Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Otepää Kultuurikeskused põhimäärus

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 29

Otepää Kultuurikeskused põhimäärus

Vastu võetud 18.01.2018 nr 1
jõustumine 01.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Otepää Kultuurikeskused (edaspidi kultuurikeskus) on Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Kultuurikeskus on kohalikule elanikkonnale kultuurilist ja meelelahutuslikku tegevust pakkuv asutus.

 (3) Kultuurikeskuse asukoht on Virulombi tn 2, Otepää vallasisene linn, Otepää vald, Valga maakond.

 (4) Kultuurikeskusel on oma alaeelarve Otepää valla eelarves.

 (5) Kultuurikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Otepää Vallavolikogu.

 (6) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Kultuurikeskuse ülesanded ja tegevuse korraldamine

 (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
 1) rahvakultuuri ringide töö korraldamine;
 2) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
 3) vallaelanike vaba aja veetmise korraldamine;
 4) kursuste ja õpiringide korraldamine;
 5) kultuuriürituste korraldamine;
 6) professionaalse kultuuri (filmi-, muusika-, etendus-, kujutava kunsti) vahendamine;
 7) tegevusega seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 8) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega valla kultuurielu korraldamisel;
 9) kultuurisündmuste turundustegevuse korraldamine.

 (2) Kultuurikeskus täidab ülesandeid oma struktuuriüksuste kaudu. Kultuurikeskuse struktuuriüksused on:
 1) Otepää kultuurimaja, mille asukoht on Virulombi tn 2, Otepää vallasisene linn;
 2) Puka kultuurimaja, mille asukoht on Kesk tn 47, Puka alevik;
 3) Sangaste kultuurimaja, mille asukoht on Valga mnt 7, Sangaste alevik;
 4) Nõuni kultuurimaja, mille asukoht on Maakultuurimaja, Nõuni küla.

 (3) Struktuuriüksus tagab:
 1) kultuurikeskuse ülesannete täitmise valla erinevates piirkondades;
 2) kultuurikeskuse tegevuse korraldamise lähtuvalt piirkonna inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

§ 3.  Kultuurikeskuse õigused ja kohustused

  Kultuurikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
 1) osutada kultuurikeskuse kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, ürituste korraldamine jne);
 2) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Otepää valla asutustelt;
 3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires kultuurikeskuse nimel lepinguid;
 4) kasutada kultuurikeskuse valduses olevat vallavara Otepää Vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
 5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 4.  Kultuurikeskuse juhtimine

 (1) Kultuurikeskuse juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Juhataja:
 1) korraldab kultuurikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
 2) vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu ning kultuurikeskuse valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 3) koostab kultuurikeskuse eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 4) esindab kultuurikeskust ning sõlmib kultuurikeskuse nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
 5) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Kultuurikeskuse personal

 (1) Kultuurikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest.

 (2) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (3) Kultuurikeskuse töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu juhataja.

§ 6.  Kultuurikeskuse vara, finantseerimine ja järelevalve

 (1) Kultuurikeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kultuurikeskust finantseeritakse vallaeelarvest, tema tegevusega seotud tasulistest teenustest, annetustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (3) Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

 (4) Kontrolli kultuurikeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 7.  Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Otepää Vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Otepää Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a määrus nr 12 „Nõuni Maakultuurimaja põhimäärus“;
 2) Puka Vallavolikogu 27. juuni 2013. a määrus nr 8 „Puka ja Aakre rahvamajade põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub 1. märtsil 2018. a.

Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json