Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 28

Hankekord

Vastu võetud 18.01.2018 nr 2
jõustumine 01.02.2018

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Hankekord reguleerib Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatava asutuse riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

§ 3.   Hankeplaan

  (1) Asjade ostmine ja teenuste tellimine eeldatava maksumusega alates 30 000 eurost (ilma käibemaksuta) ning ehitustööde tellimine eeldatava maksumusega alates 60 000 eurost (ilma käibemaksuta) kinnitatakse hankeplaanina vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist. Hankeplaani täpsustatakse vajadusel teisel poolaastal.

  (2) Hankeplaanis näidatakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hanke eeldatav maksumus;
  3) hanke algatamise aeg;
  4) hankelepingu täitmise tähtaeg;
  5) riigihanke eest vastutav isik.

  (3) Hankeplaan avaldatakse Otepää valla veebilehel.

§ 4.   Riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav ametnik.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik:
  1) korraldab riigihanke alusdokumentide koostamise;
  2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks vajalikud toimingud;
  3) annab selgitusi riigihanke alusdokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  4) korraldab pakkujatelt asjakohaste selgituste või selgitamist võimaldavate dokumentide nõudmise;
  5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja ja valmistab ette vajalikud materjalid;
  6) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
  7) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
  8) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.

§ 5.   Hankekomisjon

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamiseks moodustatakse nõuandva õigusega hankekomisjon. Vajadusel võib hankekomisjoni moodustada ka lihthanke korraldamiseks.

  (2) Hankekomisjon:
  1) kiidab heaks riigihanke alusdokumendid;
  2) avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise;
  3) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkujate või taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamiseks, pakkujate või taotlejate kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks, kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks, hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks ja pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

  (3) Hankekomisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena. Komisjoni juhib ja komisjoni vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke eest vastutav isik.

  (4) Hankekomisjoni töö vorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

  (5) Hankekomisjoni koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed. Komisjoni liikmel on õigus lisada komisjoni otsusele oma kirjalik eriarvamus.

  (6) Hankekomisjonil on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees on esitanud oma seisukoha elektrooniliselt või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Esitatud seisukohtade alusel koostab komisjoni esimees hääletusprotokolli.

§ 6.   Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamine

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) riigihanke eest vastutav isik;
  4) hankekomisjoni koosseis;
  5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse riigihanke alusdokumendid.

  (2) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine toimub hankekomisjoni motiveeritud ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
  1) hanke nimetus;
  2) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  3) riigihanke eest vastutav isik;
  4) vajadusel hankekomisjoni koosseis.

  (2) Pakkumuse tunnistab edukaks vallavalitsus oma korraldusega.

§ 8.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Lepingu sõlmimisel, mille maksumus jääb alla lihthanke piirmäära, tuleb järgida rahaliste vahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolul erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Konkurentsi olemasolul teeb riigihanke eest vastutav isik või temaga kooskõlastatult vallavalitsuse hallatava asutuse juht ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule. Konkurentsi puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib ettepaneku pakkumuse esitamiseks teha ühele isikule.

  (3) Pakkumuse tunnistab edukaks riigihanke eest vastutav isik või temaga kooskõlastatult vallavalitsuse hallatava asutuse juht, kes teeb vallavanemale või teda asendavale isikule ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5000 eurost (ilma käibemaksuta) kuni 299 999,99 euroni (ilma käibemaksuta), ja eriteenuste puhul 5000 eurost (ilma käibemaksuta) kuni 59 999,99 euroni (ilma käibemaksuta), tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro (ilma käibemaksuta), võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

  (2) Vallavalitsuse nimel sõlmib lepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

  (3) Hankelepingu maksumusega alla 6000 euro (ilma käibemaksuta) võib sõlmida suuliselt. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse või ehitustöö eest tasumine arve alusel.

  (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 11.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vastav isik taandatakse riigihanke korraldamisest.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a määruse nr 3 „Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine“ §-d 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a määrus nr 10 „Riigihangete läbiviimise kord“;
  2) Puka Vallavolikogu 30. aprilli 2014. a määrus nr 4 „Hankekord“;
  3) Sangaste Vallavolikogu 29. märtsi 2012. a määrus nr 5 „Hankekord“.

  (3) Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json