SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2019, 9

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.01.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Võru vallas koduteenuse osutamise tingimused ja korra ning sätestab tegevuste loetelu.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk

  Koduteenus on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

§ 3.   Mõisted

  (1) Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

  (2) Koduteenuse osutaja on teovõimeline füüsiline isik, kes osutab koduteenust vastavasisulise lepingu alusel koduteenust vajavale isikule.

  (3) Koduteenuse saaja on isik, kes saab koduteenust.

§ 4.   Koduteenusele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenust on õigus taotleda tegeliku elukohaga ja rahvastikuregistri andmetel Võru vallas alaliselt elavatel isikutel, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Koduteenust ei osutata isikutele:
  1) kellel puudub tegelik abi- ja hooldusvajadus;
  2) kes vajab väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset hoolekandeteenust;
  3) kellele on määratud vallavalitsuse poolt hooldaja;
  4) kes on kestva alkoholiprobleemiga, psüühilist erihooldust vajav ja nakkushaigusi põdevale isikule nakkusohtlikkuse perioodil.

§ 5.   Koduteenuse loetelu ja maht

  (1) Koduteenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Koduteenus sisaldab järgnevaid tegevusi:
  1) abistamine majapidamistoimingutes abistavale isikule kuuluvate vahenditega (ühe inimese kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter);
  2) hügieenitoimingute korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnakirjale);
  3) pesupesemise korraldamine (teenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt kehtivale teenuse hinnakirjale);
  4) küttematerjali soetamise korraldamine, sh küttematerjali eluruumi toomine;
  5) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine;
  6) vee tuppa toomine, vajadusel reovee, tuha ja prügi väljaviimine;
  7) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvetega varustamine lähimast müügikohast;
  8) maksete tasumise korraldamine;
  9) asjaajamise korraldamine erinevates ametiasutustes (abivahendi muretsemine, toetuste/teenuste taotlemine ja tellimine, dokumentide vormistamine);
  10) arstiabi korraldamine;
  11) transporditeenuse osutamine või korraldamine, vajadusel isiku saatmine, ravi- või ametiasutuse külastamisel, kaupluses käimisel (transporditeenuse eest tasub koduteenuse saaja teenuse pakkujale vastavalt teenuse hinnakirjale);
  12) ajakirjade, ajalehtede tellimine, raamatukogust teavikute toomine, kirjavahetuse korraldamine, posti koju toomine jmt.

  (3) Koduteenust osutatakse tegevuste ulatuses, mida koduteenuse saajal ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

  (4) Koduteenuse sisu, osutamise maht ja osutamise kestus määratakse koostöös koduteenuse saaja ja koduteenuse osutajaga vastavalt teenuse vajaduse hindamise tulemustest. Hindamise viib läbi sotsiaaltööspetsialist.

  (5) Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel, korrusmajade trepikodade koristamist, koduloomade eest hoolitsemist.

  (6) Koduteenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti.

§ 6.   Koduteenuse taotlemine

  (1) Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Koduteenuste vajadusest võivad vallavalitsust teavitada naabrid, sugulased jt isikud ning vajadusel algatab koduteenusele suunamise vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) elukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  4) millist koduteenust vajatakse (sh abivajaduse põhjendus);
  5) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), ülalpidamiskohustuslase puudumise korral sellekohane kinnitus.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  2) vajadusel tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid;
  3) vajadusel arstitõend selle kohta, et isik ei põe eriti ohtlikke nakkushaigusi.

§ 7.   Koduteenuse määramine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist teeb kodukülastuse, mille käigus hindab isiku hooldusvajaduse hindamisinstrumendi alusel.

  (2) Sotsiaalosakonna juhataja teeb otsuse koduteenuse määramise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul koduteenuse taotlemise päevast arvates.

  (3) Otsus koduteenuse määramisest või mittemääramise kohta tehakse koduteenuse saajale või tema seadusjärgsele ülalpidajale või eestkostjale teatavaks kirjalikus vormis hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Juhul kui koduteenuse osutamata jätmine põhjustab hooldust vajava isiku elule ja tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle koduteenust esimesel võimalusel.

§ 8.   Koduteenuse osutamise lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik koduteenuse osutamise leping (edaspidi leping) koduteenuse saaja ja/või tema seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja, koduteenuse osutaja ja vallavalitsuse (edaspidi lepingupooled) vahel. Lepingu allkirjastab abivallavanem.

  (2) Koduteenuse, maht, kestus on igal konkreetsel juhul ära määratud hooldusplaanis, mis on lepingu lisa.

  (3) Lepingus sätestatakse koduteenuse tingimused ning lepingupoolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.

§ 9.   Koduteenuse osutamise lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada juhul, kui:
  1) koduteenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  2) koduteenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  3) määratud koduteenus ei taga koduteenuse saaja toimetulekut;
  4) koduteenuse saaja viibib hoolekandeasutuses või on suunatud teisele sotsiaalteenusele.

  (3) Koduteenuse saajal on õigus koduteenuse osutamise leping lõpetada igal ajal.

  (4) Leping lõpetatakse:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) koduteenuse vajaduse äralangemisel;
  3) muudel põhistatud põhjustel.

§ 10.   Koduteenuse rahastamine

  (1) Koduteenus on tasuline teenus. Koduteenust rahastatakse teenusesaaja vahenditest või vahendite puudumisel valla eelarvest.

  (2) Koduteenust osutatakse soodushinnaga isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.

  (3) Koduteenust osutatakse täishinnaga isikutele, kellel on perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedased või kellel on piisavalt rahalisi vahendeid või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks.

  (4) Koduteenuse eest tasu määramisel loetakse piisavateks rahalisteks vahenditeks sissetulekut, mis on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.

  (5) Koduteenuse hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Erandjuhud

  Erandjuhud, mis ei ole käesolevas korras reguleeritud lahendab vallavalitsus.

§ 12.   Vaidluste lahendamine ja järelevalve

  (1) Koduteenuse osutamisega seotud erimeelsuste ja kaebuste ilmnemisel informeerib koduteenust saav isik või koduteenuse osutaja koheselt sotsiaalosakonna spetsialisti.

  (2) Sotsiaalosakonna spetsialist kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik lepingupooled, kogub täiendavaid andmeid.

  (3) Kontrolli lepingu täitmise üle teostab sotsiaalosakonna spetsialist.

  (4) Vallavalitsuse eelarvest koduteenuse rahastamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 4 „Koduteenuste osutamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 19.11.2010 määrus nr 13 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord ning loetelu“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 8 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 43 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Koduteenuse osutamise taotluse, lepingu ja koduteenuse osutaja tööpäeviku vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json