Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2021, 16

Pärnu linna 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 21.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2021. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2021. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 positsioon „Muud tegevuskulud“ sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 460 000 eurot, mis on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisade 1 ja 3 positsioonide „Antud sotsiaaltoetused“ ja „Antud muud toetused“ jaotus kinnitada vastavalt lisale 6.

  (4) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2021. a eelarve investeerimistegevus“ materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarves planeeritud palgavahendite jaotus linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste ning eelarvepositsioonide lõikes;
  3) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 500 000 eurot, kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  4) võtta eelarvelaenu 6 053 660 eurot eelarves kavandatud laenukohustuste refinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtajaga 31.12.2026;
  5) võtta eelarvelaenu 9 779 050 eurot eelarves kavandatud põhivara soetamise ja renoveerimise finantseerimiseks, tagastamise lõpptähtajaga 31.12.2026.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksus ning hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 24, § 26 lg 4 p 4 ning lg-tes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 4.   Eelarve täitmise erisused

  (1) Lisas 3 „Põhitegevuse kulud“ välja toodud tööjõukulude kokkuhoiu arvel on linnavalitsuse struktuuriüksusel ja hallataval asutusel lubatud katta teisi tegevuskulusid tingimusel, et kõik kavandatud tegevused on teostatud ja kokkuhoid on saavutatud säästliku majandamise tulemusena.

  (2) Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2021. eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa ja liidetud põhitegevuse tulude ületäitmise summa, suunatakse likviidsete varade jäägi koosseisu ning kavandatakse põhivara soetamiseks või renoveerimiseks alates 2022. aastast tingimusel, et kõik 2021. aastaks kavandatud tegevused on teostatud ja kulude kokkuhoid on saavutatud säästliku majandamise tulemusena.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi summasse ei arvestata:
  1) saadud sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate toitlustamistasude arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikuludeks planeeritud vahendite jääki.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse tulude ala- või ületäitmise summas ei arvestata:
  1) sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate toitlustamistasude tulu üle- või alatäitmist;
  2) teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemise tulu üle- või alatäitmist;
  3) edasi antavate kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni kulude üle- või alatäitmist;
  4) koolieelsete lasteasutuste osalustasude tulu üle- või alatäitmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

Lisa 6 Antud toetused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json