Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord

Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2020, 12

Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord

Vastu võetud 16.01.2019 nr 55
RT IV, 26.01.2019, 5
jõustumine 29.01.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2020RT IV, 23.10.2020, 126.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 14 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted ja põhimõtted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus sätestab Võru vallas tunnustamise põhimõtted, tunnustuste liigid ja kirjeldused ning tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korra.

  (2) Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule.

§ 2.   Tunnustamise põhimõtted

  (1) Tunnustuste andmise põhimõtteks on tunnustada eri valdkonna tegijaid, kes panustavad valla arengusse ja valla maine tõstmisse.

  (2) Tunnustusi määratakse kahel tasandil:
  1) Võru Vallavolikogu (edaspidi volikogu);
  2) Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Volikogu tunnustustusteks on aunimetuse ja aukirja ning valla vapimärgi andmine.

  (4) Vallavalitsuse tunnustustusteks on valdkondlikud tunnustused, sh tänukirjade, valla õnnitluskaartide andmine.

§ 3.   Mõisted

  Tunnustamise mõisted on:
  1) aunimetus – eriliste teenete eest antud nimetus;
  2) tunnustus – kiitev hinnang tegevuste kohta;
  3) tänukiri – tänuavaldus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallavalitsuse poolt;
  4) aukiri – tänuavaldus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule volikogu ettepanekul;
  5) valla vapimärk – antakse koos aukodaniku nimetusega;
  6) preemia – rahaline ergutav tunnustus;
  7) õnnitluskaart – valla kodanikele juubelite puhul õnnitlemiseks;
  8) meene – valla sümboolikaga ese tunnustatavale.

2. peatükk Volikogu tunnustuste liigid  

§ 4.   Aunimetus „Võru valla aukodanik“ ja vapimärk

  (1) Aunimetus Võru valla aukodanik (edaspidi aukodanik) on Võru valla kõrgeim tunnustus, mis määratakse viljaka töö ja märkimisväärse panuse eest Võru valla arengusse ning teadmiste ja oskuste edasiandmise eest noorematele põlvedele.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul Võru valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Võru valda, kellel on Võru valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku aunimetusega kaasneb valla vapimärk ja preemia. Vapimärgi statuudi ja kujunduse kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Aunimetus „Võru valla aasta tegu/tegija“

  Aunimetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silma paistnud erilise tulemuslikkusega või on mõjutanud oluliselt Võru valla arengut.

§ 6.   Aunimetus „Võru valla aasta kultuurielu edendaja“

  Aunimetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele.

§ 7.   Aunimetus „Võru valla aasta hariduselu edendaja“

  Aunimetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja tegevus on toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna koostööd, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö korraldamisel ja läbi viimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel.

§ 8.   Aunimetus „Võru valla aasta sportlane“

  Aunimetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule väljapaistvate saavutuste eest spordis.

§ 81.   Aunimetus "Võru valla aasta noorsportlane"

  Aunimetus määratakse Võru valla noorele vanuses 7-26 väljapaistvate saavutuste eest spordis.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

§ 9.   Aunimetus „Võru valla kogukonna vedur“
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  Aunimetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule kogukonna koostöö ja positiivse arengu suunamise eest.

§ 10.   Aunimetus „Võru valla aasta noorsootöö edendaja“

  Aunimetus määratakse tunnustusena Võru valla noorele vanuses 7-26, noortega tegelevale isikule (noorsootöötajale), Võru vallas tegutsevale noorte organisatsioonile või noorsootöö asutusele, kelle tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele valla noortele ja noorsootöö tegijatele eeskujuks ja motivatsiooniks.

§ 11.   Aunimetus „Võru valla ettevõtluse edendaja“
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  Aunimetus määratakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele, ettevõtjale väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel, kes on oma tegevusega oluliselt aidanud kaasa Võru valla arengule ning on silma paistnud koostöös erinevate valdkondadega.

