Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Anija valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Anija valla 2019. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2019, 34

  Anija valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 24.01.2019 nr 48

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Anija Vallavolikogu 06.10.2017 määrusega nr 13 kinnitatud Anija valla põhimääruse § 66 lõike 1 ja 3 ning Anija Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 36 „Anija valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus (lisa nr 1) järgmistena:
  1)põhitegevuse tulud 9 610 807 (üheksa miljonit kuussada kümme tuhat kaheksasada seitse) eurot;
  2)põhitegevuse kulud 9 072 908 (üheksa miljonit seitsekümmend kaks tuhat üheksasada kaheksa) eurot;
  3)investeerimistegevus 1 179 690 (üks miljon ükssada seitsekümmend üheksa tuhat kuussada üheksakümmend) eurot;
  4)finantseerimistegevus 22 640 (kakskümmend kaks tuhat kuussada nelikümmend) eurot;
  5)likviidsete varade muutus 619 151 (kuussada üheksateist tuhat ükssada viiskümmend üks) eurot.

  § 2.   Vallavalitsusel korrigeerida alaeelarved eraldatud vahendite ulatuses kululiikide lõikes ja määrata alaeeelarvete täitmise eest vastutavad isikud ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest arvates.

  § 3.   Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute ja sihtasutustega sihtfinantseerimislepingud eelarves eraldatud vahendite kasutamise kohta.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaan Oruaas
  Volikogu esimees

  Lisa Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json