HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vinni valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2021, 4

Vinni valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 18.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

§ 2.   Laste arvestus

  Lasteasutuse direktor peab arvestust laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle ning sisestab info operatiivselt Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Lapsevanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik valla piires vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti. Vabad kohad selgitab lasteasutuse direktor välja koostöös vallavalitsuse haridusnõunikuga, arvestades laste arvu prognoosi rühmades kuni laste kooliminekuni.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võib erandkorras võtta vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Vinni vallas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Erivajadusega lapsi võetakse teeninduspiirkonna välisesse lasteasutusse juhul, kui seal on olemas lapsele vajalikud tingimused.

  (3) Lasteasutuse tegevusnäitajatega tutvumiseks luuakse soovijatele võimalus lasteasutuses ja/või Eesti Hariduse Infosüsteemi ja veebilehe kaudu.

§ 4.   Lasteasutusse vastuvõtu kord

  (1) Lapse vastuvõtuks lasteaeda esitab lapsevanem/eestkostja (edaspidi vanem) lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

  (2) Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (3) Kui lapse elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri järgselt Vinni vald, peab vanemal olema vastava omavalitsuse kooskõlastus koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikes 6 viidatud kulude tasumise kohta.

  (4) Lasteasutuse direktor registreerib vanema poolt esitatud kirjaliku avalduse vastuvõtuavalduste registris laekumiste järjekorras. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta, jääb laps koha taotlejate järjekorda avalduses märgitud tähtajani. Taotlemisest loobumisest teatab vanem direktorile koheselt kirjalikult. Kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud ning ei ole teatanud kohast loobumisest, tuleb direktoril koostöös vallavalitsuse vastava ametnikuga väljaselgitada vanema tahe ja koha vajadus.

  (5) Lasteasutuse direktor tutvustab vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda ning lasteasutuse tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise korrast.

  (6) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirja direktori käskkirjaga. Lapse vastuvõtmise käskkirjas muu hulgas tuua välja ka tingimused, mille alusel laps lasteasutusest välja arvatakse. Käskkiri tuleb teha teatavaks vanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (7) Lasteasutuse direktor esitab laste nimekirja vallavalitsusele 5.septembriks, järgmise õppeaasta laste arvu prognoosi 1.oktoobriks ja prognoositava nimekirja rühmade kaupa 1.maiks. Muutustest laste nimekirjas informeeritakse vallavalitsuse haridusnõunikku jooksvalt 3 tööpäeva jooksul.

  (8) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuse kohtade järele suurem kui olemasolevate kohtade arv võimaldab, suurendatakse vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 11 alusel laste arvu rühmas või luuakse võimalus saada lapsele lasteasutuses osaajaline koht.

§ 5.   Lasteasutuse teenust kasutavate vanemate kohustused ja õigused

  (1) Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava ja organiseeritud õppetegevuse aegu järgides.

  (2) Vanematel on kohustus:
  1) järgida lasteasutuses kehtivat kodukorda;
  2) teatada lasteasutusele pere registrijärgne ja tegelik elukoht ning toimiv kontakttelefon ja e-posti aadress;
  3) tasuda toitlustustasu vastavalt tegelikele arvestustele hoolekogu poolt kinnitatud piirmääras ning osalustasu volikogu poolt kinnitatud määras;
  4) järgida lasteasutuse soovitusi lapse arendamisel;
  5) järgida lasteasutuse soovitusi pöörduda vajadusel erispetsialistide poole;
  6) teatada lapse lasteasutusest lahkumisest 5 päeva ette ja esitada lasteaeda viimase arve tasumist tõendav dokument;

§ 6.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja:
lapse õppima asumisel kooli;
vanema kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Lapse nimekirjast väljaarvamine vormistatakse lasteasutuse direktori käskkirjaga, mis tuleb vanemale teatavaks teha haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Määrus kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 14.märtsi 2018 määrus nr 1 ” Vinni valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord ”.

Rauno Võrno
vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json