§ 12.   Aunimetus „Võru valla tulevikulootus“

  Aunimetus määratakse aktiivsele noorele, kes oma tegevusega panustab tulevikuvisiooni loomisse või arendamisse erinevates valdkondades, panustab aktiivselt õppimisse, mis väljendub väga heades tulemustes (aukiri, diplom, tunnistus ja kooli soovitus).

§ 121.   Aunimetus "Võru valla aasta abistaja"

  Aunimetus „Aasta abistaja“ antakse Võru valla elanikule, kes on märganud enda kõrval abivajajat ja on oma tegevusega aidanud abivajajaid.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

3. peatükk Volikogu tunnustuste menetlemine 

§ 13.   Kandidaatide esitamine

  (1) Ettepaneku kandidaadi tunnustamiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Võru valla füüsilisi ja juriidilisi isikuid tulemusliku töö eest kõigilt elualadelt või isikuid väljastpoolt valda, kelle tegevus on seotud Võru valla elu edendamisega.

  (3) Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:
  1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
  2) taotletav tunnustus;
  3) kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

§ 14.   Volikogu tunnustuste andmise otsustamine ja üleandmine

  (1) Käesoleva korra 2. peatükis nimetatud volikogu tunnustuste liigid vaadatakse läbi volikogu komisjonide poolt ja esitatakse volikogule kinnitamiseks alljärgnevalt:
  1) paragrahvides 4-81, 10 ja 12 nimetatud aunimestused hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni poolt;
  2) paragrahvis 9 nimetatud aunimetus maaelukomisjoni poolt;
  3) paragrahvis 11 nimetatud aunimetus majanduskomisjoni poolt;
  4) paragrahvis 121 nimetatud aunimetus sotsiaalkomisjoni poolt.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  (2) Aunimetus koos Võru valla aukirja ja meene või preemiaga antakse üle kord aastas, üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel. Preemia suuruse otsustab komisjonide ettepanekul volikogu.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  (3) Põhjendatud juhtudel võib tunnustuse(d) mõnes kategoorias jätta välja andmata.

  (31) Volikogu võib tunnustuste määramiseks lisada täiendavaid tunnustamise liike, millega kaasneb tänukiri ja meene.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  (32) Tunnustuse saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Võru valla veebilehel ja valla lehes.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  (4) Tunnustatute määramise ja andmise tingimused avalikustatakse valla lehes, veebilehes ja sotsiaalmeedias.

4. peatükk Vallavalitsuse valdkondlikud tunnustuste liigid 

§ 15.   Haridusvaldkonna tunnustused

  Haridusvaldkonna tunnustused on:
  1) Aasta kooliõpetaja tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.
  2) Aasta klassijuhataja tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.
  3) Aasta lasteaiaõpetaja tunnustus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.
  4) Aasta noorõpetaja tunnustus antakse õpetajale, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Võru vallas õpetajana kuni kolm aastat.
  5) Aasta huvihariduse õpetaja tunnustatakse õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.
  6) Õpilaste aasta haridustegu antakse kooliõpilastele omaalgatuslikule haridusalase projekti või ürituse korraldamise eest.
  7) Tunnustus vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasele.
  8) Tunnustus kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajatele.
  9) Parimate õpilaste tunnustamine (I, II, III kooliaste ja gümnaasium).

§ 16.   Spordivaldkonna tunnustus

  Spordivaldkonna tunnustus antakse üksikisikutele või organisatsioonidele, kes on panustanud tulemusspordi, rahvaspordi ning terviseliikumise arendamisse või toonud vallale tuntust.

§ 17.   Sotsiaalvaldkonna tunnustus

  Sotsiaalvaldkonna tunnustus antakse:
  1) üksikisikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisele vallas;
  2) üksikisikule või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse.

§ 18.   Kultuuri- ja noorsootöö valdkonna tunnustus

  Kultuuri- ja noorsootöö valdkonna tunnustus antakse üksikisikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud olulisel määral valla kultuuri- ja noorsootöö valdkonna edendamisse ning koostöösse teiste valla kultuuri ja noorsootöövaldkonna edendajatega.

§ 19.   Kogukonna valdkonna tunnustus

  (1) Kogukonna valdkonna tunnustus antakse üksikisikule, meeskonnale või organisatsioonile tulemuslike arendusprojektide eest, mis pakuvad piirkonnale lisaväärtusi.

  (2) Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi heakorrakonkursi eesmärgiks on vallas heakorra taseme tõstmine, kodukaunistamise idee propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine.

5. peatükk Valdkondlike tunnustuste menetlemine 

§ 20.   Kandidaatide esitamine

  (1) Ettepaneku kandidaadi tunnustamiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Võru valla füüsilisi ja juriidilisi isikuid tulemusliku töö eest kõigilt elualadelt või isikuid väljastpoolt valda, kelle tegevus on seotud Võru valla elu edendamisega.

  (3) Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:
  1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
  2) taotletav tunnustus;
  3) kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt kolm nädalat enne toimuvat üritust.

  (5) Valdkondlike tunnustuste andmise otsustamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt viieliikmelise komisjoni, kuhu kuulub volikogu esindaja.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

§ 21.   Valdkondlike tunnustuste määramine

  (1) Valdkondlike tunnustuste statuudid kinnitab vallavalitsus. Vallavalitsus võib tunnustuste määramiseks kinnitada täiendavaid tunnustamise liike.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda tänukirja, meene või preemia väljaandmine ning preemia suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Valdkondlike tunnustusi ja nendega kaasnevaid toetusi annab välja vallavalitsus, vajadusel kaasates otsuse tegemisse valdkonna spetsialiste.

  (4) Valdkondlikud tunnustused antakse üle vallas toimuvatel pidulikel üritustel.

  (5) Paragrahvi 15 punktides 1-5 nimetatud tunnustuste üleandmiseks korraldatakse kord aastas haridusasutuste töötajatele tänuüritus, mis toimub sügisel üldjuhul oktoobrikuus.

  (6) Paragrahvi 15 punktides 6-9 nimetatud tunnustuste üleandmiseks korraldatakse vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt parimatele õpilastele koos lapsevanematega. Ettepaneku vastuvõtule kutsutavate kohta teeb haridusasutuste juht.

  (61) Tunnustuse saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Võru valla veebilehel ja valla lehes v.a paragrahvis 15 lõigetes 7-9 nimetatud tunnustused.
[RT IV, 23.10.2020, 1 - jõust. 26.10.2020]

  (7) Tunnustatute määramise ja andmise tingimused avalikustatakse valla lehes, veebilehes ja sotsiaalmeedias.

6. peatükk Valla tänukirja ja õnnitluskaardi andmine 

§ 22.   Valla tänukiri

  (1) Valla tänukiri antakse:
  1) vallas tegutsevate seltside, seltsingute, üksikisikute tähtpäevade, edukalt läbiviidud suurürituse, võidetud konkursside ja võistluste puhul;
  2) üksikisikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseerinud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirja andmine otsustatakse vallavalitsuse protokollilise otsusega. Tänukirja võib anda mitu korda aastas vastavalt vajadusele.

  (3) Tänukirjaga võib kaasneda meene või preemia.

§ 23.   Valla õnnitluskaart

  (1) Valla õnnitluskaardiga õnnitletakse tähtpäevade puhul valla kodanikke, kellel täitub 70, 75, 80, 85, 90, 95 või 100 ja enam eluaastat.

  (2) Valla õnnitluskaart edastatakse posti teel või antakse üle isiklikult.

7. peatükk Volikogu ja vallavalitsuse poolt korraldatavad tunnustusüritused 

§ 24.   Tunnusüritused

  Volikogu ja vallavalitsuse poolt korraldatavad tunnustusüritused on:
  1) Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritus;
  2) vastuvõtt Võru valla parimatele õpilastele, nende vanematele ja juhendajatele;
  3) tänupidu uute vallakodanike sündide tähistamiseks;
  4) õpetajate päeva tänuüritus;
  5) noorsootöövaldkonna tänuüritus;
  6) kultuuri ja kogukonna valdkonna tänuüritus.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 25.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 26.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json