Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut Saue kohalikus omavalitsuses

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 43

Külavanema statuut Saue kohalikus omavalitsuses

Vastu võetud 24.04.2003 nr 11
jõustumine 01.05.2003

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2 ja § 58 alusel.

§ 1.  Määruses kasutatud mõisted

 (1) Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on vastavas külas alaline elukoht elukoharegistri andmeil või kinnisvara.

 (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem, lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ning inimõigustest.

§ 2.  Külavanema valimised

 (1) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul poolthäälteenamusega. Valimine toimub külaelanike koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanema valimise saab algatada külatoimkond (vähemalt 3 täisealist külaelanikku) koostöös omavalitsusega.

 (2) Külavanema valimine toimub salajasel hääletamisel. Salajase hääletamise läbiviimiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni, kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.

 (3) Külavanema valimise kohta koostatud protokoll esitatakse vallavalitsusele.

 (4) Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt väljaantav tunnistus.

 (5) Külavanem valitakse kolmeks aastaks.

§ 3.  Külavanema õigused

 (1) Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.

 (2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.

 (3) Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.

 (4) Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, lähtudes külakoosolekul arutatud ja poolthäälte enamuse saanud otsustuste alusel.

 (5) Volitada endale asendaja oma äraoleku, haiguse jms puhul.

 (6) Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.

 (7) Astuda külavanema kohalt tagasi.

§ 4.  Külavanema kohustused ja vastutus

 (1) Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike koosoleku ees.

 (2) Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele, muudele institutsioonidele.

 (3) Osaleda külavanemate kogul.

 (4) Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud informatsiooni, mis külaelanikke puudutab. Regulaarselt tutvuma omavalitsuse õigusaktidega ja riigi seadustega ning nende muudatuste ettepanekutega.

 (5) Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.

 (6) Korraldada küla arengukava arutelusid.

 (7) Organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.

 (8) Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuda pöördumisega asjaomaste instantside poole.

 (9) Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni.

 (10) Viia vähemalt üks kord aastas läbi küla koosolek ja esitada külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta.

 (11) Tagada küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.

 (12) Külavanem võtab endale vastutuse koos ametivande andmisega.

§ 5.  Külavanema erakorraline vabastamine

 (1) Külavanem võidakse vabastada külaelanike nõudmisel korraldatud küla koosolekul salajase hääletamise tulemusena. Hääletamine toimub külaelanike koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanema vabastamise ja hääletamise läbiviimiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni, kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.

 (2) Külavanema ülesannetest vabastamise poolt peab olema üle poole koosolekul osalenud külaelanikest. Koosoleku protokoll edastatakse vallavalitsusele.

§ 6.  Külavanema töö tasustamine

  Külavanemale võidakse kompenseerida külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.

§ 7.  Määrus jõustub 1. mail 2003

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees