiravimite kulude osaliseks hüvitamiseks määratakse kuludokumentide alusel.

  (4) Toetus invatehniliste abivahendite ostmiseks või rentimiseks määratakse isikule, kes haiguse või puude tõttu vajab abivahendit, omaosaluse kulude osaliseks hüvitamiseks pere- või eriarsti tõendi või kulu tõendava dokumendi alusel.

  (5) Ravikindlustuseta isikute ravikulud kompenseeritakse tingimusel, et enne raviasutusse pöördumist on Põlva Vallavalitsus väljastanud ravikindlustuseta isikule garantiikirja kulude kompenseerimise kohta.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

§ 10.   Hoolekandeasutuse kohamaksu toetus
[Kehtetu - RT IV, 08.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 11.   Küttetoetus

  (1) Toetus määratakse üksikule vanadus- või töövõimetuspensionärile, kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust täitma.
[RT IV, 28.02.2020, 4 - jõust. 02.03.2020]

  (2) Erandkorras võib sotsiaalabikomisjoni ettepanekul toetuse määrata toimetulekuraskustes isikule või perekonnale.
[RT IV, 28.02.2020, 4 - jõust. 02.03.2020]

§ 12.   Ühekordne toetus

  (1) Toetus määratakse käesolevas määruses määratlemata juhtudel muude ettenägemata vajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud isiku või pere sotsiaalselt abitust olukorrast välja aitamiseks.

  (2) Erandkorras võib ühekordse toetuse määrata isikule või perele, kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on üle riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordse määra.
[RT IV, 28.02.2020, 4 - jõust. 02.03.2020]

§ 121.   Vanaduspensionäri jõulutoetus

  (1) Toetust määratakse ja makstakse vanaduspensionärile, kelle tulu on väiksem või võrdne 2,5-kordse toimetulekutoetuse määraga.

  (2) Toetuse avaldusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1. detsembrini.
[RT IV, 23.09.2022, 13 - jõust. 26.09.2022]

3. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 13.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab õigustatud isik vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja elukoht;
  3) taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  4) toetuse vajaduse põhjendus;
  5) pangakonto number;
  6) isiku kinnitus perekonnaseaduse järgi kohustatud ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 28.02.2020, 4 - jõust. 02.03.2020]

§ 14.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse taotleja vajadusest, valla eelarves kalendriaastaks toetuste maksmiseks ette nähtud rahalistest vahenditest ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekust, varanduslikust seisust ja eluasemekuludest.

  (2) Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga abielus või vabaabielus ning on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja alaealisi lapsi.

  (3) Toetuse määramisel ei arvata sissetulekute hulka:
  1) riigieelarve vahenditest makstavaid ühekordseid sotsiaaltoetusi;
  2) vallaeelarve vahenditest makstavaid sotsiaaltoetusi;
  3) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi;
  4) riigi tagatisel antud õppelaenu;
  5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
  6) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust.

  (4) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta, mis on 200 eurot või väiksem, teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta, mis on suurem kui 200 eurot, teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT IV, 27.03.2019, 3 - jõust. 01.04.2019]

  (6) Sotsiaalabikomisjon võib teha ettepanekuid toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta.

§ 15.   Toetuse määramisest keeldumise alused

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
  3) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui kahel korral mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast vallavalitsuse või Töötukassa poolt pakutaval toimetulekut või töölesaamist abistaval teenusel või rehabilitatsiooniprotsessis;
  6) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste või muu abiga;
  7) toetuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused;
  8) taotleja on eelnevalt eraldatud toetust kasutanud mittesihipäraselt.

§ 16.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates taotluses näidatud pangakontole või erandjuhul sularahas.

  (2) Toetuse võib kanda kolmanda isiku pangakontole toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel.

§ 17.   Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine

  Alusetult saadud toetuse tagasinõudmine toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31–35 sätestatud korras.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 19.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json