Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine

Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 18.02.2010 nr 3
RT IV, 12.04.2013, 15
jõustumine 25.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2013RT IV, 12.04.2013, 515.04.2013
18.01.2018RT IV, 26.01.2018, 2801.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Otepää vallavara eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Otepää valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.

  (2) Eeskiri ei reguleeri vallavara erastamist erastamisseaduse mõttes.

§ 2.   Vallavara mõiste

  Vallavaraks käesoleva eeskirja tähenduses on Otepää valla (edaspidi vald) omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 3.   Vallavara valitsejad

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) vallavolikogu;
  2) vallavalitsus;
  3) vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 4.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara valitseja valitsemisel olevat vallavara võib anda teise valitseja kasutusse. Sellise kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akt koostatakse kahes eksemplaris ja selles märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 5.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korra järgimise kohustuse puudumise korral
[Kehtetu - RT IV, 26.01.2018, 28 - jõust. 01.02.2018]

§ 6.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korras
[Kehtetu - RT IV, 26.01.2018, 28 - jõust. 01.02.2018]

§ 7.   Laenu või muu rahalise kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu või muud rahalist kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavalitsus, kui käesolevas eeskirjas ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Ostueesõiguse teostamine ja pärandi vastuvõtmine

  (1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa ostueesõiguse teostamiseks vallavolikogu.

  (2) Pärandi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 9.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
  2) tasuta kasutada.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab:
  1) vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, kui:
a) kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari;
b) kasutusse antakse vastava ametiasutuse kasutuses olevaid ruume ja hoone muid osi ning objekte, mida teine isik kasutab piiratud aja jooksul või kasutuslepingu sõlmimisel kuni 5 aastaks;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (3) Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
  2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (4) vallavara kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem kui:
  1) vallasasja puhul – kümme aastat;
  2) kinnisasja puhul – viis aastat, v.a. juhul kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

  (5) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 1 vastav asutus kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) valla osalusega juriidilistele isikutele;
  2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  3) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  6) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  7) § 9 lg 2 alapunktides a ja b sätestatud juhtudel;
  8) kui kasutatavaks varaks on avalike ürituste läbiviimiseks ettenähtud objekt;
  9) kui kasutatavaks varaks on äriruumid, mida antakse üürile.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

  (3) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, peab vallavara valitseja tasu suuruse määramisel arvestama vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärasid.

  (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määrab vallavalitsus. Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate rendi ja üüripindade tasumäärasid.

  (5) Vallavalitsus võib anda vallavara valitseja põhjendatud ettepanekul nõusoleku otsustuskorras kolmandale isikule kasutada andmiseks, kui kasutusse soovitakse anda vallavara valitseja valitsemisel olevaid ruume.
[RT IV, 12.04.2013, 5 - jõust. 15.04.2013]

  (6) Vallavara otsustuskorras kolmandale isikule kasutada andmine on ajaliselt piiratud eelarveaastaga, haridusasutustel õppeaastaga.
[RT IV, 12.04.2013, 5 - jõust. 15.04.2013]

§ 11.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumisi korraldab vallavalitsus. Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi;
  2) üüri - või renditasu algsuuruse;
  3) enampakkumise korraldaja;
  4) üüri- või rendilepingu põhitingimused;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  6) vajadusel muud tingimused

  (2) Enampakkumine kuulutatakse välja ühes kohalikus ajalehes vähemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus, varaga tutvumise võimaluse aeg ja koht;
  3) üüri- või renditasu algsuurus;
  4) enampakkumise läbiviimise aeg ja koht;
  5) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht ning pakkumisele märgitav märgusõna;
  6) enampakkumise ja üüri- või rendilepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
  7) enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ja viis;

  (3) Enampakkumise kuulutuse avaldamise korraldab enampakkumise korraldaja.

§ 12.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased;
  2) kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 13.   Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

  (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise või kirjaliku pakkumisena.

