HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2021, 9

2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Vastu võetud 21.01.2021 nr 125

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduv õigus

  (1) Määrus reguleerib noorsootöö seaduse paragrahvi 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Tartu linnale eraldatud toetuse kasutamist Tartu linna 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja taotleja

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada huvitegevuse ja huvihariduse pakkujaid Tartus huvitegevuse ja huvihariduse digitaliseerimisel ja õppetegevuse korraldamisel distantsilt ning sellega soodustada kontaktivabu tegevusi huviringides ja huvikoolides.

  (2) Käesoleva määruse kohaselt saab toetust taotleda juriidiline isik, kes saab toetust taotleda Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" alusel.

  (3) Käesoleva määruse kohaselt ei saa toetust taotleda juriidiline isik, kes sai toetust Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 111 "2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" alusel.

§ 3.   Toetuse kasutamine ja toetuse määr taotleja kohta

  (1) Toetus on mõeldud digitaalsete vahendite abil pakutava huvitegevuse ja huvihariduse tõhustamiseks, sealhulgas:
  1) huvitegevuseks või huvihariduseks vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks (sealhulgas tellimise, seadistamise ja paigaldamise ning muude seotud kulude kandmiseks);
  2) õpetaja, treeneri või muu juhendaja digipädevuse tõstmise koolituseks;
  3) digitaalsete materjalide jagamiseks, säilitamiseks ja muuks sellega seonduvaks vajaliku riist- ja tarkvara omandamiseks või rentimiseks või vastava teenuse ostmiseks.

  (2) Toetuse suurus ühe taotluse kohta on 2000 kuni 10 000 eurot.

  (3) Üks taotleja saab esitada kuni kolm taotlust, iga käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta saab esitada ühe taotluse.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt 1. märtsil 2021. a.

  (2) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (3) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Taotluse sisu

  Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) ostetava või renditava riist- või tarkvara loetelu ja tehniline kirjeldus või koolituse kava (sealhulgas nimetus ja maht) või ostetava teenuse nimetus ja sisukirjeldus;
  2) taotletava toetuse kogusumma koos hinnapakkumisega (üle 5000 euro korral kaks võrreldavat hinnapakkumust);
  3) loetelu õpperühmadest, huviringidest või treeningrühmadest, mille jaoks riist- või tarkvara soovitakse kasutama asuda, või mille õpetaja, treener või muu juhendaja koolitusel osaleb (sealhulgas õpetaja, treeneri või muu juhendaja nimi, kes koolitusele läheb), ning 7-19aastaste õpperühmas, huviringis või treeningrühmas osalejate arv;
  4) selgitus, miks käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu on vajalik ning milline on selle mõju taotlejale ja huvitegevuses või huvihariduses osalejale;
  5) käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu kasutamise plaan;
  6) kinnitus, et käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletu võetakse kasutusele ning koolitus läbitakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1. novembril 2021. a;
  7) kinnitus, et käesoleva paragrahvi punkti 1 kohaselt loetletut ei võõrandata ning kasutatakse vähemalt kahel õppeaastal;
  8) taotleja arvelduskonto number.

§ 6.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) taotluses loetletu vajalikkus on põhjendatud, vajalikkus toetub varasemale kogemusele või analüüsile ja võimaldab õppe korraldamist distantsilt;
  2) taotluses loetletuga pakutav huvitegevus või huviharidus on põhjalikult kavandatud ja ulatuslik;
  3) 7-19aastaste huvitegevuses või huvihariduses osalejate arv ja taotletav toetus on proportsionaalsed;
  4) taotletud toetussumma on põhjendatud ja optimaalne, arvestades tegevusvaldkonda.

§ 7.   Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab kultuuriosakonna juhataja moodustatud komisjon, kuhu kaasatakse linnavolikogu, linnavalitsuse ja noorte esindajad ning eksperdid digi- ja huvitegevuse ning huvihariduse kvaliteedi alalt.

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse paragrahvi 6 punktides 1-4 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 80 punkti.

  (2) Iga hindamiskomisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes igale taotlusele iga hindamiskriteeriumi eest punkte. Punkte antakse viiepunktise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

  (3) Kõigi komisjoni liikmete poolt ühe taotluse ühele hindamiskriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamiskriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 9.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse andmiseks järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetust antakse kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni, alustades kõrgeima punktisumma saanud taotlusest.

  (2) Toetust antakse kas täismahus või vähendatud mahus vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule. Vähendatud mahus toetuse andmist peab hindamiskomisjon põhjendama.

  (3) Toetuse andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatut arvestades linnavalitsus hiljemalt 30. märtsil 2021. a.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt 10 päeva jooksul toetuse andmise otsuse teatavakstegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) taotluses nimetatud riist- või tarkvara soetama või rentima või teenuse ostma ning kasutusele võtma või taotluses loetletud õpetaja, treeneri või muu juhendaja koolitama;
  3) tagastama kasutamata jäänud toetuse või selle osa;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  5) nimetama Tartu linna tegevuse toetajana;
  6) kandma enda andmed huvitegevuse või huvihariduse pakkujana Kultuuriaknasse;
  7) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  8) esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande käesolevas määruses sätestatud ajaks.

§ 11.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama linnaportaalis toetuse kasutamise kohta kaks aruannet järgmiselt:
  1) raha kasutamise aruanne hiljemalt 1. novembril 2021. a;
  2) tegevuse sisulise aruanne hiljemalt 30. juunil 2022. a.

  (2) Raha kasutamise aruandes esitatakse ülevaade toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiatega ning koolitusprogrammis osalenud isikute nimed. Kavandatud ja tegelike kulude ning isikute erinevuse korral esitatakse erinevuste põhjendus.

  (3) Tegevuse sisulises aruandes esitatakse:
  1) läbi viidud tegevuse ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus;
  2) tegevuses osalenute arv, sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus;
  3) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele vähemalt 2021/2022. õppeaastal.

§ 12.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib 31. augustini 2022. a.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json