Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.02.2013, 48

Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse Harku valla põhimääruse § 62 lõike 2 alusel:

§ 1.  Üldsätted

 (1) Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakond (edaspidi: osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, kelle eesmärk on korraldada ja koordineerida Harku valla planeerimis- ja ehitusalast tegevust, maade arvestust ja maakorralduslikku tegevust ja täita riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.

 (2) Osakonnal võib olla sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga ametipitsat, mille äärel on tekst “HARKU VALLAVALITSUS PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND” ja keskel valla vapi kujutis. Pitsatit kasutatakse õigusaktidega ettenähtud korras osakonnale esitatavate dokumentide ärakirjade ja väljavõtete ametnikult kinnitamiseks ning osakonna poolt peetavate automatiseeritud andmekogude väljatrükkide ametlikuks kinnitamiseks.

 (3) Osakonnal võib olla vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi “HARKU VALLAVALITSUS” ja “PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND” ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.  Osakonna tegevusvaldkonnad

  Planeerimis- ja ehitusosakonna tegevusvaldkonnad on:
 1) ehitusalase tegevuse korraldamine ja arendamine;
 2) planeerimisalase tegevuse korraldamine;
 3) vallale kuuluvate uute hoonete projekteerimise ja ehitamise ning olemasolevate hoonete laienduse projekteerimise ja ehitamise korraldamine;
 4) maade arvestus ja maakorraldus;
 5) riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

§ 3.  Osakonna ülesanded ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Osakond täidab ehitusalase tegevuse korraldamisel ja arendamisel järgmisi ülesandeid:
 1) ehitusjärelevalve korraldamine ja teostamine vastavalt ehitusseaduse § 59;
 2) hoonete ja rajatiste (va tehnorajatised) ehitusprojektide koostamiseks projekteerimis-tingimuste taotluste menetlemine;
 3) kirjaliku nõusoleku taotluste ja väikeehitiste projektide menetlemine;
 4) ehitusloa taotluste ja ehitusprojektide menetlemine;
 5) hoonete ja rajatiste kasutusloa taotluste ja vastava ehitusdokumentatsiooni menetlemine;
 6) õiguslikul alusel püstitatud, kuid ehitisregistris arvele võtmata ehitiste andmete kandmine ehitusregistrisse;
 7) ehitisregistrile andmete esitamine kooskõlas ehitusseaduse § 57 lõike 1 punktiga 1;
 8) kirjalike nõusolekute alusel ehitamiseks loa andmine ja väikeehitiste püstitamise lubamine;
 9) ehitus- ja kasutuslubade vormistamine ja väljaandmine;
 10) vallavalitsuse nimel ehitusalaste väärteomenetluste läbiviimine,
 11) järelevalve oma tegevusvaldkonnas sõlmitud lepingute täitmise üle;
 12) ehitusprojektide registri pidamine, ehitusprojektide ja muu ehitusdokumentatsiooni arhiveerimine;

§ 4.  Osakonna ülesanded planeerimisalase tegevuse korraldamisel

  Osakond täidab planeerimisalase tegevuse korraldamisel järgmisi ülesandeid:
 1) üldplaneeringu menetlemise korraldamine;
 2) detailplaneeringute menetlemise korraldamine.

§ 5.  Osakonna ülesanded maade arvestuse ja maakorralduse valdkonnas

  Osakond täidab maade arvestuse ja maakorraldusalase tegevuse korraldamisel järgmisi ülesandeid:
 1) maade arvestuse pidamine ja maa maksustamistoimingute läbiviimine;
 2) geoinfosüsteemi loomine ja pidamine;
 3) kinnisasjade jagamise, nende piiride või sihtotstarbe muutmisega seotud toimingud;
 4) vallale pandud kohutuste täitmiseks vajalike maamõõdutööde ja maakorraldus-toimingute korraldamine;
 5) vallale pandud kohustuste täitmiseks vajaliku kaardi ja plaanimaterjali koostamine.

§ 6.  Riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded

  Osakond täidab järgmisi riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid:
 1) maa ostueesõigusega erastamise ja tagastamise eeltoimingud;
 2) maa munitsipaalomandisse andmise või riigi omandisse jätmise eeltoimingud;
 3) muud maareformi toimingud.

§ 7.  Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

 (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.

 (2) Osakonna teenistujate koosseisu ja arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate kooseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 8.  Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

 (1) Ametnike teenistusülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametikoha ametijuhendis.

 (2) Ametikoha ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 9.  Osakonna õigused

  Osakonnal on õigus:
 1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
 2) esindada vallavalitsuse või vallavanema ülesandel vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
 3) esindada vallavalitsuse või vallavanema korraldusel vallavalitsust valla osalusega ühingute nõukogudes ja juhatustes;
 4) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
 5) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
 6) kaasata oma töösse vajadusel ja kokkuleppel vallavalitsusega teiste osakondade teenistujaid;
 7) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
 8) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
 9) teha ettepanekuid valla arengukava, tegevuskava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

§ 10.  Osakonna kohustused

 (1) Osakond on kohustatud:
 1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
 2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
 3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse ja hoidma riigisaladust;
 4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
 5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

 (2) Iga ametniku kohustused on määratud tema ametijuhendis.

§ 11.  Osakonna ümberkorraldamine

  Osakonna ümberkorraldamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Harku Vallavalitsuse 19.01.2010 määrus nr 1 „Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ene Veges
Vallasekretär