HaridusHuviharidus

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina valla huvikoolide ja lasteaia õpetajate töötasustamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2018, 43

Räpina valla huvikoolide ja lasteaia õpetajate töötasustamise kord

Vastu võetud 26.02.2014 nr 6
RT IV, 07.03.2014, 6
jõustumine 10.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT IV, 30.06.2017, 501.09.2017
17.01.2018RT IV, 26.01.2018, 829.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Räpina Vallavolikogu 26.03.2008 määruse nr 9 „Räpina Muusikakooli põhimäärus” § 36 lõike 1, Räpina Vallavolikogu 30.01.2008 määruse nr 3 „Räpina Spordikooli põhimäärus” § 32 lõike 1 ja Räpina Vallavolikogu 18.06.2008 määruse nr 14 „Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus” § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Korras kehtestatakse Räpina valla huvikoolide õpetajate ja treenerite ning Räpina valla lasteaia õpetajate ja logopeedi töötasustamise alused.

§ 2.  Haridusasutuse juhi töötasu ning vahetu õppe- ja kasvatustöö

  Haridusasutuse juhi ja tema asetäitjate töötasu ja antavate tundide arv määratakse kindlaks töölepinguga.

§ 3.  Muusikakooli ja lasteaia õpetajate töötasu alammäärad

 (1) Muusikakooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist 2018. aastal vähemalt 75% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
[RT IV, 26.01.2018, 8 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.]

 (11) Lasteaia õpetaja töötasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2018. aastal vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
[RT IV, 26.01.2018, 8 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.]

 (12) Lasteaia õpetaja töötasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2019. aastal 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaia õpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
[RT IV, 26.01.2018, 8 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.]

 (2) Muusikakoolis ja lasteaias õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta õpetaja kutsestandardile, kuu töötasu alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alampalga määr.

§ 4.  Enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud õpetaja töötasu tagamine

  Kui õpetaja töötasu oli enne 1. jaanuari 2014. a suurem kui käesoleva määruse §-s 4 kehtestatud töötasu alammäär, tagatakse täistööajaga töötavale õpetajale töötasu senises määras.

§ 5.  Treeneri töötasu alammäärad

 (1) Treeneri töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on alates 1. jaanuarist 2018. aastal vähemalt 75% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
[RT IV, 26.01.2018, 8 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.]

 (2) Treenerina töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta treeneri kutsestandardile, kuupalga alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alampalga määr

§ 6.  Logopeedi töötasu alammäär

  Tugispetsialisti töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on alates 1. jaanuarist 2018. aastal vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
[RT IV, 26.01.2018, 8 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.]

§ 7.  Kuupalga alammäärade rakendamine ja lisatasude määramine

 (1) Haridusasutuse juhil on õigus käskkirjaga määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires kõrgemat töötasu kui töötasu alammääras on ette nähtud ja maksta preemiaid ja lisatasusid.

 (2) Haridusasutuse juhile makstakse preemiat ja lisatasusid vallavanema käskkirja alusel vastava haridusasutuse eelarvest eelarvevahendite olemasolul.

§ 8.  Varemkehtestatud õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json