Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 4

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele

Vastu võetud 20.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seaduse“ § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Nõuded haridusele

 (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.

 (2) Erisused:
 1) vallasekretär peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
 2) pearaamatupidajal peab olema majandus- või rahandusalane kõrgharidus;
 3) haridus- ja kultuurinõunikul peab olema pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus;
 4) arengu- ja majandusnõunikul peab olema kõrgharidus;
 5) keskkonnanõunikul peab olema vähemalt keskeriharidus;
 6) sotsiaalvaldkonna ametnikel peab olema sotsiaalhoolekande seaduses nõutud kõrgharidus;
 7) ehitusspetsialistil peab olema vähemalt ehitusalane keskeriharidus.

§ 2.  Nõuded töökogemusele

  Kõrghariduse puudumisel peab ametnikul olema vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl.

§ 3.  Nõuded teadmistele

 (1) Ametnik peab tundma:
 1) riigi põhikorda (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike põhiõigusi ja –vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;
 2) põhjalikult kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;
 3) põhjalikult avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte (avaliku teenistuse seadus, korruptsioonivastane seadus jmt);
 4) põhjalikult oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 5) põhjalikult asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma.

 (2) Ametnikul peavad olema üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja Euroopa Liidu õigusest ning teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis.

 (3) Ametnikul peavad olema üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest.

§ 4.  Nõuded oskustele

 (1) Ametnik peab oskama:
 1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 2) koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
 3) eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil.

 (2) Ametniku teadmised ja oskused peavad olema kaasaegsed, võimaldamaks töötada kaasaegses keskkonnas.

 (3) Ametnikul peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades ning motiveerida oma seisukohti arusaadavalt.

 (4) Ametnik peab ise mõistma, millistes valdkondades tal hakkab teadmistest või oskustest nappima ning ta peab olema võimeline leidma võimalusi nende teadmiste või oskuste täiendamiseks ning peab olema oma eri-, kutse- ja ametialase enesetäiendamisega nõus. Ametniku ülesanne on leida pädevaim koolitaja, tööandja ülesanne on leida täiendkoolituseks vajalikud rahalised vahendid.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Raul Peetson
Volikogu esimees