  (2) Enampakkumise valmistab ette enampakkumise korraldaja.
Enampakkumise läbiviimiseks moodustab enampakkumise korraldaja vähemalt 3-liikmelise komisjoni ja nimetab nende hulgast komisjoni esimehe ja enampakkumise juhataja.

§ 14.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise avab enampakkumise juhataja, kes teeb enampakkumise ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad registreeritakse. Registreerimiseks tuleb esitada isikut või volitusi tõendavad dokumendid.

  (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta.
Pakkujad, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad käesoleva määruse paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud isikute ringi,enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (4) Pakkujale, kes on täitnud käesoleva paragrahvi esimeses ja teises lõikes ettenähtud nõuded, väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

  (5) Enne enampakkumise läbiviimist enampakkumise juhataja
  1) tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda;
  2) kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse;
  3) tutvustab pakkujaid.

  (6) Pakkumist alustatakse peale enampakkumise juhataja esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise juhatajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise juhatajalt vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise juhataja poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (7) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (8) Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil õigus teha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumine on tunnistatud paremuselt teiseks.

§ 15.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (2) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkujad, kes kuuluvad käesoleva määruse paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (4) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaeg. Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

  (5) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (6) Enampakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

  (7) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga eeskirja paragrahv 14 lõikes 7 sätestatud korras.

  (8) Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

§ 16.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsusel korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

  (4) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga kirjalik üüri- või rendileping. Üüri- või rendilepingu sõlmib vallavalitsus.

  (5) Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele peab olema lisatud teade üüri- või rendilepingu sõlmimise aja ja koha kohta.

  (6) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama üüri- või rendilepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (8) Enampakkumises osalejatele, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi 4 lõikes sätestatu tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

  (9) Üüri – või rendilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

  (10) Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 17.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja paragrahvides11,12,14 ja 15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eeskirja paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

  (4) Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise

§ 18.   Üüri- või rendilepingute muutmine ja uuendamine ning vallavara allkasutusse andmine

  (1) Üüri- või rendilepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavalitsus.
Vallavara valitseja otsustab muutmise käesoleva määruse paragrahvi 9 lõike 5 alusel sõlmitud lepingute osas.

  (2) Vallavara allkasutusse andmiseks nõusoleku andmise otsustab vallavalitsus.

§ 19.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavara valitseja või vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (2) Enne kirjaliku nõusoleku andmist hinnatakse parendamised või muutmisel tehtavate kulutuste jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses. Kasulike ja toreduslike kulutuste tegemist vallavarale võib lubada ainult avalikes huvides.

  (3) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist näidates ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste amortisatsiooni määra.

  (4) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutused hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb üüri- või rendilepingust, kusjuures ehitamisele tehtud kulutused hüvitatakse ainult juhul, kui ehitis vastab ehitusseaduses sätestatud nõuetele.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 20.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui:
a) võõrandatava vara alghind on vähemalt 100 000 krooni või
b) vara võõrandatakse enampakkumiseta ning selle ostuhind on suurem kui 50 000 krooni või
c) vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest ning sellise vara turuväärtus on suurem kui 25 000 krooni või
d) vara võõrandatakse eelläbirääkimistega pakkumisel;
  2) vallavara valitseja, kui võõrandatava vara jääkmaksumus on alla 10 000 krooni ( v.a. kinnisasjad ja ehitised kui vallasasjad);
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Vallavara võõrandamise lepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavalitsus. Kui vallavara võõrandamise otsustamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vallavara võõrandamise lepingu vastava vallavara valitseja.

§ 21.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 22.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda
  1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

§ 23.   Vallavara müük enampakkumise korras

  Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva eeskirja paragrahvides 11- 16 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on ostuhind;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks käesoleva määruse paragrahvi 11 lõikes 2. nimetatud andmetele ära müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning ostuhinna järelmaksuga tasumisel müügilepingu täitmise tagatised
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping;
  4) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  5) müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

§ 24.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja paragrahvides 11,12, 14 ja 15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva määruse paragrahvi 11 lõikes 2 ja paragrahvi 23 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, eelläbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjaliku lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelemaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  10) müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatust pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

§ 25.   Müügihinna määramine

  (1) Müügihinna määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang või vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused.

