HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõo lasteaed Krõll põhimäärus

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2022, 29

Nõo lasteaed Krõll põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2013 nr 65
RT IV, 10.10.2013, 54
jõustumine 13.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2022RT IV, 26.01.2022, 1129.01.2022
18.08.2022RT IV, 27.08.2022, 801.09.2022

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Nõo lasteaed Krõll.

§ 2.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Nõo Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  (1) Lasteaia juriidiline aadress on Lasteaia tn 2, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa, postiindeks 61601.
[RT IV, 27.08.2022, 8 - jõust. 01.09.2022]

  (2) Lasteaia õppekohad asuvad:
  1) Lasteaia tn 2, Nõo alevik;
  2) Tartu tn 20, Nõo alevik.
[RT IV, 27.08.2022, 8 - jõust. 01.09.2022]

§ 4.   Lahtiolekuaeg

  Lasteaia lahtiolekuaja kehtestab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Nõo valla haldusterritoorium.

  (2) Lasteaed teenindab eelisjärjekorras Rahvastikuregistris Nõo valla elanikena registreeritud lapsi.

§ 6.   Laste lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine

  Laste lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on omanimeline pitsat ja sümboolika.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 8.   Struktuur

  (1) Lasteaia direktoril on õigus moodustada iga õppeaasta alguses rühmi vastavalt vajadusele.

  (2) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (3) Lasteaed võib osutada lastehoiuteenust. Lastehoiurühm võib paikneda väljaspool lasteaia asukohta, vallavalitsuse poolt selleks kohandatud ruumides.

  (4) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

  (5) Lasteaiarühmad jagunevad:
  1) noorem rühm - kolme- kuni viieaastased;
  2) keskmine rühm - viie- kuni kuueaastased;
  3) vanem rühm - kuue- kuni seitsmeaastased;
  4) liitrühm - kahe- kuni seitsmeaastased.

  (6) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

  (3) Lasteaia põhiülesanded on:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse soolisi, ealisi ja individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

§ 10.   Õppekeel

  Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias eesti keeles.

§ 11.   Õppeaasta

  Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 01. septembril ning kestab 31. augustini.

§ 12.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alusdokument on lasteaia õppekava, mis on koostatud Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

§ 13.   Tegevuskava

  (1) Lasteaia tegevuskava on dokument, milles määratletakse lasteaia ühe õppeaasta tegevuste kava.

  (2) Tegevuskavas määratletakse lasteasutuse arengukava valdkondadest tulenevalt eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

  (3) Lasteasutuse tegevuskava kinnitab ja täitmise kindlustab direktor.

§ 14.   Arengukava

  (1) Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

  (4) Arengukava avalikustatakse Nõo valla veebilehel ja lasteaia veebilehel.

§ 15.   Kodukord ja päevakava

  Lasteaial on direktori poolt kinnitatud kodukord ja päevakava.

§ 16.   Huvitegevus

  (1) Lasteaed võib lisaks põhitegevusele korraldada lapsevanemate poolt tasustatavat õppekavavälist huvitegevust (huvialaringide tegevust).

  (2) Lapsevanemate poolt tasustatavate huvialaringide osalemise tasu ja tasumise korra kinnitab vallavalitsus.

  (3) Ressursside olemasolul võib lasteaed korraldada huvitegevust lasteaia eelarvest.

4. peatükk LAPSED JA VANEMAD 

§ 17.   Laste õigused

  Lapsel on õigus:
  1) lasteaias vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale,
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele,
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 18.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) tutvuda õppe- ja päevakavaga;
  3) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  5) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu.

§ 19.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja võimaldada alushariduse omandamine lasteaias;
  2) kinni pidada lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja terviseedenduse nõuetest;
  3) osaleda rühmakoosolekutel;
  4) tasuda igakuiselt hiljemalt 25. kuupäevaks jooksva kuu õppevahendite kulu ja eelmise kuu toidukulu eest vastavalt arvel olevatele rekvisiitidele.

5. peatükk PERSONAL 

§ 20.   Personal

  (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, lapsehoidjad, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (3) Personali õigused, kohustused ja vastutus on kindlaks määratud töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorra eeskirjadega.

  (4) Töölepingud personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab direktor.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt ja tema vanematelt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 21.   Pedagoogid

  (1) Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (2) Pedagoogid loovad lasteaias tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning hoolitsevad laste elu ja tervise eest.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lastevanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Õpetaja, õppealajuhataja ning eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (5) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse.

§ 22.   Tervishoiutöötaja

  (1) Jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja terviseedenduse nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja vajadusel lapse perearsti.

  (2) Kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele.

  (3) Nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

  (4) Koostab sotsiaalministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse päevakava, mille kinnitab direktor.

6. peatükk JUHTIMINE 

§ 23.   Direktor

  (1) Lasteaia direktor valitakse avaliku konkursi alusel, mille viib läbi vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktoril on seadusandluses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (6) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest.

  (7) Direktor peab lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest koheselt teavitama kirjalikult vallavalitsust.

§ 24.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele.

  (2) Lasteaia iga rühma lapsevanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Pedagoogiline nõukogu valib iga õppeaasta alguses hoolekogu koosseisu õpetajate esindaja.Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu oma esindaja.

  (3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (4) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (5) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe-, kasvatus- ja majandustegevusest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja teeb ettepanekuid lapsevanema osalustasu suuruse kohta;
  6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduses hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (7) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul asetäitja.

  (10) Hoolekogu koosoleku ja vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll. Protokollid säilitatakse vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

§ 25.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb lähtudes õigusaktidest ja lasteaia pedagoogilise nõukogu põhimäärusest.

7. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 26.   Sisehindamine

  (1) Lasteias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Sisehindamise käigus selgitakse välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekogu ja vallavalitsusega.

  (5) Sisehindamise aruande kinnitab lasteaia direktor.

8. peatükk VARA, RAHASTAMINE, ARUANDLUS, RIIKLIK JÄRELVALVE 

§ 27.   Vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad Nõo Valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutab direktor.

§ 28.   Rahastamine

  (1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub:
  1) riigieelarve vahenditest seaduses sätestatud alustel,
  2) valla eelarve vahenditest,
  3) vanemate poolt kaetavast osast,
  4) annetustest,
  5) õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Lapsevanema poolt makstava toidukulu suuruse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (4) Muude kulude (lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

  (5) Osaliste kulude katmiseks vanemate poolt kehtestab vallavolikogu vanemate kaetava osa määra.

  (6) Osaliste kulude tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

  (7) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

§ 29.   Dokumendihaldus ja aruandlus

  (1) Lasteaia dokumendihaldust ja aruandlust koordineerib direktor.

  (2) Lasteasutusele kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub kehtivate õigusaktidega sätestatud korras.

§ 30.   Riiklik järelvalve

  Riiklikku järelvalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või Tartu maavanem.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Lasteaia korraldab või kujundab ümber või lasteaia tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusega vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

§ 32.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab ja muudab vallavolikogu.

10. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 33.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json