  (2) Tasu eest otsustuskorras võõrandamisel ei tohi vara müügihind olla väiksem selle eeldatavast turuväärtusest.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 26.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale servituudi, reaalkoormatise, hoonestusõiguse või ostueesõiguse seadmine.

§ 27.   Vallavara koormamise otsustamine

  (1) Vallavara koormamise otsustab:
  1) vallavalitsus:
a) koormamisel kasutusvaldusega ja reaalkoormatisega;
b) koormamisel ostueesõigusega;
c) hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras käesoleva määruse paragrahvi 32 punktide 1, 5 ja 6 alusel;
  2) volikogu:
a) hoonestusõiguse seadmisel;
b) hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras käesoleva määruse paragrahvi 32 punktide 2 - 4 alusel.

  (2) Vallavara koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega reguleeritakse eraldi korraga.

§ 28.   Hoonestusõiguse seadmine

  Hoonestusõiguse seadmine toimub:
  1) enampakkumise korras:
a) suulises vormis;
b) kirjalikus vormis;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
  3) otsustuskorras.

§ 29.   Hoonestusõiguse seadmine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise vahetuks korraldajaks on vallavalitsuse riigihankeid korraldav allüksus.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise otsustaja määrab:
  1) hoonestusõiguse seadmise õiguslikud alused;
  2) hoonestusõiguse seadmise korra ja vormi;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa suuruse, asukoha, sihtotstarbe ja katastritunnuse;
  4) hoonestusõiguse tähtaja;
  5) hoonestusõiguse (aasta) tasu algsuuruse ja/või tasu suuruse arvutamise alused;
  6) hoonestusõiguse seadmise pakkumiste esitamise tähtpäeva;
  7) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  8) eelläbirääkimiste pidamise komisjoni koosseisu eelläbirääkimistega pakkumise korral;
  9) lisatingimused eelläbirääkimistega pakkumise korral;
  10) vajadusel muud tingimused (hoonestusõiguse tasu maksegraafik, hoonestusõigusega koormatava maa detailse planeerimisega ja/või hoonestamisega ja/või tehnovõrkude rajamisega seotud kohustused, kohustuste täitmise tähtajad, kohustuste täitmist tagavad sanktsioonid, maatükil lasuvad koormatised, lepingu sõlmimiseks nõutavad finantsgarantiid, tagatised, maatükil asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise kohustused, maatükil asuvate ehitiste kindlustamisega seotud kohustused, sätted tehnorajatiste üleandmise kohta, kitsendusi põhjustavate objektide olemasolu maatükil, sätted hoonestaja või kinnisasja omaniku ostueesõiguse kohta, pakkumiste hindamise või parimaks pakkujaks tunnistamise kriteeriumid eelläbirääkimistega pakkumise korral).

§ 30.   Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavalitsus annab enampakkumisest või eelläbirääkimistega pakkumisest teada kohaliku levikuga ajalehes vähemalt 15 päeva enne pakkumise toimumist. Kuulutus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) hoonestusõiguse seadmise vahetu korraldaja;
  2) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise aluseks oleva haldusakti kuupäev ja number;
  3) hoonestusõiguse seadmise kord ja vorm;
  4) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  5) hoonestusõiguse tähtaeg;
  6) hoonestusõiguse (aasta) tasu algsuurus ja/või tasu suuruse arvutamise alused;
  7) hoonestusõiguse seadmise tingimused kooskõlas pakkumise aluseks oleva haldusaktiga;
  8) kirjaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumiste esitamise koht (aadress) ja tähtaeg;
  9) suulise enampakkumise korral selle toimumise koht (aadress) ja aeg;
  10) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ja tasumise kord;
  11) tagatisraha mittetagastamise tingimused;
  12) hoonestusõiguse seadmist käsitleva dokumendipaketiga tutvumise aeg ja koht;
  13) pakkumise vormistamisele esitatavad nõuded;
  14) kirjaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumiste avamise koht (aadress) ja aeg;
  15) vajaduse korral muud tingimused (kinnistul lasuvad koormatised, lepingu sõlmimise tähtaeg, sanktsioonid lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmise puhul vms).

  (2) Enampakkumine toimub, kui enampakkumisest osavõtuks avaldab soovi vähemalt üks isik.

  (3) Suuline enampakkumine toimub järgmiselt:
  1) vallavanem moodustab oma käskkirjaga enampakkumise korraldamiseks kolmeliikmelise enampakkumise komisjoni. Komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise ajalehe kuulutuses märgitud ajal ja kohas avatuks. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad oma isikut või volitusi tõendavad dokumendid ning tagatisraha ja osavõtutasu tasumist tõendavad dokumendid ning annavad allkirja, et nad on teadlikud enampakkumise korrast ja hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimustest. Allkirja mitteandnud isikuid, samuti isikuid, kes ei esita oma isikut või volitusi tõendavaid dokumente ning osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavaid dokumente, pakkumisele ei lubata. Seejärel kuulutab komisjoni esimees suulise enampakkumise avatuks;
  2) enne enampakkumise alustamist tutvustab enampakkumise komisjoni esimees enampakkumise protseduurireegleid, teatab osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid ning enampakkumise sammu suuruse. Sammu suurus määratakse vallavanema käskkirjaga;
  3) kõik enampakkumisel osalejad ja kohalviibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma komisjoni esimehe korraldustele. Komisjoni esimehel on õigus nõuda osalejate või teiste kohalviibijate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise protseduuri või ei ole täitnud komisjoni esimehe korraldusi. Eelnimetatud juhtudel on komisjonil õigus katkestada enampakkumine ja teha hoonestusõiguse seadmise otsustajale ettepanek tunnistada enampakkumine nurjunuks;
  4) enampakkumine algab hoonestusõiguse tasu algsuuruse teatamisest enampakkumise komisjoni esimehe poolt ja tema haamrilöögist, pakkuja annab oma soovist märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast enampakkumise komisjoni esimehe vastavat luba;
  5) enampakkumine lõpeb enampakkumise komisjoni esimehe haamrilöögiga pärast pakutava kõrgeima pakkumise kolmekordset teatamist;
  6) suulise enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse. Protokolli lahutamatuks osaks on osalejate registreerimisleht ja tehtud pakkumiste leht;
  7) pakkuja, kes tegi kõrgeima pakkumise, annab protokollile allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu majandusosakonna poolt määrataval tähtajal enampakkumiseks väljakuulutatud tingimustel ja tema poolt tehtud kõrgeima pakkumisega.

  (4) Kirjaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korral esitab pakkuja hiljemalt kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta pakkumise kinnises ümbrikus, millele on märgitud, millisele enampakkumisele või eelläbirääkimistega pakkumisele ümbrik on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  2) koormatava maa asukoht ja sihtotstarve;
  3) pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega;
  4) nõusolek hoonestusõiguse seadmise tingimustega;
  5) eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumine lisatingimuste kohta ja korraldaja poolt nõutud materjalid (investeerimiskava, äriplaan, finantstagatis, maksegraafik vms);
  6) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, allakirjutamisel esindaja poolt - volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri;
  7) osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid, pakkumise esitaja esindusõigust tõendavad dokumendid, koopia põhikirjast, äriühingu põhikirjakohase pädeva organi otsus hoonestusõiguse omandamiseks ning nõudmisel garantiikiri.

  (5) Kirjalik enampakkumine toimub järgmiselt:
  1) enampakkumisel osalemiseks esitab isik hiljemalt enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta pakkumise kinnises ümbrikus, millele on märgitud, millisele enampakkumisele ümbrik on esitatud. Pakkumine peab vastama käesoleva paragrahvi 4. lõike nõuetele;
  2) saabunud pakkumised registreeritakse vallavalitsuses nende saabumise järjekorras ja neile märgitakse laekumise aeg (kuup. kellaaeg);
  3) kõik ajalehe kuulutuses märgitud tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed. Komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
  4) pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva paragrahvi 5. lõike punktis 1 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
  5) enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei või olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon.

  (6) Hoonestusõigus seatakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui kehtestatud lisatingimused ei ole lõplikud.

  (7) Eelläbirääkimistega pakkumine toimub järgmiselt:
  1) pakkumine tuleb esitada käesoleva paragrahvi 4. lõikes toodud korras;
  2) läbirääkimistele lubatakse isikud, kelle pakkumised vastavad väljakuulutatud tingimustele;
  3) pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise tasu suuruse ja kõigi lisatingimuste kohta eelläbirääkimiste pidamiseks moodustatud komisjoni teates määratud tähajaks ja kohta;
  4) lõplike pakkumiste hindamisel arvestatakse pakkumise tasu suurust ja lisatingimusi. Võrdväärsete pakkumiste korral annab eelläbirääkimiste pidamise komisjon parima pakkumise selgitamiseks võrdväärse pakkumise teinud pakkujatele võimaluse oma pakkumisi täiendada. Eelläbirääkimiste pidamise komisjon võib tagasi lükata kõik pakkumised sobivate lõplike pakkumiste puudumisel;
  5) eelläbirääkimiste käik protokollitakse. Protokolliga on huvitatud isikutel õigus tutvuda pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.

  (8) Enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab või tunnistab selle nurjunuks hoonestusõiguse seadmise otsustaja.

§ 31.   Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine

  Hoonestusõiguse seadmise otsustaja tunnistab hoonestusõiguse seadmise enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks, kui:
  1) pakkumise korraldamisel rikuti käesoleva korra § 30 lõike 3 ja lõike 5 punktide 2 ja 3 sätteid;
  2) enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale teatatud ajal ja kohas;
  3) kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja jätab tähtaegselt tasumata hoonestusõiguse tasu või järelmaksu rakendamisel esimese sissemakse;
  4) kuulutuses märgitud tähtajaks ei registreerita ühtegi pakkujat või kirjalikku pakkumist;
  5) ükski kirjalik pakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine ei vasta käesoleva korra § 30 lõike 4 nõuetele;
  6) eelläbirääkimiste pidamise komisjon on tagasi lükanud kõik pakkumised sobivate lõplike pakkumiste puudumisel.

§ 32.   Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

  Hoonestusõiguse võib seada otsustuskorras:
  1) omanikuhoonestusõigusena;
  2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  3) valla osalusega äriühingute kasuks;
  4) sotsiaal-, kultuuri-, haridus- ja spordiobjektide rajamiseks;
  5) kinnisasjale, millele hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine tunnistati vähemalt kahel korral nurjunuks ja nimetatud kinnisasja ei ole otstarbekas võõrandada, kusjuures otsustuskorras hoonestusõiguse seadmise tasu suurus ei tohi olla väiksem nurjunuks tunnistatud enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise hoonestusõiguse tasu algsuurusest;
  6) linnamaal asuva(te) ehitis(t)e omaniku kasuks, kui linn ja ehitis(t)e omanik on selles kokku leppinud maareformi seaduse paragrahvi 7 lõikest 2 lähtudes.

§ 33.   Hoonestusõiguse seadmise otsus ja tulemustest teatamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise otsuse võtab vastu hoonestusõiguse seadmise otsustaja. Otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hoonestusõiguse seadmise õiguslikud alused;
  2) kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujaks tunnistatud isiku andmed, otsustuskorras hoonestusõiguse seadmisel andmed isiku kohta, kelle kasuks hoonestusõigus seatakse;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  4) hoonestusõiguse tähtaeg;
  5) hoonestusõiguse (aasta) tasu suurus või tasu suuruse arvutamise alused;
  6) hoonestusõiguse seadmise tingimused/hoonestaja kohustused;
  7) kinnistusraamatusse kantavad sätted;
  8) järelevalve teostaja hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimustest kinnipidamise üle;
  9) lisatingimused olenevalt konkreetsetest asjaoludest.

  (2) Kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale teatatakse vähemalt kirjalikult taasesitavas vormis esitatud teates pakkumise tulemuste kinnitamisest, hoonestusõiguse tasu maksmise tingimused ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise aeg ja koht või enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamisest.

  (3) Otsustuskorras hoonestusõiguse seadmise taotlejale (edaspidi taotleja) teatatakse vähemalt kirjalikult taasesitatavas vormis esitatud teates hoonestusõiguse seadmise taotluse rahuldamisest, hoonestusõiguse tasu maksmise tingimused ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise aeg ja koht või taotluse rahuldamata jätmisest.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi 2. või 3. lõikes nimetatud teate saamist on kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja või taotleja kohustatud tähtaegselt tasuma hoonestusõiguse seadmise otsuses märgitud maksed.

§ 34.   Osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping, loetakse lepingujärgse makse osaks.

  (2) Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt 10 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist.

  (3) Tagatisraha ei tagastata kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale, kui kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut pakkujale teatatud ajal ja kohas.

  (4) Osavõtutasu tagastatakse pakkujale, kui enampakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine tunnistati nurjunuks käesoleva korra § 31 punkti 1 alusel.

  (5) 50 % osavõtu tasust tagastatakse isikule, kes ei ilmunud enampakkumisele või ei esitanud enampakkumise kuulutuses enampakkumisel osalemiseks ja registreerimiseks nõutud dokumente.

§ 35.   Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine

  (1) Kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkuja või taotleja peab sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu kõrgeima või parima pakkumise teinud pakkujale või taotlejale teatatud ajal ja kohas.

  (2) Pakkumise võitja või taotleja kaotab õiguse nõuda lepingu sõlmimist järgmistel juhtudel:
  1) hoonestusõiguse tasu või järelmaksu rakendamisel esimese sissemakse mittetasumisel määratud tähtpäevaks;
  2) määratud kuupäeval lepingu mittesõlmimisel.

  (3) Lepingu sõlmib linna nimel linnapea või tema poolt selleks volitatud ametiisik.

  (4) Lepingu sõlmimise kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub parima pakkumise teinud pakkuja.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE 

§ 36.   Vallavara mahakandmine

  (1) Kui vallavara ei ole enam vajalik, seda ei ole võimalik võõrandada ning selle säilitamine on ebaotstarbekas, kantakse see maha ja vajadusel hävitatakse.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vallavara täpne koosseis, bilansiline maksumus, lühiiseloomustus, kõlbmatuks muutumise põhjused, vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused, vallavara hävitamise tegevuskava ja selle maksumus, samuti muud vallavara seotud olulised andmed.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Vallvara hävitamise kohta koostab vallavara valitseja akti, mis sisaldab andmeid kulude ja vallavara hävitamise eest vastutava isiku kohta.

  (5) Lõikes 4 nimetatud akti koostajad korraldavad vastava kande tegemise raamatupidamisdokumentidesse.

§ 37.   Nõuete hindamine ja nõudest loobumine

  (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

  (2) Nõudest loobumise otsustab vallavalitsus.

§ 38.   Valla osalemine ettevõtluses

  (1) Valla osaluse vajaduse ja ulatuse ettevõtlusega tegelevas juriidilises isikus otsustab vallavolikogu.

  (2) Valla esindaja valla osalusega juriidilises isikus määrab vallavalitsus.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 40.   Otepää vallavara eeskirja jõustumine

  Otepää vallavara eeskiri jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json